Download
ny giv 12 april 2012 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ny GIV 12. april 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ny GIV 12. april 2012

Ny GIV 12. april 2012

246 Views Download Presentation
Download Presentation

Ny GIV 12. april 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ny GIV 12. april 2012 «Ny Giv i hel klasse.» Jorunn Birkeland, NyGIV-lærer i regning.

 2. Den matematiskesamtalen God matematikkundervisning skjer i møtet mellom læreren, elevene og det matematiske fagstoffet. Jorunn Birkeland, NyGIV-lærer i regning.

 3. Aktivt språkbruk Grunnleggende muntlig ferdighet: • La elevene snakke matematikk. • Å formulere matteoppgaver med egne ord. • Å tenke høyt når de løser oppgaver. • Å ”høre seg selv” i regneregler og tabellkunnskap • Å stille spørsmål og drøfte oppgaveløsninger med medelever. • Å stille spørsmål og kommunisere med lærer. • Å løse oppgaver i fellesskap gjennom gruppearbeid Jorunn Birkeland, NyGIV-lærer i regning.

 4. Mine erfaringer I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. (Konfucius, kinesiskfilosof500 år f.kr) “Jeghørerogjegglemmer. Jegserogjeghugser. JEG GJØR OG JEG FORSTÅR” Jorunn Birkeland, NyGIV-lærer i regning.

 5. Hvorfor gå og huske på de ting en heller kan forstå! Etter hvert blir det så mye elevene skal huske på, gloser, grammatikk mm Jorunn Birkeland, NyGIV-lærer i regning.

 6. Praktisk matematikk/bruk av konkreter Praktisk matematikk Eks. Dere får et tau som er 8 meter langt. Bruk tauet til å lage: 1. En rettvinklet trekant med et areal på 2 m² 2. Et kvadrat med areal på 4 m² 3. Et rektangel med areal på 3 m² Bruk av konkreter Jorunn Birkeland, NyGIV-lærer i regning.

 7. Ferdigheter uten forståelse Skriveoppgave på nasjonal prøve i matematikk, USA: ”Hvor mange busser trenger hæren for å transportere 1128 soldater hvis hver buss tar 36 soldater? Nærmere 30% svarte: ”31 med 12 i rest” Jorunn Birkeland, NyGIV-lærer i regning.

 8. Problemløsning.Hva sier læreplanen? Kompetansemål: Tal og algebra Mål for opplæringa er at eleven skal kunne; • Bruke, med og utan digitale hjelpemiddel, tal og variablar i utforsking, eksperimentering, praktisk og teoretisk problemløysing. • utvikleogbrukemetodar for hovudrekning, dei fire rekneartene • stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, og argumentere for løysingsmetodar • utvikle, bruke og gjere greie for metodar i hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning med dei fire rekneartane Kompetansemål: Statistikk, sannsyn og kombinatorikk Mål for opplæringa er at eleven skal kunne; • Kunne finne dei moglege løysingane på enkle kombinatoriske problem. Jorunn Birkeland, NyGIV-lærer i regning.

 9. Problemløsning OPPGAVE: Jeg har 45 kroner i lommen. Hvilke mynt kombinasjoner kan jeg ha? Jeg har ikke 50-øringer eller kroner. Jorunn Birkeland, NyGIV-lærer i regning.

 10. Løsning 5+5+5+5+5+5+5+5+5 5+5+5+5+5+20 5+20+20 5+10+10+10+10 5+10+10+20 5+5+5+10+20 5+5+5+5+5+10+10 5+5+5+5+5+5+5+10 5+5+5+10+10+10 Jorunn Birkeland, NyGIV-lærer i regning.

 11. Magiske kvadrat Plukk ut kortene fra 1 (ess) tom 9 i en farge; hjerter, ruter, spar eller kløver. Legg kortene i tre rader og tre kolonner. Kortene skal flyttes slik at summen av kortene blir den samme i alle radene, kolonnene og i diagonalene. Spørsmål til elevene: Kan dere finne den magiske summen før dere har løst oppgaven? La elevene prøve seg, gi hint litt etter litt (hva blir summen av alle tallene, hva kan den magiske sum bli, hvilket tall i midten?) Jorunn Birkeland, NyGIV-lærer i regning.

 12. Hundrekart/hundrehus Hundrekart/hundrehus kan være et godt hjelpemiddel til øke elevenes tallforståelse –partall, oddetall, primtall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon og faktorisering, figurtall (f.eks. kvadrattall) Det er også et godt hjelpemiddel i en matematisk samtale med elevene om tallenes egenskaper, tallmønster Jorunn Birkeland, NyGIV-lærer i regning.

