1 / 20

LaMSF Sportistu aptauja

LaMSF Sportistu aptauja. Maijs 2012. Q2. Lūdzu novērtējiet LaMSF darbību kopumā [Atzīmējiet, Jūsuprāt, piemērotāko vērtējumu skalā no 1 – 5, kur 1 viszemākais novērtējums un 5 visaugstākais vērtējums] un Lūdzu sniedziet īsu pamatojumu savam vērtējumam. Nozīmīgākie citāti:

lazar
Download Presentation

LaMSF Sportistu aptauja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. LaMSFSportistu aptauja Maijs 2012

 2. Q2. Lūdzu novērtējiet LaMSF darbību kopumā [Atzīmējiet, Jūsuprāt, piemērotāko vērtējumu skalā no 1 – 5, kur 1 viszemākais novērtējums un 5 visaugstākais vērtējums] un Lūdzu sniedziet īsu pamatojumu savam vērtējumam. • Nozīmīgākie citāti: • Federācijas darbība apmierina, taču kā jau vienmēr visam var būt arī uzlabojumi. Varbūt vairāk vajadzētu pievērsties, federācijas atpazīstamības celšanai. • Komunikācija ar sportistiem ir nepietiekama un novēlota. Derētu arī kvalitatīva fotogrāfa/u klātbūtne gonkās. Galvenie secinājumi un ieteikumi: Sportisti ar LaMSF darbu ir daļēji apmierināti un 36% no sportistiem vēlas būtiskus uzlabojumus.

 3. Q2.nepieciešamie uzlabojumi LaMSF darbībai: • Nepieciešams vienots stratēģisks skatījums un plāns ne tikai federācijas darbībai, bet visam motosportam Latvijā kopumā. Šādam stratēģiskam plānam jābūt uz nākotni vērstam, ar konkrētu rīcības plānu. Tā kā šobrīd federācijai nav šāda stratēģiska plāna, visa tās darbība ir haotiska, ne-mērķtiecīga un neprofesionāla. • Darba organizēšanas struktūrai ir nepieciešami uzlabojami (nepieciešams spēcīgs administratīvais birojs/ biroja vadītājs). • LaMSF prezidenta amatam vairāk vajadzētu uzņemties administratīva menedžmenta lomu, ne tikai reprezentatīvu funkciju. • Prezidentam jāspēj motivēt savu komandu, šobrīd ir pārāk sašķelta komanda, kas „bremzē” mūsu darbību. • Nepieciešama steidzama tēla kopējā uzlabošana (piemēram caur šādiem rīkiem- publicitāte/ mājas lapa/ aktīvāka socializēšanās interneta vidē/ jaunas biroja telpas, profesionāls un kompetents personāls birojā u.c.). Tālāk atliek ieviest rīcības plānu un kontrolēt to īstenošanu.

 4. Q2.nepieciešamie uzlabojumi LaMSF darbībai: • LaMSF tika izstrādāti pamatdokumenti, pēc kuriem ir jāstrādā, bet komisijas nepilda tos, nestrāda uz perspektīvu, neizstrādā stratēģjiju un sakarā ar to klibo taktika. • Prezidijs arī neredz (vai negrib redzēt) kopējo stratēģjisko plānu. Līdz shim nav pieņemts LaMSF sporta kodeks, netiek pildīts LaMSF tiesnešu nolikums, paši LaMSF biedri redz tikai negatīvo, bet neviens nav piedāvaajis konkrētus priekšlikumus darba uzlabošanai. Nav vienotas attieksmes pret darbu un vēlēšanās izstrādāt LaMSF stratēģiju. Domāju, ka vecā shēma sevi izdzīvoja. Ir jāizstrādā LaMSF stratēģisko plānu vismaz līdz 2020.gadam, ir jāmaina LaMSF Statūti, prezidija un komisiju izveides principus un prasīt darba organizēšanu saskaņā ar LaMSF pamatdokumentiem un stratēģisko plānu. • Pilnveidot mājaslapu! • Ir vajadzīgs nepieļaut,ka sportisti no LAMA vai kādām citām organizācijām atnāk uz federāciju un brauc iesācējos. • Lielāku atbalstu vadošajiem sportistiem

