1 / 24

Ny GIV-metodikken: Ikke bare for Ny GIV-elever?

Ny GIV-metodikken: Ikke bare for Ny GIV-elever?. Strategiplanen for høyere kompetanseoppnåelse: «Akershus fylkeskommune har iverksatt en rekke tiltak som direkte eller indirekte skal redusere frafallet i den videregående opplæringen.»

phong
Download Presentation

Ny GIV-metodikken: Ikke bare for Ny GIV-elever?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 9. november 2012: Hans-Olav Gammelsrud, rådgiver i Akershus fylkeskommune, avdeling for videregående opplæring Ny GIV-metodikken: Ikke bare for Ny GIV-elever?

 2. Strategiplanen for høyere kompetanseoppnåelse: «Akershus fylkeskommune har iverksatt en rekke tiltak som direkte eller indirekte skal redusere frafallet i den videregående opplæringen.» Fylkesdirektørens føringer på hva vi skal legge i begrepet «Ny GIV»:

 3. «Ny GIV er noe mer enn bare et prosjekt. Ny GIV griper inn i praksisfeltet på en måte som gjør at vi langt på vei kan tale om en reform: Å øke gjennomføringsgraden i videregående opplæring til beste for elevene, skolene og landet. I den forbindelse er det avgjørende at undervisningen bygger på en tilnærming og en praksis som man erfaringsmessig vet gir effekt»(forordet i AFKs hefte om Ny GIV-metodikken; «Veien mot og gjennom videregående»). Kardinalspørsmålet: Hva virker, hva gir effekt?

 4. Det tradisjonelle spenningsforholdet mellom pedagogikk og didaktikk: Forstå barnet/elevenForstå og formidle faget

 5. «Ikke noe snikksnakk, pedagogikk og didaktikk, takk!

 6. Kjersti Fløgstad, tidligere generalsekretær i UNICEF: Det finnes ikke løvetannbarn. Ingen vokser gjennom asfalten av seg selv. Ser man nøye etter, har det alltid vært noen der for barnet – enten i form av andre barn eller en voksen.

 7. Orkidebarna: Blomstrer under de rette betingelser, visner under ugunstige betingelser. Svært ofte handler det om å bli sett!

 8. Ny GIV-metodikk dreier seg både om holdninger og metode: Pedagogikk Didaktikk «Pedaktikk» Effekt = Positiv Stor sannsynlighet for å forebygge spesialundervisning Effekt = 0 Stor sannsynlighet for å trigge spesialundervisning Underliggende holdninger Fundamentert i evidensbasert forskning/kunnskap Den spesifikke fagkompetansen

 9. Den norske elevmassen er i grove trekk tredelt: Spesialundervisning Normal oppfølging (tilpasset opplæring) Tett oppfølging i perioder (intensivopplæring og IKO-modellen)

 10. Mange indikatorer på at elementer i Ny GIV-metodikken har betydelig overføringsverdi til store deler av den ordinære opplæringen og spesialundervisningen:

 11. En mer radikal problemstilling: Er overføringsverdien fra Ny GIV-metodikken så høy at den må definere allmennpedagogikken som sådan ?

 12. D – I – D – A – K – T – I – K – K Prinsippene som sikrer en variert og effektfull didaktikk: Designe Instruere Dedikert Aktivisere Konkreter Taktil Induksjon Komprimere Krysse av

 13. De ni didaktiske praksisprinsippene kan fordeles på tre hovedfaser:

 14. Skolelederne må også tett på, både som «kontrollører» og samtalepartnere.

 15. Inn mot aktiviteten (motivasjon for)

 16. Designe Planlegging av helheten i undervisningssituasjonen og de umiddelbare fysiske og visuelle rammene rundt den. Hvilke «signaler» møter elevene når de går inn i klasse-/ grupperommet? Instruere Myndig og varm Dedikert Økt status å undervise de svakt presterende elevene.

 17. Inne i aktiviteten (motivere med):

 18. Aktivisere, konkreter og taktil: Henger nært sammen: Det jeg hører, glemmer jeg Det jeg ser, husker jeg Det jeg gjør, forstår jeg Confucius Akershuslærere på (451 f. kr.) Ny GIV-kurs våren 2012.

 19. Ut av aktiviteten (hva har vi lært, og når har vi lært (eventuelt ikke lært)?

 20. Induktiv versus deduktiv metode: • Oversatt til et skolespråk: • Deduktiv metode innebærer • at læreren først gjennomgår • reglen/formelen/teorien. Deretter • løser elevene oppgaver som • viser at de har forstått/ikke forstått. • Induktiv metode innebærer at • elevene først jobber med praktiske • Svakheter ved deduktiv metode oppgaver og problemstillinger. • «Abstraksjonssjokk», elevene faller Deretter samtaler lærer og elever om • av i starten. hva slags faglige fenomener som • aktivitetene illustrerer. • For mye fokus på om «svaret» er riktig • eller galt. Annen verdifull læringsinformasjon • går tapt.

 21. Komprimere Det er vanskelig å opprettholde motivasjonen, gløden og trøkket i klasserommet hvis læringsaktivitetene trekker ut i tid. Målbar læring Krysse av: Muligheten for å komprimere læringsaktiviteter øker hvis aktivitetene knytter seg til lukkede kompetansemål framfor åpne kompetansemål.

 22. Vi kan bruke den samme faseinndelingen for en lengre læringsperiode også, f. eks. intensivopplæringen Vet vi hvor eleven er/står? Kartlegging Vet vi hvor eleven skal? Mål Hvordan får vi eleven dit han skal? Vurdering for læring Vet vi hvor eleven nå er/står? Kartlegging sett opp i mot målene

 23. Diskuter følgende påstand med sidemannen: «Ny GIV-metodikken er ikke noe nytt, dette har vi hørt før. Det handler bare om å få satt det i system.»

 24. Tilbake til problemstillingen som ble formulert innledningsvis:Er overføringsverdien fra Ny GIV-metodikken så høy at den må definere allmennpedagogikken som sådan? Om ikke all allmennpedagogikk nødvendigvis skal være Ny GIV-metodikk, synes det meste i Ny GIV-metodikken å kunne brukes i allmennpedagogikken. TAKK FOR OPPMERSOMHETEN!

More Related