Download
overgangsprosjektet ny giv n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Overgangsprosjektet NY GIV PowerPoint Presentation
Download Presentation
Overgangsprosjektet NY GIV

Overgangsprosjektet NY GIV

120 Views Download Presentation
Download Presentation

Overgangsprosjektet NY GIV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Overgangsprosjektet NY GIV Intensivopplæring på ungdomstrinnet 2011-2014

 2. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET • Stort frafall i VGO • Nær sammenheng mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og gjennomføring av VGO. • Et kritisk punkt er overgangen mellom u-skolen og VGO. • Hernes: …. mange elever kommer fra grunnskolen til videregående skole uten grunnleggende ferdigheter… Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

 3. PROSJEKTMÅL • Økt fullføring vgo – 69% i dag til 75% i 2015. • Reduksjon av antall elever som • Slutter • Gjør feilvalg • Stryker i VGO. Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

 4. DELMÅL • Gode samarbeidsrutiner mellom u-skole og videregående for å sikre en god overgang. • Overføring av kunnskap om elever mellom skoleslagene. • Tidlig fokus på elever i risikogrupper. Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

 5. MÅLGRUPPE • 10% svakest presterende elevene i kommunen før siste termin (ikke IOP-elever). • Snittkarakter under 3. • Stort fravær • Alle landets kommuner i løpet av 2011, 2012 og 2013. • 30-50% første år. • Inntil 80% andre år. • Frivillig. • Må ikke bli et strategisk valg. Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

 6. HVORDAN? • Grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring. • Siste semester i grunnskolen. • Intensiv kurs eller fastlagte timer; her står skolene fritt. • 7,5 klokketimer pr uke/10 ”45-min” timer. Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

 7. Elev, forsatte og skole forpliktes. • Hvis timetall i fag eller kompetansemål fravikes, søkes det om ”forsøk”. • Foresatte og elev gir skriftlig samtykke. • Tett oppfølging videre over i videregående skole • Ingen fortrinnsrett ved opptak til videregående skole. Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

 8. RESSURSER • Staten finansierer skolering av lærere • Staten finansierer vikartimer når lærerne er på skolering. • Ressursene som trengs utover skolering, er skoleeiers økonomiske ansvar. Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

 9. LÆRERE • En mattelærer og en norsklærer pr. skole skoleres. • Engasjerte lærere!! • Skolering i Trondheim • Trinn 1: 7.-9.februar • Trinn 2: 7.-8.april • Ressurspersoner videre – spredningsarbeid videre på skolene Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

 10. OPPLÆRINGEN • Øke elevens motivasjon for og evne til å gjennomføre vdg. opplæring. • Skal motivere elevene og holde på motivasjonen. • Styrke grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter. Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

 11. Timene tas fra norsk, matte og norsk/engelsk fordypning • Andre fag kan vurderes. • Forankres på egen skole og i elevenes klasser/grupper. Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

 12. JURIDISKE BETENKINGER • Handlingsrommet er gjeldende regelverk. • §8-2: Inndeling i grupper • Bruk av 25% • Læreplanverket: fag og timefordeling. • Prosjektet kan/bør gjennomføres som forsøk • Forslag til søknadsskjema er utsendt. • Enkle prosedyrer. • Krever samtykke fra elev og foresatte • Konsekvenser for karakter/vurdering i faget Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

 13. SAMTYKKE ERKLÆRINGEN • Mål med tiltaket • Vurdering om hvorfor forsøket innebærer en bedre opplæring for eleven. • Rett (ikke plikt) til dette opplæringstilbudet. • Innhold: • Hvilke timer benyttes. • Eventuelle avvik fra læreplanen. • Organisering • Samtykke til informasjonsoverføring til videregående skole. • Konsekvenser for vurdering/vitnemål. Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

 14. PROSESSEN på skolen • 10% svakest presterende elever etter 1.termin i 10. • Hvem kan ha nytte av tilbudet? • Tilbud om deltakelse. • Hvem står for utvelgelsen? • Informasjon om konsekvenser og forpliktelser. • Hvem gjennomfører samtalen med eleven og forsatte: Kontaktlærer, Ny GIV-lærere?? • Utvelgelse av lærere • Skolering av lærere • Organisering på skolen. Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

 15. PROSESSEN i kommunen/fylket • Beskrivelse av planer for prosjektet mars – desember • C:\Users\ause\NY GIV\ProsjektplanNTFK.pdf • Oppstart SENEST 1.mars i år. • Nye skoler/kommuner velges ut i april. • Planlegging våren 2012 må skje når timeplan legges for skoleåret 2011-2012. Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

 16. UNDERVEIS • Samarbeide prosjektleder kommune og fylke • Samarbeidsrutiner grunnskole/videregående: Hvem skal være med – hva er allerede på plass? Informasjonsoverføring? • Nettverk for lærerne som blir med • Møteplasser • Skoleeiere • Rektorer/avdelingsledere 10.trinn • Rådgivere Aud Segtnan/Prosjektleder Ny Giv / grunnskole/ Nord trøndelag

 17. Hvor langt er vi kommet? • Skolene er i gang • 89 elever • Snittkarakter ….. • Elevene har søkt vg. skoler. • Prøveinntaket er i gang. • Skolene får vite om sine ”Ny Giv –elever”. • Overgang/informasjonsflyt til vg.skoler. • Møter mellom rektorer, Ny Giv-ansvarlige, rådgivere, prosjektledere om overgangen snarest. • Oppstart til høsten - samling for Ny Giv elever planlegges. Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

 18. STØRSTE GEVINST • Mer meningsfylt opplæring for flere elever!! • Mer meningsfylt liv for flere ungdommer!! Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT