1 / 21

Nytt liv med Ny GIV?

Nytt liv med Ny GIV?. Tanker, erfaringer og et og annet tips Hilde Theresie Gjerstad Fyllingsdalen videregående skole. HER ER VI. «Nemi» av Lise Myhre. HIT VIL VI. «Pondus» av Frode Øverli. Hva kjennetegner eleven?. Mangelfull basiskunnskap Sliter med grunnleggende begreper

studs
Download Presentation

Nytt liv med Ny GIV?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Nytt liv med Ny GIV? Tanker, erfaringer og et og annet tips Hilde Theresie Gjerstad Fyllingsdalen videregående skole

 2. HER ER VI «Nemi» av Lise Myhre

 3. HIT VIL VI «Pondus» av Frode Øverli

 4. Hva kjennetegner eleven? Mangelfull basiskunnskap Sliter med grunnleggende begreper Mangler grunnleggende læringsstrategier Gir lett opp De kjeder seg Lav selvtillit Innesluttethet eller utagerende adferd

 5. Ny GIV handler om 2 ting: MOTIVASJON MESTRING

 6. Hvordan skal vi få det til? • Relasjonsbygging • Klasseledelse

 7. «Hemmeligheten ved suksess er hardt arbeid. Det er derfor det er en hemmelighet for de fleste.” (Mark Twain)

 8. Relasjonsbygging • Selve nøkkelen til læring • Kjente tilbakemeldinger: «Nå må du jobbe!», «Ta deg sammen!» eller «Du prøver jo ikke engang» • Vi må møte dem med klare forventninger, krav • Eleven må oppleve å bli sett og å bli tatt på alvor • Konstruktive tilbakemeldinger • Vi må like ALLE • Den uformelle samtalen

 9. Klasseledelse - Lærersamarbeid - Forutsigbare regler og rutiner - Rydde plass til diskusjoner og samtaler - ”Tidstyvene” - Vis elevene at vi har tro på dem ved å gi dem ansvarsområder og ved å stille krav - Vær ærlig - Tidlige tiltak og reaksjoner - Trivselskontrakt - Involver de foresatte(?)

 10. Hva sier elevene om Ny GIV? Liker opplegget Liker organiseringen Engasjerte lærere Alle vil fortsette til neste år Får bedre karakterer Føler seg ikke stigmatisert Godt å ikke være alene Økt motivasjon Liker rommet og stolene 

 11. Noen veier inn: Strategier for å tilegne seg kunnskap er nyttig i ALLE fag De må brukes og internaliseres for at de skal «funke» Målet er at eleven skal få et bevisst og reflektert forhold til egen læring Noen (mange) har ingen ide om hvordan de lærer

 12. BISON: BILDER OG BILDETEKSTER INNLEDNING SISTE AVSNITT OVERSKRIFTER NØKKELORD OG ORD SOM SKILLER SEG UT

 13. Dobbelt refleksjonsnotat:

 14. Kapitteloversikt: Lag egne spørsmål/svar ut fra underoverskriftene

 15. Logg Navn og dato Mål for dagen Dette skal jeg gjøre i dag Dette har jeg gjort i dag Dette har jeg lært i dag

 16. Lesing og skriving: To grunnleggende ferdigheter Ikke utelukkende knyttet til norskfaget Behov for kartlegging Konkrete arbeidsmål; hva er det de skal lære + strategi Tilbakemelding, underveisvurdering og framovermelding + samtalen Varierte undervisningsmetoder er bra

 17. Veiledet lesing «Hjertelekse» Rollekort; strukturerer samtalen om skjønnlitteratur Førlesningsaktivitet; forberede eleven Rammer for skrivingen og hjelpeord gjør at eleven lettere kommer i gang Kan brukes på alle type tekster (i alle fag)

 18. Andre skriveøvinger og igangsettere: Bussturen; hva ser du, hva hører du, hva lukter du? SKRIV.NO Å skape nye dikt av dikt; «kjøleskap-poesi» Ordslanger (Eks. Hus – hustak – takpapp – papptallerken osv.) Tøysefortellinger Skriveinspirasjon ut fra et bilde Snorkort Straffekort

 19. Lage sammensatte ord og skape en fortelling: Hva er et Ny GIV-foster? Fosterfaste? Ny GIV- prest? • Definisjoner på ord • Loop

 20. Informasjon Lesesenteret Skrivesenteret udir.no Håndboka

 21. «Zofies verden» av Grethe Nestor og Norunn Blichfeldt Schjerven

More Related