1 / 41

Ny GIV med Fleire Fullfører

Ny GIV med Fleire Fullfører. Overgang Oppfølging. Knud-Erik Gissel. Hjeltnes vgs ( Ulvik ) Elevinspektør Prosjektleder Innsats mot frafall Fleire Fullfører Okt 2010, Ny GIV PP på www.hordaland.no Mange overgange i livet. Citat af Søren Kierkegaard:

frey
Download Presentation

Ny GIV med Fleire Fullfører

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ny GIV med Fleire Fullfører Overgang Oppfølging

 2. Knud-Erik Gissel • Hjeltnes vgs ( Ulvik ) • Elevinspektør • Prosjektleder • Innsats mot frafall • Fleire Fullfører • Okt 2010, Ny GIV • PP på • www.hordaland.no • Mange overgange i livet

 3. Citat af Søren Kierkegaard: Dansk Filosof, cand. theol. og magister 1813 - 1855At hjælpe er at forstå. ”Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først finde derhen,hvor han befinder sig og begynde lige der.”

 4. Ny GIV • Arbeidslivsfaget • Skolelederutdanning • Prosjekt til fordypning • Forskrift om yrkesretting • Læreplasser i offentlig sektor • 190 mill - krisepakken • 35 mill - tidlig innsats • Rett til læreplass/ Vg3 i skole • Praksisbrev • Fleksibel opplæring • Prosj.Grunnkompetanse • Studieverkstad • Samarbeidsavtale NAV • Tiltak fra NAV • LOS prosjektet Partnerskap ”Oppfølgings prosjektet” Overgangs prosjektet Statistikk, oppfølging, ”tett på” Felles planlegging, koordinering, forskning, referansegruppa

 5. Grunnskolen Trengs forskning på hva som påvirker motivasjon og læringslyst i ungdomsskolen VGO: Frafall spes fokus på yrkesfagselever Fleksibelløp og mer praksis Tett oppfølging og veiledning Samarbeid mellom vgs og arbeidsliv Styrke norsk kunnskaper for minoritetsspråklige elever

 6. Status for oppnådd nivå, 5 år etter start i videregående opplæring Der er ikkje 30% fråfall 71% fullført Fleire Fullfører

 7. Fråfallet er på veg ned og karakterstatistikken på veg op Sluttar:Stort fraver, feilval, fagvansker, grunn ikkje oppgitt, manglende norskkunnskaper, personlege årsakar/sjukdom, skulelei/motivasjon, anna frafallsårsak. IV og stryk er antall gitt karakterar og ikke antall elever.

 8. Hvem er i fare for frafall ? Noko indikasjonar er Stort fråvær Dårlege karakter frå ungdomsskulen / kunnskapsnivå / kunnskapshull Elevar der ikkje har fått 1.ønskje oppfylt Foreldres utdanningsnivå Busituasjon Minoritetsspråklege Elevar på særskilt inntak Elevar med meldeskjema Gudmund Hernes skriver i Gull av gråstein: Et hoverproblem for videregåande skole er at mange elever kommer frå grunnskolen utan grunnleggende ferdigheter Overgang er kritisk punkt

 9. FRAVÆRSFAKTOR UMIDDELBARE GRUNNENE ELEVER HAR TIL Å VELGE BORT SKOLEN NÆRVÆRSFAKTORER GODE MESTRINGSOPPLEVELSER TILPASSET UNDERVISNING MOTIVASJON FØLELSE AV TILHØRIGHET OG VENNSKAP INDIVIDUELL OPPFØLGING SYNLIGHET TRYGGHET OPPLEVD FAGLIG FREMGANG MEDBESTEMMELSE GODE RAMMER FOR HVERDAGEN +++ Frå rapporten: Intet menneske er ein Øy, Evaluering tiltak satsing mot fråfall

 10. Prosjektdeltakere i Fleire Fullfører ( høsten 2010 ) Hordalandsfylkes kommune ( prosjekteier ) Bergen kommune Fylkesmannen Videregående skoler i Bergen vest Fyllingsdalen vgs, Olsvikåsen vgs, Laksevåg vgs Ungdomsskoler i Bergen vest Holen skole, Kjøkkelvik skole, Lynghaug skole Olsvik skole,Ortun skole, Sandgotna skole Fagopplæring, OT-PPT, skolehelsetjeneste, SYR, foreldre, elever, utdanningsforbundet, … Overgang til ny skole/klasse/ bedrift Oppstart på videregående opplæring Oppfølging

 11. Fra Fleire Fullfører til Ny GIV Overgangsprosjektet: • 27.10.10 Invitasjon fra KD • Finansiering av prosjektledere i Fylke og kommune • 15.11.10 Frist for avtale med kommune • 13.12.10 Prosjektledersamling • 31.01.11 Skolering av lærene starter • 01.03.11 Start intensivopplæring 10 kl. Aktivitetene i Fleire Fullfører fortsetter

 12. Bakgrunn NY GIV For mange elever på undomstrinnet har for lav motivasjon og for svake faglige prestasjoner til å kunne gjennomføre ordinær videregående opplæring

 13. Målsetting Ny GIV: Kommunen og fylkeskommunen skal etablere et varig samarbeid om tiltak for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring.

 14. Øke elevenes motivasjon for og evne til å gjennomføre videregående opplæring Blant annet gjennom styrking av grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter. Målsetting Ny GIV:

 15. Målgruppe De 10 % svakest presterende elevene etter 1.termin i 10.trinn i hver kommune.

 16. Tiltak: Intensiv opplæring etter jul 10.trinn Omfang 8 – 10 t/u Videreføres etter behov i overgangen til videregående opplæring vg1 og vg2 Ikke Mer av det samme Praksisnær konkretisering

 17. Eventuelt andre tiltak: for eksempel støtte til bedrifter som tar inn elever til relevant sommerjobb evt. i kombinasjon med sommerskole.

