1 / 35

Ny GIV

Ny GIV. Møte med Norrbottens len 9.10.2013 Siri Halsan, KS Utdanning. Del 1. først… en liten oversikt over Det norske utdanningssystemet. Utdanningssystemet. Rett og plikt. Grunnskolen: Lovfestet rett og plikt Videregående opplæring: Lovfestet rett

shelley
Download Presentation

Ny GIV

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ny GIV Møte med Norrbottens len 9.10.2013 Siri Halsan, KS Utdanning

 2. Del 1 først…en liten oversikt over Det norske utdanningssystemet

 3. Utdanningssystemet Rett og plikt • Grunnskolen: Lovfestet rett og plikt • Videregående opplæring: Lovfestet rett • Universitet / høgskole:Alle med studiekompetanse kan søke • Fagskole:Yrkesrettet alternativ til UH Grunn-opplæringen

 4. Videregående opplæring Utdannings-programmene Hovedmodellen: Eksempel på alternativ modell (veksling):

 5. Hvor finner vi frafallet? Utdannings-programmene Hovedmodellen: Eksempel på alternativ modell (veksling):

 6. Påbyggingsproblematikken

 7. Helhet og sammenheng… … som skal bidra til økt gjennomføring • Samfunnskontrakt for flere læreplasser • Etterutdanning for lærere i fag- og yrkesopplæring • Arbeidslivsfag i ungdomsskolen • Forsøk med ulike opplæringsmodeller (for eksempel praksisbrev) • Ungdomstrinnsmeldingen Meld. St. (2010-2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter • Kvalitet og mangfold i fellesskolenMeld. St. (2012-2013) På rett vei • Og Ny GIV er med i stortingsmeldinger fra andre departementer

 8. Del 2 Ny GIV

 9. Bakgrunnen for Ny GIV OECD: Arbeidsledigheten er størst blant ufaglærte Gjennomføring innen fem år (1999 – 2010) Årstallet viser start videregående opplæring

 10. Bakgrunnen for Ny GIV • Nasjonal dugnad og regjeringens satsing for å øke gjennomføringen i videregående opplæring • Lansert høsten 2010 • Skal pågå ut 2013 • «Et viktig grep for å lykkes med dette er å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner» (Kristin Halvorsen, Kunnskapsminister) Lave inntakspoeng til videregående opplæring Lav score på nasjonale prøver Stort frafall i videregående opplæring

 11. Involvering Ny GIV er en «nasjonal dugnad» • PartnerskapFor å sikre god styring og fremdrift i prosjektet • ReferansegruppeFor å sikre at flere synspunkter og brukerperspektiver blir ivaretatt • «Tett på»-dialog Oppstartkonferanse og dialogmøter med statsråden

 12. Tiltak Nasjonale og lokale tiltak som alle har som mål om å sikre at flere fullfører og består videregående opplæring Stortingsmeldinger Utvikling av statistikkgrunnlag Yrkesretting av fellesfag (FYR) Oppfølgingstjenesten Samarbeid og veiledning Arbeidslivsfag (U-skolen) Intensivopplæring Samfunnskontrakt for læreplasser Tverretatlig samarbeid (NAV) Tett oppfølging Etterutdanning i fag- og yrkesopplæring Sommerjobb Strategi for barn og unges psykiske helse – under arbeid Forsøk med ulike opplæringsmodeller som praksisbrev Felles embetsoppdrag fra AD, BLD, HOD og KD for 2013 til alle fylkesmannsembetene Sommerskole Felles strategier og innsatser Oppfølgingsplan arbeid og psykisk helse (2013–2016)

 13. Nasjonale mål Mål for: Fullført og bestått Overganger

 14. Ny GIV = 3 prosjekter • Overgangsprosjektet – systematisk samarbeid mellom kommune og fylkeskommune om tett oppfølging av svakt presterende elever som risikerer å ikke mestre videregående opplæring. • Oppfølgingsprosjektet – bedre samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om ungdom som over tid har vært ute av utdanning og arbeidsliv. • Gjennomføringsbarometeret – felles mål for bedre gjennomføring i videregående opplæring og felles data- og statistikkgrunnlag for å vurdere måloppnåelsen.

