Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Naturvern anno 2012 ny lov – nye verktøy – ny giv PowerPoint Presentation
Download Presentation
Naturvern anno 2012 ny lov – nye verktøy – ny giv

Naturvern anno 2012 ny lov – nye verktøy – ny giv

124 Views Download Presentation
Download Presentation

Naturvern anno 2012 ny lov – nye verktøy – ny giv

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Naturvern anno 2012 ny lov – nye verktøy – ny giv Helgeseminar Bodø 17.–18. november Naturmangfoldloven – et brukerkurs Kunnskap som stopper gravemaskiner Diskusjon om aktiv bruk av loven i aktuelle, lokale saker Seminaret holdes på Radisson Blu Hotell, Storgata 2, Bodø. www.sabima.no

  2. Naturvern anno 2012 – ny lov – nye verktøy – ny giv – Et seminar om fornuftig bruk av naturmangfoldloven Vil du gjøre en forskjell? Brenner du for å bevare vårt biomangfold? På den norske rødlista fra 2010 er det ført opp 4599 arter , hvorav 2398 er truet og 1284 nær truet. Naturtyper som ikke finnes andre steder i verden er i ferd med å bli borte. Viktigst for naturmangfold i Norge er endringer i hvordan områder brukes. Utbygging av naturområder uten at det tas hensyn til naturmiljøet gjør at dyr og planter fortsatt er truet.Hvordan kan vi best bruke naturmangfoldloven til å hindre at verdifull natur ødelegges? SABIMA ønsker deg velkommen til helgeseminar med fokus på å gi deg lure tips og god kunnskap om hvordan du kan gjøre en forskjell. Seminaret vil fokusere på handling, og god innføring i praktisk bruk av loven. I tillegg til foredrag, blir det diskusjon med fokus på lokale saker. Seminaret er del av en lengre seminarrekke som ble holdt i syv ulike byer i 2012. Reiseutgifter dekkes av den enkelte deltaker. Spørsmål og kommentarer i etterkant? Send e-post til anne.breistein@sabima.no Foredrag vil bli lagt ut på www.sabima.no Christian Steel er generalsekretær i SABIMA. Christian har jobbet spesielt med naturmangfoldloven i flere år. Anne Breistein er assisterende generalsekretær i SABIMA. Anne har jobbet i SABIMA i to år, utdannet naturforvalter. Roar Høgsæt er Fylkesmiljøvern-sjef i Nordland Kristoffer Bøhn er kartleggings- Koordinator zoologi i SABIMA.

  3. Program lørdag 17. november 09.00–10.00 Ankomst Innsjekking og registrering m/kaffe og rundstykke 10.00–10.15 Velkommen! Introduksjon av deltakere og SABIMA Christian Steel, SABIMA 10.15–12.30 Naturmangfoldloven – vårt effektive våpen! En innføring i lovens hovedgrep og de effektive miljørettslige prinsippene. Christian Steel, SABIMA 12.30–13.30 Lunsj 13.30–14.45Fylkesmannen og kommunens arbeid med naturmangfold. Roar Høgsæt, Fylkesmiljøvernsjef,Fylkesmannen i Nordland, miljøvernavdelinga 14.45–15.30Aktuelle regionale og lokale saker Vi får innspill fra lokalt hold om hvor naturmangfoldskoen trykker og hva som opptar folk. 15.30–16.00 Kaffe 16.00–16.45 Hvorfor skal vi ta vare på biomangfoldet – og hva skjer? SABIMA tegner et virkelighetsbilde av biomangfoldet anno 2012. Anne Breistein, SABIMA 16.45–17.30 Kunnskap som stopper gravemaskiner Vi avrunder dagen med eksempler på saker der naturmang-foldloven har spilt en viktig rolle. Christian Steel, SABIMA 19.00 Felles middag

  4. Program søndag 18. november 09.00–09.45 Hvordan bruke kartdatabaser lurt? En innføring og praktisk gjennomgang av karttjenester på nett. Kristoffer Bøhn, SABIMA 10.00–10.30 Kort repetisjon av de viktigste muligheter loven gir oss Anne Breistein, SABIMA 10.30–12.00Naturmangfoldloven i praksis Deltakerne får bryne seg på praktiske oppgaver med naturmangfoldloven som verktøy. Kort introduksjon, fordeling på grupperom 12.00–13.00 Lunsj, vi jobber med gruppearbeid i lunsjen 13.00–14.30 Gjennomgang og diskusjon av gruppeoppgaver. 14.30–15.00Avslutning Evaluering og tid for kommentarer og spørsmål. Vel hjem!