 18. Ny GIV 2011 Alle 46 vgs kan motta elever med ”Ny GIV” fra 10 kl

 19. Ny GIV 2011 - 14

 20. Ny formulering i opplæringslova § 13-3 c Som f.ex: Informere, veilede og spre erfaringer vedrørende kvalitetsutvikling i grunnopplæring • Stimulere til samarbeid • Se opplæringsløpet i sammenheng • Spre informasjon om andre relevante saker om opplæring Fylkeskommunen skal etter oppdrag fra departementet veilede om og bidra til kvalitetsutviklingstiltak som kan gi god sammenheng mellom grunnskole og videregående opplæring.

 21. Ny GIV med Fleire Fullfører Oppfølgingsprosjektet Nina Ludvigsen, OT/PPT-sjef

 22. FAKTA • OT si målgruppe utgjer rundt 30.000 ungdomar mellom 16 og 21 år • OT manglar oversikt over 8-10.000 av desse • Mellom 4-5000 ungdommar under 18 år er årleg i kontakt med NAV • Ca 2-2500 ungdommar er i praksisplass årleg gjennom NAV • SSB anslår at vel 14.000 arbeidssøkjande er mellom 1-19 år

 23. Nokre problemstillingar i dag… • Elevar sluttar på skule utan at OT veit det • Lærlingar sluttar i bedrift utan at OT veit det • Tap av opplæringsretten - god tur til NAV! • Samarbeidsavtalen med NAV lite kjent i NAV • Tida det tar • Vi lærer ikkje av det som verkar

 24. Situasjonen i 2007 for kohorten som avslutta grunnskulen i 1996. Flertalet fyller 27 år dette året (Torberg Falch NTNU 21.01.11) Betydeleg betre arbeidsmarkedstilknyting for dei som har fullført enn for dei som ikkje har fullført.

 25. Løysingane duger ikkje… Mange suksesshistorier – men minst like mange fiaskoar Mange toppmotiverte lærarar, sosialarbeidarar og miljøterapeutar, OT-tilsette, NAV-tilsette – og nesten like mange frustrerte og desillusjonerte av same slaget… Utallige tiltak over heile landet – men forbausande små utslag på statistikken. Kva kan være årsaka?

 26. http://www.fafo.no/pub/rapp/20147/20147.pdf

 27. Oppfølgingsprosjektet - MÅL • Bærekraftig, strukturert og målretta system for samarbeid, og ein heilskapleg bruk av felles virkemiddel • Ungdom skal motiverast tilbake til vidaregåande opplæring eller til arbeid • Styrke samarbeidet mellom skular, fagopplæring, OT, NAV m.m. • Vegen kan gå gjennom deltaking i praksisnære opplæringsløp • Om full kompetanse på vidaregåande nivå ikkje er realistisk, skal målet være grunnkompetanse

 28. Målgruppe • Ungdom 16-21 år som står utanfor opplæring og arbeid • Alle elevar/lærlingar/lærekandidatar som er i ferd med å slutte i videregående opplæring • Elevar i 10.klasse som ikkje søkjer seg til vidaregåande opplæring

 29. Tidleg inn med oppfølginga Forpliktande samarbeid mellom skuler, OT og NAV Oppfølginga skal starte før fråfallet er formalisert Skulane gjennomfører ei sluttsamtale med eleven Mål for sluttsamtalen er å fastsetje ein plan for vidare oppfølging Planen skal formaliserast som ei oppfølgingsavtale Ingen ungdommar skal vere ukjende for OT

 30. Alternativ … Opplæringsavtale Opplæringskontrakt Praksisbrev Fleksibel opplæring Full opplæring i bedrift Praksisplass Praksisplass som kan konverterast til læreplass Skuleverkstad som praksisplass Osb. ….. Fornyinga ligg i kombinasjonane!

 31. Innsatsområde I III II

 32. Aktuelle deltakarar i Hordaland • OT/PPT • NAV • NHO • LO • Opplæringskontor, bedrifter, nettverk • Fagopplæringskontoret • Vidaregåande skolar • Ungdomsskolar • Opplæringsavdelinga • Senter for yrkesrettleiing • Kommunale etatar med ansvar for målgruppa • Los-prosjektet i Bergen kommune • Friviljuge instansar som arbeider med ungdom • Ungdomen!

 33. Kven utformer tiltaka for ungdomen? Desse ? … saman med desse?

 34. Suksesskriterie…saumlause tenester • Systematisk samarbeid og tett dialog mellom fleire aktørar, ungdomen og føresette • Godt samarbeid med nærings- og arbeidsliv der unge kan få jobberfaring og sosial trening • Faste rutinar og klåre mål • Utprøving og meistring i alternativ kontekst • Tidleg innsats

 35. Eksempel på eit lokalt samarbeid mellom vidaregåande skole, OT, NAV, bedrift Opplæring, Praksis og Samarbeid (Telemark): ”Tidlig oppfølging av elever i risikosonen”

 36. Berekning: Norske tall: Om gjennomføring av vidaregåande skule vert auka frå 70 til 80 % for kvart kull inneber det ein kostnadsreduksjon på mellom 5,4 og 8,8 milliardar kroner Kilde: Senter for økonomisk forskning, NTNU

 37. Avslutningsvis….... Om du frygter for besvær, kan du lig`så godt la vær. Om du uten tvivlen vil, er der nesten vunnet spill ! Piet Hein

 38. Ny GIVmedFleire Fullfører Utfordringer – hva er løsingen ?

 39. Overgangen = Broen Sommerjobb Praksisplass Sommerskole Sommeraktivitet Vg 1 10 klasse Lærling Skole Jobb

More Related