html5-img
1 / 32

Ny GIV / FYR

Ny GIV / FYR . Ny GIV i Akershusskolen. Intensivopplæring i 10. trinn. 10 % svakest presterende elever med potensial Nasjonal lærerskolering i Ny GIV-metodikk. Kompetanseheving/spredning av Ny GIV-metodikk i alle skolene. ca. 600 kursplasser Yrkesretting og relevans i vgs. FYR

farhani
Download Presentation

Ny GIV / FYR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Øyvind Sæteren Hans-Olav Gammelsrud Margrethe H. Mobæk Ny GIV / FYR

 2. Ny GIV i Akershusskolen • Intensivopplæring i 10. trinn. 10 % svakest presterende elever med potensial • Nasjonal lærerskolering i Ny GIV-metodikk. • Kompetanseheving/spredning av Ny GIV-metodikk i alle skolene. ca. 600 kursplasser • Yrkesretting og relevans i vgs. FYR • Systematisk samarbeid mellom kommune og fylkeskommune om tett oppfølging av svakt presterende elever IKO- modellen Kvalitets-forum

 3. Ny GIV i Akershusskolen • Utfordringer i prosjektet framover : • Flere i lære. Mange elever i Vg2 søker ikke læreplass. Mange som søker læreplass får det ikke. • Bedre gjennomføring for elever i påbygg. For mange svaktpresterende elever mislykkes i dagens ordning med påbygg. • Bedre balansen mellom rettigheter og plikter. Det er ikke greit med 14 dager ferie etter vinterferien fordi det da er billigere sydenturer. • Implementering av Ny GIV-metodikken. Krever kompetanseheving hos lærerne og skolelederne.

 4. Ny GIV i Akershusskolen Hva er «Ny GIV-metodikk»? • La oss ta konklusjonene først: • a) Ny GIV-metodikken i bred forstand bygger på • evidensbasert forskning som sier noe om hva • som gir gode læringseffekter. • b) Ny GIV-metodikken er mer enn bare enn metode. • c) Ny GIV-metodikken er retningsbestemmende • for hva fylkesdirektøren anser som nøkkel til en enda bedre • praksisi klasserommene.

 5. Ny GIV i Akershusskolen Ny GIV-metodikken er basert på evidensbasert forskning John Allen Clinton Hattie (f. 1950)

 6. Ny GIV i Akershusskolen Boka alle «må» lese:

 7. Ny GIV i Akershusskolen Visible learning; a synthesisof over 800 meta-analyses relating to achievement (Hattie 2009) omfatter: a) 800 meta-anlyser, dvs. oppsummering av andre skoleforskeres studier og analyser (i dag over 1000 meta-analyser).b) 52 637 studier (i dag om lag 55 000 studier).c) Om lag 80 millioner elever og studenter i 2009 (desidert flest elever, i dag over 200 millioner). d) Hattie ender opp med 138 ulike påvirkningsvariabler.e) I sum: Et unikt forskningsbidrag til å øke vår forståelse av «læringens vesen.»

 8. Ny GIV i Akershusskolen Hatties overordnede problemstilling: Hvilke faktorer påvirker læring? Alt virker i en eller annen retning, men hva virker best? Evidensbasert forskning: Empirisk basert kunnskap som kan si noe den faktiske virkningen av beslutninger, aktiviteter og tiltak. Ingen garanti for at man oppnår ønsket effekt, men øker sannsynligheten for det.

 9. Ny GIV i Akershusskolen Hatties effektbarometer:

 10. Ny GIV i Akershusskolen Noen variabler som gir liten/moderat effekt:a) Teachereducation(0,12): Lærernes formalkompetanse alene sikrer ikke god undervisning.b) Class size (0,21):Økning av lærertettheten alene er ikke nok dersom ikke noe annet skjer samtidig, og da særlig kompetanseheving av lærernes praksis.c) Homework(0,29): Effekten øker dersom elevene skal jobbe med noe de allerede har startet med på skolen («reinforcement»). Effekten synker hvis de skal jobbe hjemme med et nytt lærestoff.

 11. Ny GIV i Akershusskolen Hva er det som i følge Hattie gir høy effekt? På pallen:

 12. Ny GIV i Akershusskolen De beste effektvariablene:

 13. Ny GIV i Akershusskolen Visible Learning-begrepet kan oppsummeres slik:

 14. Ny GIV i Akershusskolen Ny GIV-metodikken er mer enn bare en metode Pedagogikk Didaktikk «Pedaktikk» Fundamentert i evidensbasert forskning/kunnskap Underliggende holdninger John Hattiesmetaforskning

 15. Ny GIV i Akershusskolen En yrkesretting av denne formelen: Hovedkomponentene i en strømkrets Motstand/ledningsevne «Relasjonen lærer-elev» Selve strømmen i kretsen «Lærestoff-Didaktikk» Spenningen i kretsen «Læringstrykket»

 16. Ny GIV i Akershusskolen Formelen for enda bedre praksis blir da:

 17. Ny GIV i Akershusskolen D – I – D – A – K – T – I – K – K Prinsippene som sikrer en variert og effektfull didaktikk: Designe Instruere Dedikert Aktivisere Konkreter Taktil Induksjon Komprimere Krysse av

 18. Ny GIV i Akershusskolen Inn mot aktiviteten (motivasjon for)

 19. Ny GIV i Akershusskolen Inne i aktiviteten (motivere med):

 20. Ny GIV i Akershusskolen Aktivisere, konkreter og taktil: Henger nært sammen: Det jeg hører, glemmer jeg Det jeg ser, husker jeg Det jeg gjør, forstår jeg Confucius Akershuslærere på (451 f. kr.) Ny GIV-kurs våren 2012.

