1 / 1

Izglītojamo aptauja par neattaisnotajiem kavējumiem vispārējās izglītības iestādēs

Izglītojamo aptauja par neattaisnotajiem kavējumiem vispārējās izglītības iestādēs. - 388 izglītojamo norādīja, ka neattaisnoti kavē vismaz vienu mācību stundu nedēļā; - Lielākais kavētāju skaits ir 9.klašu izglītojamo vidū. Vairāk neattaisnoti kavē meitenes;

nell
Download Presentation

Izglītojamo aptauja par neattaisnotajiem kavējumiem vispārējās izglītības iestādēs

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Izglītojamoaptauja par neattaisnotajiem kavējumiem vispārējās izglītības iestādēs - 388 izglītojamo norādīja, ka neattaisnoti kavē vismaz vienu mācību stundu nedēļā; - Lielākais kavētāju skaits ir 9.klašu izglītojamo vidū. Vairāk neattaisnoti kavē meitenes; - 388 izglītojamo biežāk norādītie mācību stundu kavējuma iemesli: slikta pašsajūta/ārsta apmeklējums; aizgulēšanās; transports/sastrēgumi; ģimenes apstākļi; sports (sacensības, treniņi); slinkums; - 1765 izglītojamo biežāk norādītie mācību stundu kavējuma iemesli, kuru dēļ mācību stundas kavē citi izglītojamie: dažādas aktivitātes (hobiji, sports, māksla u.c.); mācību stundas ir garlaicīgas; grūtības mācībās; sliktas attiecības (konflikti); labprātāk pavada laiku pie datora; problēmas ģimenē; nepatīk skolotājs/skolotāja attieksme; labprātāk pavada laiku ar draugiem; vecāki ļauj.

More Related