Download
overgangsprosjektet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Overgangsprosjektet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Overgangsprosjektet

Overgangsprosjektet

114 Views Download Presentation
Download Presentation

Overgangsprosjektet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Overgangsprosjektet Skoleringssamlinger Knut Alfarnæs, avdelingsdirektør prosjektleder

 2. Regjeringens Ny Giv satsing • 3 komponenter: • Statistikkprosjektet; mest mulig oppdatert på gjennomføringsdata – kontinuerlig ”overvåking” • Oppfølgingsprosjektet; samarbeid OT/NAV om tiltak for unge utenfor arbeid og utdanning • Overgangsprosjektet; følge ungdom tett fra 10.klasse, over i vgo og gjennom vgo

 3. Overgangsprosjektet: Karakterenes betydning for fullføring

 4. ”Overgangsprosjektet” - Premisser • Tar konsekvensen av den nære sammenhengen mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og senere frafall i vgo • Gir de svakest presterende elevene etter 1.termin i 10.klasse en ny sjanse slik at de kan få fag-/svennebrev eller vitnemål i vgo • Tett oppfølging i 10.klasse og i videregående opplæring • Ekstra innsats for å utvikle grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter

 5. Premisser, forts • Fylkeskommunene arbeider for å skape et bærekraftig, strukturert og målrettet samarbeid med kommunene for å sette elevene best mulig i stand til å gjennomføre videregående opplæring • 30-50% av den totale elevmassen på ungdomsskolene i fylket er grunnlaget første året • Eskaleres til alle kommuner innen 2013

 6. Prosjektsyklus

 7. Status pr 31.januar • Alle fylker deltar • 54 kommuner deltar med 205 skoler med ungdomstrinn • nesten alle de største kommunene er med • 99 videregående skoler deltar • De fleste har engasjert fylkeskommunale prosjektledere • Felles kommunal prosjektleder kommer på plass etter hvert • Entusiasmen er stor!

 8. Tiltak rettet mot målgruppa • Utvelgelse av elever: nasjonal føring, fylkeskommunalt skjønn: • 10% av de svakeste presterende elevene til jul i 10.klasse i prosjektkommunene får tilbud • Elever med IOP utelukkes ikke, men vurderes i hvert enkelt tilfelle • 1800-3000 elever får tilbud første år • Elevene/foresatte inngår en avtale med skolen som innebærer tett oppfølging fra jul i 10.klasse og store deler av vgo

 9. Tiltak rettet mot målgruppa, forts • intensiv opplæring, inntil 7,5 timer pr uke: egne grupper? • ”Sponset”, relevant sommerjobb? • Sommerskole settes i system? • Forkurs til videregående skole?

 10. Tiltak i prosjektet • To prosjektledere i hvert fylke; en fylkeskommunal og en felles kommunal • Storstilt skolering av norsk – og mattelærere - felles for hele landet; grunn- og videregående sammen - to lærere pr skole = nesten 700 i første runde - dekke grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter • Forskningsoppdrag knyttet til prosjektet er under utarbeidelse

 11. Tiltak i prosjektet, forts • Utvikle et nasjonalt opplegg for yrkesretting av fellesfagene på YF: • skolering/kursing/etterutdanning • veiledningsmateriell • arenaer for nasjonal erfaringsdeling - nettverk • Videregående skoler som deltar i prosjektet første år, vil/bør være spydspisser i arbeidet

 12. Veien videre • Start skolering av lærere: februar 2011 • Start intensivopplæring av elever: så fort som mulig • Det legges til rette for forsøk i de kommuner som søker – mal utviklet og sendt • Det er utarbeidet standard infomateriell til foreldre og elever – mal utviklet og sendt • Utvikle hjemmeside for prosjektet • 1.mars: frist for planer fra alle fylker for - resten av 10.klasse for elevene i målgruppa - overgangen 10. -> Vg1 - opplegget i Vg1

 13. Største utfordringer • Helhetlig kontekst for elevene – ikke bare intensivopplæring • Skolering av lærerne • Praktisk organisering på u-skolene første år • Å systematisere tiltak for å holde på elevene gjennom sommeren