1 / 9

Overgangsprosjektet – NY GIV

Overgangsprosjektet – NY GIV. Initiert av Kunnskapsdepartementet Kobling til ”OT/NAV –prosjektet” • Kobling til ”LOS-prosjektet” (BLD) • Kobling til ”Vurdering for læring” (Udir). Premisser.

claude
Download Presentation

Overgangsprosjektet – NY GIV

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Overgangsprosjektet – NY GIV • Initiert av Kunnskapsdepartementet • Kobling til ”OT/NAV –prosjektet” • • Kobling til ”LOS-prosjektet” (BLD) • • Kobling til ”Vurdering for læring” (Udir)

  2. Premisser • Tar konsekvensen av den nære sammenhengen mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og senere frafall i vgo • Gir de svakest presterende elevene etter 1.termin i 10.klasse en ny sjanse slik at de kan få fag- /svennebrev eller vitnemål i vgo • Tett oppfølging i 10.klasse og i videregående opplæring • Ekstra innsats for å utvikle grunnleggende lese-, skrive-og regneferdigheter

  3. Premisser, forts • Fylkeskommunene arbeider for å skape et bærekraftig, strukturert og målrettet samarbeid med kommunene for å sette elevene best mulig i stand til å gjennomføre videregående opplæring • • 30-50% av den totale elevmassen på ungdomsskolene i fylket er grunnlaget første året • Drammen og Kongsberg kommune i 2011. • • Eskaleres til alle kommuner innen 2013

  4. 1. Tiltak rettet mot elevgruppa 1.1 Utvelgelse av elever • 10% svakest presterende etter 1.termin i 10.klasse i kommunen, dvs ca 70 elever i Drammen -kommunalt skjønn • IOP: må vurdere hva elevene har best nytte av • Minoritetsspråklige elevers plass? • Tilbud om deltakelse -informasjonsflyt i forkant - prosess

  5. 1.2 Opplæringen av elevene -innhold ”Tiltakene i prosjektet har som mål å øke elevenes motivasjon for, og evne til å gjennomføre videregående opplæring, blant annet gjennom en styrking av deres grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter. Det skal gjennomføres en intensiv opplæring som starter etter jul i 10. trinn, og som videreføres etter behov i overgangen til og i videregående opplæring”

  6. 1.2 Opplæring av elevene -organisering ”Departementet legger til grunn at omfanget på en slik intensivopplæring vil være på 8-10 timer pr uke fram til avslutning av skoleåret. Timene bør i størst mulig grad tas fra norsk, matematikk og engelsk/norsk fordypning i 10. trinn. Dersom dette er praktisk vanskelig, kan andre fag vurderes.” •Økonomi: ”De lærerressursene som er nødvendig for gjennomføringen av opplæringen vil være kommunenes ansvar.”

  7. 1.2 organisering, forts ”Det kan være flere måter å gjennomføre denne intensivopplæringen på. Den kan for eksempel organiseres som forsterket opplæring innenfor den vanlige klassen /gruppen med ekstra lærerressurser, eller elevene kan organiseres i egne grupper i den tiden intensivopplæringen gis. Departementet ønsker å prøve ut ulike modeller, og vil sørge for at ulike modeller kan gjennomføres innenfor regelverket, eller om nødvendig legge til rette for at slik opplæring kan gjennomføres som forsøk.”

  8. 1.4 Overgang fra 10.klasse til Vg1 • Tas inn i videregående opplæring på ordinær måte • Hvordan følge disse elevene gjennom sommeren? • Sommerjobb/-skole allerede første år evt. med relevans for valgt utdanningsprogram? • Før skolestart –førskole evt. i kombinasjon med sommerjobb? • Hvordan forberede vg-skoler som ikke er i prosjekt, men som får ”prosjektelever”? • Motsatt: Hvordan forberede vg-skolersomer i prosjekt, men som får elever som er i målgruppa fra ikke-deltakende kommuner?

  9. 2. Lærere • 1.år: norsk-og matematikklærere ved alle deltakerskoler tilbys et skoleringsopplegg • To lærere pr deltakende ungdomsskole og to lærere fra hver deltakende vgs (en norsk/en matematikk) • Spredningsarbeid innad på skolene • Felles skolering for ungdomsskole og videregående skole • Tre regioner – i alt mer enn 600 lærere • KD dekker alle utgifter til skolering, inkl vikarutgifter

More Related