 15. 1. Overgangsprosjektet • Systematisk samarbeid mellom kommune og fylkeskommune om tett oppfølging av svakt presterende elever som risikerer å ikke mestre videregående opplæring. • Både nasjonale og lokale tiltak: • Intensivopplæring • Yrkesretting av fellesfag • Tettere oppfølging • Sommeraktiviteter

 16. Intensivopplæring En del av overgangsprosjektet: Ungdomsskolen Intensivopplæring på 10. trinn for elevene med svakest faglig nivå på tiende trinn • Lesing • Skriving • Regning • Tilbys nå i alle kommuner • I prosjektperioden (2010-2013): • 13.000 elever får intensivopplæring • 3.600 lærere får kompetansepåfyll • Meld. St. (2012-2013) På rett vei: «Departementet vil videreføre nasjonale skoleringstiltak knyttet til utvikling av svakt presterende elevers grunnleggende ferdigheter»

 17. Yrkesretting av fellesfag (FYR) En del av overgangsprosjektet: Videregående opplæring Læringsressurser på nett: http://fyr.ndla.no Målgruppen er alle elever i yrkesfaglig utdanningsprogram

 18. 2. Oppfølgingsprosjektet • Oppfølgingsprosjektet er et partnerskap for å styrke samarbeidet mellom den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten (OT), videregående skoler, fagopplæringen og NAV • Kunnskapsdepartementet • Arbeidsdepartementet • Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet er med i den nasjonale prosjektledelsen • Helse og omsorgsdepartementet

 19. OT (Oppfølgingstjenesten) Opplæringsloven: § 3-6 Forskriften: Kapittel 13 • Oppfølgingstjenesten (OT) er en fylkeskommunal tjeneste som skal ta kontakt med, ha oversikt over og følge opp ungdom med ungdomsrett mellom 15-21 år – som ikke er i videregående opplæring eller arbeid • § 13-1. Formål:Formålet med oppfølgingstenesta er å sørgje for at all ungdom som høyrer til målgruppa, jf. § 13-2, får tilbod om opplæring, arbeid eller anna sysselsetjing

 20. Tiltak i oppfølgingsprosjektet • Forbedret statistikk- og indikatorsystem i Oppfølgingstjenesten: • Ukjente ungdommer • Ungdommer under «oppfølging og veiledning» • Avklaringsmøte og oppfølgingsplan • Videreutdanning for ansatte i OT • Felles kurssamlinger for OT og NAV • Knytte innhold og mål fra programområder i videregående opplæring til arbeidsrettede tiltak i NAV • Samarbeid på nasjonalt nivå for en sterkere involvering av: • Kommunenes sosiale tjenester • Helse- og rusomsorgen • Andre relevante tjenester • Ny: Helse- og omsorgsdepartementet

 21. Status pr. september 2013 Oppfølgingsprosjektet Antall ukjente Antall ukjente er kraftig redusert

 22. Status pr. september 2013 Oppfølgingsprosjektet Ungdom i aktivitet Andelen i aktivitet har økt fra 42 til 45 %

 23. 3. Gjennomføringsbarometeret • Gjennomføringsbarometeret – felles mål for bedre gjennomføring i videregående opplæring og felles data- og statistikkgrunnlag for å vurdere måloppnåelsen Gjennomføringsbarometeret skal: • Gi relevant styringsinformasjon til partnerne som kan brukes til utforming av tiltak på nasjonalt og lokalt nivå • Gi relevant styringsinformasjon til skoleeier som kan brukes i deres kvalitetsutviklingsarbeid