  5. Hva kan du gjøre? I8 tips for bevaring av biomangfold Natur har en lei tendens til å bli oversett i utbyggingssaker og i saker der en skal gjøre inngrep som går på bekostning av biomangfoldet. Dette, til tross for at vi har fått en naturmangfoldlov som skulle endre arealforvaltningen i en mer naturvennlig retning. Naturen trenger med andre ord alle de forsvarere den kan få, så lenge politikerne ikke er ivrigere naturvernere enn de er i dag. Her gir SABIMA deg en kokebok for hvordan DU kan gå frem om du kjenner til natur du mener det bør tas vare på. 1. Følg med på offentliggjøring av saker i din kommune/ditt fylke. Jo tidligere ute du er med å gi innspill, desto større påvirkningskraft har du! • Kommuneplanarbeidet kan virke stort og omfattende, men det er der de største og viktigste beslutningene tas, så det kan være verd å sette seg inn i de endringsforslag som kommer. Du kan også komme med innspill til områder der du mener det bør tas ekstra hensyn til biomangfold. • Utbygging: etter §7 plikter beslutningstaker å gjennomgå §4-5 og §8-12 der naturverdier berøres. • I alle tiltak der naturverdier er berørt er myndighetsutøver forpliktet til å vurdere tiltaket etter §4-5 og §8-12. Eksempel: nydyrkingsformål, tilskudd til skogbrukstiltak som vei og taubane, mudring i sjø, dispensasjoner. 2. Undersøk om det er viktige miljøverdier i eller i nærheten av planområdet. Se nettsiden: ”Hvor finnes naturverdier”: http://sabima.no/1005/hvor-finnes-naturverdiene • undersøk hvilke arter som finnes der: www.artskart.no • Er det truede arter (rødlistekategori CR, EN eller VU) ta med dette i innspillet/høringssvaret. Er det veldig mange NT (nær truet) kan også dette være interessant. • Se hvilke naturtyper som finnes i området i www.naturbase.no • Vær spesielt oppmerksom på utvalgte naturtyper og prioriterte arter. Disse har lovfestet særlig beskyttelse. • Utvalgte naturtyper og prioriterte arter har egne handlingsplaner. Her finnes mye god informasjon. • Sjekk om det er gjort MiS-registreringer: www.kilden.no

  6. Hva kan du gjøre? II 3. Dersom det er naturverdier du kjenner til som ikke er tatt med i vurderingen: • Gjør beslutningstaker oppmerksom på manglende kunnskap. • Be om ekstra utredning i klage. • Legg inn observasjoner i Artsobservasjoner. • Kartlegg hule eiker (eget prosjekt ”gamle lauvtrær” i Artsobservasjoner.) 4. Hvem kan du kontakte? • Teknisk etat/planetat • Utreder/konsulentfirma/tiltakshaver • SABIMAs medlemsforeninger lokalt • Naturvernforbundet lokalt • SABIMA 5. Hvilken hjemmel gjør denne saken relevant å vurdere etter naturmangfoldloven (se kontrollspørsmål bakerst i heftet)? • §§ 4, 5 – forvaltningsmål for naturtyper og arter? • §§ 8-12 beslutningsgrunnlag, legg ekstra vekt på §8. • Er § 7 om saksbehandlingskrav overholdt? • Prioriterte arter? • Utvalgte naturtyper? • §49 ekstern påvirkning på verneområde 6. Formuler en klage/uttalelse, med henvisning til de rette paragrafene i naturmangfoldloven og send inn! 7. Andre forslag for å spre informasjon: • Send inn et leserinnlegg • Be lokalmedia lage en reportasje/nyhetsartikkel om det • Gi et høringssvar • Opprop • Anmeld 8. Følg opp saken helt til den er endelig avgjort, ikke gi opp!

