1 / 7

NY GIV – overgangsprosjektet i Nordland

NY GIV – overgangsprosjektet i Nordland. Samling i rådgivernettverket Bodø 6.4.11 Prosjektleder Siv Liland. NY GIV -overgangsprosjektet. Retter seg mot et definert utvalg av elever som følges tett fra siste halvår i 10. trinn og i videregående opplæring

coby
Download Presentation

NY GIV – overgangsprosjektet i Nordland

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. NY GIV – overgangsprosjektet i Nordland Samling i rådgivernettverket Bodø 6.4.11 Prosjektleder Siv Liland

  2. NY GIV -overgangsprosjektet • Retter seg mot et definert utvalg av elever som følges tett fra siste halvår i 10. trinn og i videregående opplæring • Prosjektet trappes opp slik at etter tre år er alle skoler i fylket og alle trinn i videregående opplæring med i prosjektet • Har som mål å skape permanente samarbeidsrelasjoner mellom fylkeskommunen og kommunene om alle elever i målgruppen. • Lærerskolering

  3. Hvor er vi nå? Om målgruppa: 93 10.klassinger i Salten, Meløy og Gildeskål har takket ja til tilbud Får støttteundervisning i grupper, individuelt og i klasse i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning Søking til videregående skole kartlegges

  4. Videregående opplæring • Prosjektlederne besøker alle deltakerskolene (ungdomsskolerektorer inviteres til møtet)i vår • Oversikt over hvor NY GIV elevene har søkt • Forkursplanene • Mottakelsen av NY GIV elevene • Koordinering av En bedre skole prosjektet og NY Giv elevenes behov • Samarbeidet med grunnskolen i vår og til høsten

  5. Sommeraktiviteter Sommerjobb – fylkeskommunale og statlige midler til arbeidsgivere – samarbeid med Ung i Nordland (juni og juli) Forkurs til videregående skole 8 – 19. 08 i regi av videregående skoler - Bodø, Steigen, Saltdal, Fauske, Meløy • 4 timer per dag inkludert gratis lunsj • Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning • Motivasjonskurs • Samling for forkurslærerne

  6. Utfordringer på kort sikt • Hvordan kan vi ivareta elevens behov ut over lesing, skriving og regning? • Fungerer overgangsprosedyrene? • Hvordan ivaretar vi kontinuitet? Hvem skal være NY GIV elevens kontaktperson fra videregående skole til grunnskole? • Kan rådgiverne i grunnskolen bidra i forhold til koordinering sommerjobb?

  7. Prosjektet en bedre skole for elevene våre • Et treårig prosjekt ved alle videregående skoler i Nordland • Mål: Bedre resultater og mindre frafall • Innsatsen hovedsakelig mot yrkesfaglige utdanningsprogram der vi har de største utfordringene • Føringer for skoleåret 2011-2012: • Gjennomføring av startsamtaler og oppfølging - Kartleggingsprøver og oppfølgingstiltak • Ekstra innsats for de som står i fare for stryk til standpunkt og eksamen, praksisretting av fellesfag,vurdering for læring • Etterutdanning av lærere • Samarbeid med grunnskolen

More Related