 24. Eksempel på styringsinformasjon – nasjonalt nivå Fullført og bestått Overganger

 25. Antall ukjente Ungdom i aktivitet Eksempel på styringsinformasjon til skoleeier – OT

 26. Eksempel på styringsinformasjon til skoleeier

 27. Del 3 Evaluering av ny giv

 28. Evaluering av overgangsprosjektet 4 miljøer evaluerer ulike sider ved intensivopplæringen i Ny GIV • NIFU: • Kartlegge og analysere deltakelse, organisering og opplevd utbytte av intensivopplæringen • Sluttrapport i slutten av 2013 • Statistisk sentralbyrå (SSB): • Undersøke den kausale effekten av deltakelse i intensivopplæring for motivasjon for opplæring, grunnleggende ferdigheter og gjennomføring av videregående opplæring • Første delrapport i slutten av 2013 og sluttrapport i 2017 • Nordlandsforskning: • Klasseromsobservasjoner av hvordan intensivopplæringen faktisk gjennomføres • Gi en forskningsbasert analyse av kvaliteten på opplæringen • Sluttrapport i slutten av 2013 • Uni Rokkansenteret: • Analysere implementeringen av prosjektet når det gjelder både konsekvenser for skolen som organisasjon og faktorer som hemmer og fremmer god implementering av intensivopplæringen • Sluttrapport i 2013

 29. Evaluering av overgangsprosjektet Foreløpige konklusjoner • Intensivopplæringen (i lesing, skriving og regning) har vært en suksess • Elevene: • Løfter de faglig svakeste elevene mest • Elevene opplever økt motivasjon og læring • Lærerne: • Ni av ti lærere som deltok på kompetanseheving i regi av Ny GIV var fornøyde • Skolelederne: • Åtte av ti skoleledere synes at tiltakene fungerte svært godt på deres skole

 30. Evaluering av oppfølgingsprosjektet Forskningsmiljø NOVA: • Overordnet mål: • Få mer kunnskap om hva samfunnet kan gjøre for at flere unge utenfor ordinær opplæring og arbeid motiveres tilbake til videregående utdanning eller arbeid. • To hovedområder: • Hvilke typer innsatser prøves ut i fylkene og hvordan samsvarer disse med målsetningene i oppfølgingsprosjektet? • Hvordan fungerer samarbeidet mellom OT, de videregående skolene, fagopplæringen, NAV og kommunale hjelpetjenester i prosjektperioden? • Høsten 2012 fram til utgangen av 2014

 31. Del 4 Livet etter ny giv

 32. Fylkeskommunalt kvalitetsnettverk Livet etter Ny GIV • Varig og forpliktende samarbeid mellom ALLE fylkeskommunene for økt gjennomføring og bedre kvalitet i grunnopplæringen • Erfaringsdeling og synliggjøring av beste praksis

 33. Fylkeskommunalt kvalitetsnettverk Tre prioriterte innganger i oppstarten • Profesjonell ledelse • Profesjonell undervisning • Profesjonell fag- og yrkesopplæring • Det er innenfor disse områdene utfordringene er størst • Det er her kvalitetsnettverkets arbeid har størst effektpotensial for elevenes læring og utvikling

 34. Nasjonale utdanningsmyndigheters ansvar Fire overordnede prinsipper for implementering av nasjonal utdanningspolitikk: Tydelig retning Lokalt handlingsrom og forankring Kapasitetsbygging Oppfølging Fylkeskommunenes ansvar gjennom arbeidet i kvalitetsnettverket 1. Teste og oppskalere • Undervisning • Ledelse • Fag- og yrkesoppl. FFU = Fylkeskommunalt kvalitetsnettverk) Fylkeskommunal lederforankring 2. Dele og oppskalere Bedre gjennomføring og økt kvalitet Anerkjent «Best practice» Drift av fylkeskommunalt kvalitetsnettverk Tett samarbeid med KU/FFU/KD Analyse, vurderinger og indikatorutvikling Eksemplifisering Oppfølging og dokumentasjon KS´ ansvar

 35. Takk for meg!

More Related