 21. Ny GIV i Akershusskolen Ut av aktiviteten (hva har vi lært, og når har vi lært (eventuelt ikke lært)?

 22. Ny GIV i Akershusskolen • Induktiv versus deduktiv metode: • Oversatt til et skolespråk: • Deduktiv metode innebærer • at læreren først gjennomgår • reglen/formelen/teorien. Deretter • løser elevene oppgaver som • viser at de har forstått/ikke forstått. • Induktiv metode innebærer at • elevene først jobber med praktiske • Svakheter ved deduktiv metode oppgaver og problemstillinger. • «Abstraksjonssjokk», elevene faller Deretter samtaler lærer og elever om • av i starten. hva slags faglige fenomener som • aktivitetene illustrerer. • For mye fokus på om «svaret» er riktig • eller galt. Annen verdifull læringsinformasjon • går tapt.

 23. Ny GIV i Akershusskolen Komprimere Det er vanskelig å opprettholde motivasjonen, gløden og trøkket i klasserommet hvis læringsaktivitetene trekker ut i tid. Målbar læring

 24. Ny GIV i Akershusskolen Ny GIV-metodikken er retningsbestemmende for enda bedre praksis i klasserommene i Akershusskolen Ny GIV er noe mer enn bare et prosjekt. Ny GIV griper inn i praksisfeltet på en måte som gjør at vi langt på vei kan tale om en reform: Å øke gjennomføringsgraden i videregående opplæring til beste for elevene, skolene og landet. I den forbindelse er det avgjørende at undervisningen bygger på en tilnærming og en praksis som man erfaringsmessig vet gir effekt»(forordet i AFKs hefte om Ny GIV-metodikken; «Veien mot og gjennom videregående»).

 25. Ny GIV i Akershusskolen Instructionalleadership: Effectiveinstructional leaders areintenselyinvolved in Curricula and instructionalissuesthatdirectlyaffectstudent achievement… School leaders should not onlyimplementeffective programs, butalsoprovideevidenceoftheirsuccess and justification for change(Cotton 2003).Effekten av denne type skoleledelse er meget høy, men bare 5 % av skolelederne i Hattiesmeta-analyse kan sies å tilhøre kategorien (!). Skolelederne må tett på lærernes praksis Skoleeier må tett på skolenes praksis

 26. Ny GIV i Akershusskolen Konklusjon: Mer tid til det som gjelder! Det er det som skjer i klasserommet som teller!

 27. Ny GIV i Akershusskolen Takk for oppmerksomheten og god jul!14. des. 2012: Hans-Olav Gammelsrud, rådgiver AVO

 28. Skape en mer relevant opplæringssituasjon • Mål: • Definere begreper • Prinsipper for gode yrkesrettede opplegg • Bransjekrav (bedriftssamarbeid) • Læreplananalyse • Undervisningsopplegg • Prinsipper for god organisering • Spredningsmål: 2013/14 • De fleste skoler skal bidra Ny GIV i Akershusskolen FYR – formål / mål

 29. Knutepunktskole, Skedsmo • 3 knutepunktlærere • Samarbeider med andre fellesfag- og programfaglærere • 3 Ressursskoler: Vestby, Nesbru, Jessheim • 3 Faser: • Etablering av internpraksis • Knutepunktskole starter samarbeid med ressursskolene • Sprednings- og implementeringsfase Ny GIV i Akershusskolen Prosjektorganisering

 30. Akershus-mal – undervisningsopplegg Ansett meg – eksempel på undervisningsopplegg Akershus-mal – bransje/bedriftskrav Design og tre / design og tekstil – eksempel på krav til grunnleggende ferdigheter og fellesfaget engelsk Eksempler Ny GIV i Akershusskolen Eksempel på undervisningsopplegg/Bransje- /bedriftskrav

 31. Ny GIV i Akershusskolen Et eksempel: studien ”En arbetsdag i skriftsamhället” av professor Anna-Malin Karlsson, Uppsala universitet

 32. Nettverkene • Ledersamlinger • Ny GIV samlinger • Skolebesøk / hospitering • «Undervisningpakke» • Ressursteam • Fagsiden • Undervisningsopplegg • Bransjekrav • Organiseringsmåter osv. Ny GIV i Akershusskolen Spredning

More Related