 5. Q3. Lūdzu novērtējiet LaMSF sekretariāta darbu [Atzīmējiet, Jūsuprāt, piemērotāko vērtējumu skalā no 1 – 10, kur 1 viszemākais novērtējums un 10 visaugstākais vērtējums] un Lūdzu sniedziet īsu pamatojumu savam vērtējumam. Galvenie secinājumi un ieteikumi: • Kopumā ar LaMSF sekretariāta darbu ir apmierināti, bet ir nepieciešami uzlabojumi:

 6. Q3.nepieciešamie uzlabojumi LaMSF sekretarāta darbībā: • Sekretariāts nestrādā kā vienots un vesels organs. • Nav pakļautības darba organizācijas principiem, daudz darīts bezpersoniski, nav prasīta atbildība un nekad nav stingri sodīti par pārkāpumiem, kuri nes zaudējumus LaMSF. Nepieciešama stingra hierarhija (pakļautība), darba plānošana uz nedēļu un atskaites par padarīto, neizdevušos, sekretariāta darba analīze un komisiju darba analīze. Bet to var izdarīt tikai tad, kad arī prezidija un komisiju darbs būs sistemātisks, mērķtiecīgs un atbilstošs kopējai strateģijai.

 7. Q4. Lūdzu novērtējiet LaMSF komisiju darbību [Atzīmējiet, Jūsuprāt, piemērotāko vērtējumu skalā no 1 – 10, kur 1 viszemākais novērtējums un 10 visaugstākais vērtējums] un Lūdzu sniedziet īsu pamatojumu savam vērtējumam. • Spilgtākie citāti: Galvenie secinājumi un ieteikumi: • Galvenās neapmierinātība ir ar Enduro un Skijoringa komisijas darbību • Tie paši jautājumi par komunikācijas pietiekamību un laicīgumu; • Pārāk daudz iekšējo nesaskaņu. • Pēdējā gadā trases līmenis bijis apkaunojošs Un zem visu citu kritikas, ja šitas turpināsies nākošo gadu braukšu uz LAMA rīkotajām sacensībām. • Komisijas darbība ir laba, vajag tikai nospraust tāpat kā federācijai turpmāko stratēģijas plānu un darboties

 8. Q5. Lūdzu novērtējiet LaMSF būtiskākās funkcijas, kuru atbalsts, Jūsuprāt, ir visnepieciešamākais Latvijas Motosporta attīstībai, veicināšanai un pārstāvēšanai starptautiskā mērogā.

 9. Q5a. Lūdzu novērtējiet LaMSF būtiskākās operatīvās funkcijas, kuru atbalsts, Jūsuprāt, ir vis nepieciešamākais. [Atzīmējiet, Jūsuprāt, visnozīmīgākās funkcijas vērtējumu skalā no 1 – 10, kur 1 viszemākais novērtējums un 10 visaugstākais vērtējums] un Lūdzu sniedziet īsu pamatojumu savam vērtējumam Nozīmīgākie citāti: • Nepieciešama nodrošināt regulāru visa veida informācijas apriti par visiem ar motosportu saistītiem jautājumiem • Informācija kavējās un dažreiz pat ir novēloti, jo jau ir uzzināts caur telefonu ar organizātoriem vai kā savādāk. Galvenie secinājumi un ieteikumi: • Kā galvenās nepieciešamības tiek izvirzītas: ir regulāra informācijas aprite, drošības un kārtības regulējums sponsoru piesaiste un licenžu izsniegšana