  7. Brevmal klage på mangelfull saksbehandling etter NML Til Den det måtte gjelde Dato xx.xx.xx Sakstittel Påpekning av mangelfull utredning etter naturmangfoldloven Vi viser til sak xxx , og vil påklage mangelfull behandling i henhold til naturmangfoldlovens § 7 (prinsipper for offentlig behandling og §§ 8– 12). Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører natur, jf. naturmangfoldloven § 7. Det skal fremgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er tatt hensyn til og vektlagt i vurderingen av saken. Manglende vurdering etter naturmangfoldlovens alminnelige bestemmelser er å anse som saksbehandlingsfeil, på lik linje med brudd på § 17 i forvaltningsloven ”forvaltningsorganets utrednings – og informasjonsplikt”. Vurderinger etter: § 8 (Kunnskapsgrunnlaget) § 9 (Føre-var-prinsippet) § 10 (Økosystem tilnærming og samlet belastning) § 11 (Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) § 12 (Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) Naturmangfoldlovens krav er ikke ivaretatt, og det ansees som en alvorlig saksbehandlingsfeil. Vi ber om at prosjekt xxx sendes tilbake for ny saksbehandling etter naturmangfoldloven, oppgraderes i tråd med gjeldende lovverk, og at konsekvenser av dette følges i den videre planprosessen. Med hilsen xxx

  8. Kontrollspørsmål til naturmangfoldlovens kapittel II: Kunnskapsgrunnlaget (§8) • Hva har vi av relevant kunnskap om økosystemer, naturtyper og arter i området? • Hvor er kunnskapen hentet fra? • Hva slags type kunnskap har vi? • Hva vet vi om virkningen av tiltaket på arter, naturtyper og økosystemer? • Vil tiltaket berøre arter på den norske rødlisten? • Vil tiltaket berøre prioriterte arter eller utvalgte naturtyper? • Vil tiltaket berøre verneområder, foreslått verna områder eller verna vassdrag? • Vil tiltaket påvirke naturverdier i eller knyttet til vassdragene i området? • Hva mangler vi eventuelt kunnskap om? Er det rimelig å kreve denne kunnskapen? Føre-var-prinsippet (§9) • Er kunnskapsgrunnlaget godt nok? • Bør føre-var-prinsippet anvendes? • Hvis ja, hva innebærer i så fall føre-var-prinsippet i dette tilfellet? Prinsippet om samlet belastning (§10) • Hvor mye har vi av gjeldende naturtype/økosystem? • Hvilken eksisterende bruk og belastninger utgjør en påvirkning på økosystemet, naturtyper og arter i området, inklusive klimaendringer? • Hvilke framtidige tiltak og bruk av området kan utgjøre en påvirkning på økosystemet, naturtyper og arter i området? • Hva vil den samlede belastning av omsøkt bruk/tiltak og framtidige bruk/tiltak være? • Hva betyr dette for vurderingen? Prinsippet om kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§11) • Bør det stilles krav om å framskaffe med kunnskap før avgjørelse tas? • I så fall, hva slags ny kunnskap bør framskaffes? • Bør det stilles krav om overvåking av miljøtilstanden dersom det gis tillatelse til forslaget? • I så tilfelle, hva slags overvåking? • Gitt annen plassering etter §12 – påhviler utgiften tiltakshaver, er det etterfulgt? Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§12) • Er driftsmetoden forsvarlig? • Kan andre driftsmetoder anvendes/pålegges? • Er alternative lokaliseringer vurdert/mulig? • Hvis ikke, bør det stilles krav om at andre alternative lokaliseringer vurderes? Annet: • Hvordan skal en avveie i forhold til andre viktige samfunnsinteresser og samiske interesser? (jf §14) • Hva har en av virkemidler dersom tiltaket viser seg å få uforutsette negative konsekvenser for naturmangfoldet?

  9. Kapittel II beslutningsgrunnlag • §§ 4 og 5 setter forvaltningsmål • § 7 fastsetter saksbehandlingskrav for §§8–12 • Vurderingene skal fremgå av beslutningen § 5 Arter § 4 Naturtyper § 8 Kunnskap § 10 Samlet belastning § 11 Forurenser betaler § 9 Føre var Plan- og bygningsloven Sektorlover § 12 Teknologikrav Fire-fem, åtte-tolv