Download
overgangsprosjektet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Overgangsprosjektet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Overgangsprosjektet

Overgangsprosjektet

101 Views Download Presentation
Download Presentation

Overgangsprosjektet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Overgangsprosjektet Knut Alfarnæs, prosjektleder Bakgrunn – premisser – status

 2. Arbeidslivsfaget • Skolelederutdanning • Prosjekt til fordypning • Innsats for yrkesretting • Samfunnskontrakt • Læreplasser i offentlig sektor • 190 mill - krisepakken • 50 mill - tidlig innsats • Rett til læreplass/Vg3 i skole • Etterutdanning fag- og yrkesopplæring • Voksne • Praksisbrev Partnerskap og Referansegruppe Oppfølgings- prosjektet Overgangs- prosjektet Statistikk, indikatorer, ”tett på” Felles planlegging, koordinering, forskning, referansegruppa

 3. Mål for prosjektet • Øke andelen som fullfører og består videregående opplæring • Skape varige samarbeidsrelasjoner mellom kommuner, fylkeskommuner og stat • Kompetanseheving for den enkelte lærer • Kompetanseutvikling i skolene Overgangsprosjektet

 4. Karakterer fra grunnskolen har stor betydning for gjennomføring i vgo Overgangsprosjektet

 5. Premisser: Tiltak der problemene er • Overgangsprosjektet tar konsekvensen av den nære sammenhengen mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og frafall i vgo • Skal gi de 10% svakest presterende elevene i 10. klasse i kommunen en ny sjanse slik at de kan få fag-/svennebrev eller vitnemål i vgo • Tett oppfølging i siste del av 10.klasse, i videregående opplæring og i alle overganger • Krever samarbeid kommune/FYK Overgangsprosjektet

 6. Premisser, forts. • Prosjektet eskaleres til å dekke alle ungdomsskoler i alle kommuner og alle videregående skoler i løpet av 3 år: - fase 1 (2010-2011) - fase 2 (2011-2012) - fase 3 (2012-2013) • Ekstra innsats for å utvikle elevenes grunnleggende skrive-, regne- og leseferdigheter • inntil 7,5 timer pr uke ev. i egne grupper (etter søknad) Overgangsprosjektet

 7. Premisser, forts • Felles skolering av lærere i lese-, skrive- og regneopplæring for målgruppen nødvendig: elevene må tilegne seg fag på en annen måte • Rådgivning og karriereveiledning må stå sentralt - realitetsorientering • Sommeraktiviteter på ulike læringsarenaer i alle overganger • Yrkesretting av fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram (no, ma eng) Overgangsprosjektet

 8. Målgruppa i prosjektet • Svakt presterende elever med potensial • Elever med IOP utelukkes ikke, men vurderes i hvert enkelt tilfelle • Det samme gjøres med nyankomne minoritetsspråklige elever • Yrkesretting: alle elever på yrkesfaglige utdanningsprogram Overgangsprosjektet

 9. Status pr februar 2012 • Mer enn 4000 tiendeklassinger mottar forsterket opplæring, mange i egne grupper (fase 2) • I fase 1: noe ulik praksis for utvelgelse av elever – ”innskjerpet” til fase 2 • Ca 2000 elever som har mottatt intensivopplæring i fase 1 (vår -11) går i Vg1 – mange på førsteønsket • Svært få har sluttet i Vg1 Overgangsprosjektet

 10. Status, forts • Elevene opplever seg i meget liten grad stigmatisert • Lærerskoleringen har vært en suksess * 3 + 2 + 1 dager * fagansvar: nasjonale sentre * statlig fullfinansiert • Mange av elevene viser tydelig faglig framgang allerede Overgangsprosjektet

 11. Status, forts • Mange varierte sommeraktiviteter for elevene er gjennomført – sommerjobb, sommerskole, forkurs til vgs, f-høyskoler • Målgruppa for Ny GIV er redefinert for videregående opplæring: - elever som har hatt intensivopplæring på 10.trinn - på/under kritisk grense nasjonale kartleggingsprøver høst Vg1 - skjønn Overgangsprosjektet