 10. Q5a.Galvenie secinājumi un ieteikumi: Regulāra informācijas aprite Nepieciešama nodrošināt regulāru visa veida informācijas apriti par visiem ar motosportu saistītiem jautājumiem, ja reiz esam galvenā politiski atbildīgā iestāde valstī tieši par motosportu. Pašlaik trūkst saiknes starp sportistiem, klubiem, komisijām un prezidiju. Sportisti, viņu vecāki, treneri un klubi neredz nepieciešamību informēt par savu darbību, panākumiem, trūkumiem, uzskatot, ka federācijas vienīgais nopelns var būt tikai tad, ja vinja iedod naudu. Ļoti daudzi uzskata, ka federācijai nav nekāda sakara ar sportistu izaugsmi no bērna līdz startiem pasaules čempionātos. Drošības un kārtības nodrošinājums un regulēšana Drošība vienmēr ir bijusi ļoti laba LAMSF. Malači. Tas ir LaMSF tēla jautājums. Šobrīd šajā jautājumā esam ļoti kompetenti un kā paraugs pār citām ar motosportu saistītām organizācijām. Ir svarīgs arī sportistu un veterānu sociālais nodrošinājums, bet pasākumos – LaMSF noteikumu izpilde un izpildes kontrole

 11. Q5a.Galvenie secinājumi un ieteikumi: Sponsoru piesaistīšana Steidzoši par šo ir jādomā, jo pašlaik nejūtu kad kāds sponsorētu šos sporta veidus.. Diemžēl Latvijas apstākļos neolimpiskām federācijām gandrīz nav iespējams piesaistīt līdzekļus federācijai, tikai sportistiem un pasākumiem. Atbalsts un konsultācijas citos ar motosporta darbību saistītos jautājumos Svarīgi ir ne tikai atbalstīt un konsultēt, cik izskaidrot LaMSF stratēģiju, attīstības nepieciešamību, sportistu, tiesnešu, treneru un klubu vadītāju audzināšana, mācību organizēšana, profesionalitātes paaugstināšana sākot no komisiju locekļiem līdz tiesnešiem. Atbalsts un konsultācijas juridiskos jautājumos Svarīga ir LaMSF dokumentu izstrādāšana, LR likumu un LaMSF noteikumu skaidrošana

 12. Q6. Lūdzu novērtējiet informācijas ieguves iespējas par LaMSF darbību.Lūdzu sniedziet īsu pamatojumu savam vērtējumam. Galvenie secinājumi un ieteikumi: • Informācijas ieguve ir aktuāla. Atbildē uz šo jautājumu dalās, lielākā daļa (60%) uzskata, ka informācija ir viegli iegūstama. LaMSF darbības uzlabaošanai nepieciešams ņemt vērā 40% viedokli un vēlmes pēc vieglākas informācijas ieguves:

 13. Q6.Galvenie secinājumi un ieteikumi (informācijas ieguves iespējas): • Ja ir vispār informācija ievietota saitos tad ir viegli uzzināt, bet bieži ir problēma kad viņu tur nemaz nav...... • Cilvēkiem nav viegli pieejama info par motosportu, jo tādas masu mēdijos nemaz nav! • Mājaslapu vajadzētu pārredzamāku, modernāku. Sagādā grūtības atrast informāciju, nolikumus un tml. • Diemzheel maajas lapa nav modernizeeta, gruuti veeras valjaa. Finansu liidzeklju truukums nedod iespeejas katru dienu likt nepiecieshamu LaMSF, UEM un FIM informaaciju maajas lapaa. LaMSF maajas lapai ir jaabuut vieniigai un galvenai, bez visu komisiju maajas lapaam, jo tas straada pret LaMSF imidzhu, nedod vienotu ainu par LaMSF darbiibu un attistiibu, par LaMSF un to sportistu panaakumiem un vajadziibaam, aktuaaliem jautaajumiem

 14. Q7. Lūdzu novērtējiet LaMSF sniegtās informācijas satura pietiekamību. Lūdzu sniedziet īsu pamatojumu savam vērtējumam. • Nozīmīgākie citāti: • Ja ievieto laicīgi, tad viss ir ok. • Informācija ir sadrumstalota katras komisijas mājas lapā, bet viņas nav LaMSF mājas lapā, kas ir ljoti svarīgi LaMSF stratēgjijai un taktikai. Komisijas neiesūta sekretariātā visu informāciju, kurai ir jābuut publicētai, LaMSF mājas lapā nav rezultaatu, nav komisiju lēmumi Galvenie secinājumi un ieteikumi: • LaMSF sniegtās informācijas saturs tiek vērtēts, kā pietiekams. Tajā pat laikā tiek norādīts,m ka informācija ir sadrumstalota pa komisiju mājas lapām.