 13. «Det hemmelige tallet» (fra Nye Mega, terminprøve våren 2009, 9.trinn) • Det hemmelige tallet er et oddetall. • Sifferet på tier plassen er større enn sifferet på enerplassen. • Summen av sifrene i det hemmelige tallet er et partall. • Differansen mellom sifrene i tallet er større enn 2. • Dersom du dividerer sifferet på tier plassen med sifferet på enerplass, blir svaret 3. • Vis at alle kriteriene er oppfylt. Jorunn Birkeland, NyGIV-lærer i regning.

 14. Hundrekart/hundrehus Jorunn Birkeland, NyGIV-lærer i regning.

 15. Svar på «hemmelig tall» Tallet er 93 Kriteriene; • 93 er et oddetall • 9 > 3 • 9 + 3 = 12, 12 er et partall. • 9 – 3 = 6 > 2 • 9 : 3 = 3 Jorunn Birkeland, NyGIV-lærer i regning.

 16. Mattemagi Tenk på ei tall i første raden av hundrearket. Gang talletmed 9. Legg sammen tallene du har i det nye talletom du har flereenn eit. Trekk fra2. Hva fikk du? 7 Jorunn Birkeland, NyGIV-lærer i regning.

 17. Bruk av GEO brett/strikkbrett GEO brett er et velegnet verktøy som kan forbedre elevenes kunnskaper innenfor flere områder. Det er spesielt anvendelige i arbeidet med å utforske koordinatsystem, polygoner, vinkler, areal, omkrets, symmetri, brøk, problemløsning, speiling, visuell forståelse (ulike former/formdesign) og romforståelse Jorunn Birkeland, NyGIV-lærer i regning.

 18. Mål fra læreplanen Kompetansemål: Geometri Mål for opplæringa er at eleven skal kunne; • brukekoordinatartil å avbildefigurarogfinneeigenskaparvedgeometriskeformer • brukekoordinatartil å avbildefigurarogfinneeigenskaparvedgeometriske former Kompetansemål: Måling Mål for opplæringa er at eleven skal kunne; • gjere overslag over og berekne lengd, omkrins, vinkel, areal Jorunn Birkeland, NyGIV-lærer i regning.

 19. Arbeid med Geobrett Koordinater/tallpar Lag en figur gitt ut ifra tallpar Lag trekanter/firkanter. Regn areal/omkrets/størst/minst Legge areal/omkrets med kvadratiske tellebrikker Jorunn Birkeland, NyGIV-lærer i regning.

 20. FIRKANT Lag et rektangel med omkrets på 40 lengde- enheter Jorunn Birkeland, NyGIV-lærer i regning.

 21. Trekant Oppgave: Lag en trekant med hjørne i koordinatene (1,1), (3,1) og (2,5) og en i koordinatene (5,3), (8,3) og (8,6). Hvakallestrekantene? Hvilkener størst? Jorunn Birkeland, NyGIV-lærer i regning.

 22. OPPGAVE a)Lag et rektangel med hjørne i koordinatene (1,2), (5,2)og (1,4), (5,4) b)Lag en trekant og et kvadrat som har samme areal som dette rektangelet Jorunn Birkeland, NyGIV-lærer i regning.

 23. BRØK Oppgave; Marker 2/5 av brettet med en strikk. Marker diagonalenei rutendu får. Av bitene du nå har, hvilken er det minste? Jorunn Birkeland, NyGIV-lærer i regning.

 24. Tips til oppgaver Lag dere en perm med ulike oppgaver – samarbeid på skolen? Sauen Erik Gutten som skulle over elven Talltre/tallpyramide 3 x 3 med terninger/trappa med terninger Domino Loop Fyrstikkoppgaver Ulike spill – Mattemix, yatzy Jorunn Birkeland, NyGIV-lærer i regning.

 25. Flere tips tiloppgaver Ulike kortoppgaver – oppgaver fra «Ett ess i ermet» Oppgaver i Ny Giv-håndboken Læreboken sine sider Grubleoppgaver – søk nett Matematikksenteret, også mange hefter som kan lastes ned Okani - hefter matematikk.org Jorunn Birkeland, NyGIV-lærer i regning.

 26. Kilder Aadland, Gjerstad, Birkeland, Berge og Hansen, HandbokaiNyGIV, 2012 Kunnskapsdepartementet, K06, 2006 O`Donnell, Geobrett, 2008 Okanilæremidler, Geometribrett, 2012 Matematikksenteret Jorunn Birkeland, NyGIV-lærer i regning.