 12. Status, forts • Prosjektperioden er utvidet til å omfatte overgangen Vg2 -> Vg3/lære • ”Ny GIV – rådet” - 11 fylker deltar - ca 200 elever fra 10.klasse er rekruttert - chat, diskusjoner, erfaringsdeling mm - ser ut til å fungere etter intensjonen Overgangsprosjektet

 13. FYR - knutepunktskoler i alle fylker - en fylkesansvarlig lærer for hvert av fagene norsk, matematikk og engelsk utpekt og frikjøpt 25 % - regionale og nasjonale fagnettverk - fagansvar hos nasjonale sentre - NDLA og de nasjonale sentrene samarbeider om publisering av gode fagdidaktiske opplegg Overgangsprosjektet

 14. Omfang fase 2 • Kommuner: nye 184, totalt 234 • Ungdomsskoler: nye 406, totalt 611 • Vg skoler: nye 149, totalt 248 • Antall nye lærere i denne fasen ca1300(totalt skolert opp mot 2000) Fase 3 Resten…. Overgangsprosjektet

 15. Fase 3 Rekruttering av de siste kommunene pågår: - De aller fleste ønsker å delta • Regionale konferanser et viktig tiltak • Målgruppe: *skoleeiere og skoleledere som ikke er i gang - Prosjektledelsen har ansvaret Overgangsprosjektet

 16. Antall elever i prosjektperioden Overgangsprosjektet

 17. Forskning Fire delprosjekter iverksatt fra 2012, knyttet til intensivopplæringen: • Kartlegging av deltakelse, organisering og opplevelse (NIFU) • Effektevaluering (SSB) • Kartlegging av konsekvenser for skolen (Rokkan-senteret) • Klasseromsobservasjoner (Nordlandsforskning) Overgangsprosjektet

 18. Noen utfordringer • Å bruke de lærerne som har vært på skolering som ressurser på egen skole: - pedagogisk ledelse: lokal spredning og forankring… - skolering av skoler • Rektors nærvær og engasjement synes å være en avgjørende suksessfaktor for prosjektet • Å finne de rette grepene i videregående • Å se sammenhenger, og skape synergier • Å skape bærekraft før prosjektslutt

 19. Vi ser at: • Mange av elevene opplever å bli sett for første gang • Elevene sier at de blir møtt der de er, de tør å innrømme hva de ikke kan • Mange får økt motivasjon og en annen innstilling til skole/opplæring • Mange rapporterer om økte prestasjoner over tid • Frafallet er på vei ned! Flere har gått videre fra Vg1 til Vg2 i 2011 enn tidligere Skoleringssamling

 20. Elevutsagn • vart vell med på Nygiv fordi lærera hadde trua på meg, før att je skulle gjøra det bædre på skoor'n • jeg ble tvongi inn hit av min mor. ikke min far, min MOR! og for og lære og skrive mere riktig! :D • jeg hadde ikke noe valg! jeg måtte begynne på Ny-Giv, siden karakterene mine suger og pappa tok fra meg xbox'en min, så hadde jeg ikke noe valg. men jeg trives på Ny-Giv^^ Overgangsprosjektet

 21. Elevutsagn, forts • Eg blei med i Ny-Giv for jeg trenger litt hjelp på skolen, EG e ikkje flinke i matte elle norsk så hadde vi tentamen i norsk i dag, eg skreiv 3 ganger så lang stil som jeg pleier. • jeg går ikke på Ny GIV, men på Nytt LIV! • jeg synst at det er ganske fint og være med, lærer det meste og forstår mye mer • det er lærerikt og viktig for fremtiden våres :) glad for å ha fått plass - Vi skulle hatt Ny GIV hver dag! Overgangsprosjektet

 22. Mer info: • regjeringen.no/nygiv Overgangsprosjektet