 15. Q8. Lūdzu atzīmējiet, jūsuprāt, būtiskās LaMSF sabiedrisko attiecību aktivitātes, kuras būtu veicamas Latvijas Motosporta popularizēšanā . [1 visaugstākā prioritāte un 10 viszemākā prioritāte]. Lūdzu sniedziet savus ieteikumus īsu pamatojumu savam vērtējumam. • Ieteikumi: • Materiālu veidošana par visām motosporta disciplīnām. • Mājas lapā izveidot kopējo motosporta sezonas kalendāru, ar informāciju, kādi motosporta pasākumi un kur norisinās konkrētos datumos. • Vairāk vajadzētu par motosportu ziņot televīzijā, pagaidām manuprāt, tas ir par maz redzams! • Vairāk nepieciešams iesaistīt pašus motosportistus dažādos publiskos pasākumus un projektos, tādējādi popularizējot motosportu un ceļot mūsu tēlu sabiedrībā. Galvenie secinājumi un ieteikumi: • Kā būtiskākās sabiedrisko attiecību aktivitātes tiek vērtētas aktivitātes TV un interneta vidē.

 16. Q9. Vai, Jūsuprāt, esošais LaMSF zīmols pietiekamā mērā simbolizē motosportu? Lūdzu atzīmējiet savu atbilžu variantu un sniedziet īsu pamatojumu savam vērtējumam. • Ieteikumi: • Cilvēkam no malas logo šķistu daļēji nesaprotams. Visticamāk , nemācētu pateikt, ka tas ir saistībā ar motokrosu • Logo manuprāt, iederētos kāds motocikla elements! Visu nepieciešamo informāciju saņemu! • Vajag vienkāršot saglabājot par pamatu iepriekšējo, kas ir pazīstams visā pasaulē Galvenie secinājumi un ieteikumi: Sportisti uzsver, ka logo būtu jāpilnveido, bet ne jāmaina pilnībā Kopumā logo ir atpazīstams, ar lielu vēsturisko bagāžu, tādēļ nebūtu ieteicams to mainīt pilnībā. Saglabājot pamatelementus, to nepieciešams atsvaidzināt, vienkāršot un modernizēt. Priekšlikums radīt vairākās kombinācijas un pielietojuma iespējas kopējam grafiskam standartam (pašam grifam). Variēt ar logotipa krāsām, un fona krāsām dažādās variācijās. Radīt vairākas versijas lietošanai: attēls+ uzraksts; attēls +saīsinātais uzraksts utt.

 17. Q10. Vai Jums ir bijusi negatīva pieredze sadarbībā ar LaMSF? Lūdzu īsi aprakstiet situāciju un sniedziet savus ierosinājumus, kas būtu jāveic federācijas darba uzlabošanā, lai šādas situācijas neatkārtotos. Vadošo orgānu, it sevišķi, komisiju veidošana uz citiem principiem, vienotas komandas veidošana, kopējais darbs strateģiskā plāna īstenoshanā; profesionalitāte, atklātība visā LaMSF darbībā, tikshanās ar LaMSF biedriem – klubu vadītājiem, tiesnešiem, sportistiem, sacensību organizatoriem, labāko sportistu, organizatoru, treneru, tiesnešu apbalvošana un viņu pieredzes popularizēšana.

 18. Sportistu ģeogrāfiskais sadalījums

 19. Sportistu izglītība un nodarbošanās

 20. Sportistu vecums, dzimums un valoda

More Related