Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Overgangsprosjektet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Overgangsprosjektet

Overgangsprosjektet

122 Views Download Presentation
Download Presentation

Overgangsprosjektet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Overgangsprosjektet

 2. Karakterer fra grunnskolen har stor betydning for gjennomføring i vgo

 3. Risikofaktorer i forbindelse med frafall i vgs. • Lave karakterer – økt frafall • Gutter har det verre enn jenter • Barn fra familier med lav utdanning • Ikke – etniske nordmenn er overrepresentert. • Store forskjeller på studieretninger. • Hva skjer med de som ikke fullfører videregående skole? • Dårligere forutsetninger på arbeidsmarkedet • Lavere inntekt • Høyere arb ledighet • Benytter seg oftere av offentlige stønader og trygd • Klar sammenheng mellom frafall i videregående skole, sosial ekskludering, kriminalitet, dårlig helse og lave materielle levekår Falck m. fl 2009, i utdanningsspeilet, 2012 • Betydelige samfunnsøkonomiske kostnader.

 4. Hva er Ny GIV? • Sikre overgangen til videregående skole • Både i ungdomsskolen og videregående • Hindre «drop-out» • Grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier • Selvtillit, mestring og motivasjon • På u-trinnet: kort og intensiv oppfølging i vårtermin • Elevene følges spesielt opp på vidergående

 5. Kjernen i Ny GIV • Fange opp de elevene som har et uutnyttet potensiale • Nytt syn på skole, læring og seg selv • Tilpasset opplæring • «Vurdering for læring» • Tett relasjon lærer-elev. Liten gruppe – gir andre muligheter. • Grunnleggende ferdigheter – ny innfallsvinkel • Konkretisering

 6. Alle elevene skrev et oppstartsbrevbasert på noen spørsmål fra oss. Et av disse var: «Hva er ditt forhold til skolen?»

 7. « det er litt vanskelig å si.. Ser på skolen som et sted med smartinger, alle utenom meg..»

 8. «Trist, umotivert, en får kun vise hva en er dårlig til og ikke hva en er god til..»

 9. «jeg synes det er vanskelig å huske ting og så er jeg veldig lei av skolen generelt..»

 10. «Dårlig.. Kom dårlig ut i niende fordi jeg sluttet å bry meg om skolen. MASSE jentekrangler og dårlige venner ++ at det skjedde mye dumt hjemme»

 11. «Jeg har ikke noe særlig bra forhold til skolen fordi jeg ikke liker lærerne..»

 12. «På skolen er det mye som er vanskelig. Det kan det av og til være hjemme også.»

 13. «jeg hater å få tilbake prøver. Jeg ser de andre sine karakter og vet innerst inne at dette kunne jeg klart like bra..»

 14. «Alt er vanskelig fordi jeg henger etter i alle ting og vi går bare videre hele tiden..»

 15. Ny GIV eleven • Ofte mangelfull basiskunnskap • Sliter med grunnleggende begrep • Begrenset ordforråd • Mangler læringsstrategier • Mangler «motor» og «kondisjon» • Lav selvtillit og dårlig selvbilde

 16. Så her var vi… • Hvordan nå disse elevene?? • Stort fokus på: • ansvarliggjøring • forventninger • mestring • relasjon lærer –elev • «Den gode samtalen» • Lærestrategier • Alternative prøveformer

 17. Ny GIV på Kirkevoll • Startet med 9 elever, avsluttet med 8 • 2 lærere – et godt team • Fast rom • Facebook gruppe • Samtale sentralt • Godt humør

 18. Dette har fungert for oss • Stort fokus på relasjon lærer – elev. • Samtale, feed - back fra elev. • Korte økter, kjappe oppsummeringer, hele tiden sjekke at alle er med • Bruke øktene annerledes. Veilede under «testsituasjon.» sette dem på sporet og hjelpe dem til å få ut alt de kan! • Skriveøkter der vi jobber med å bygge tekst sammen. Stillasbygging, modellering fra lærer på det nivået eleven trenger det • Mye refleksjon rundt egen læring. Samtale om læringen. Hvordan lærer jeg best? • Klare mål, gangbare skritt. • http://lesesenteret.uis.no/category.php?categoryID=7451 • www.goanimate.com • Å tegne for å huske. • www.Quizlet.com • Alternativer til vanlige algoritmer. Viktig at disse elevene opplever at det er greit å bruke en annen metode. Bl.a. å gange med fingrene, bruke tellebrikker el. base 10 el. annen form for visualisering. • Et ess i ermet • Brøk domino, brøk kamp, legge tall på tallinjen • Algebraspill • Mye alternativ metode og konkretisering – MEN, det viser seg at også tradisjonell tavleundervisning fungerte bra.

 19. Takk for oss! Kontaktinfo: Randi Hole, randi.hole@bergen.kommune.no Ingvild Nicolaysen, ingvild.nicolaysen@bergen.kommune.no Begge Kirkevoll skole, Bergen