1 / 12

Trijstūra aprēķināšana

Gatavošanās ieskaitei. Trijstūra aprēķināšana. Vienādsānu taisnleņķa trijstūra katete ir 8 cm. Trijstūra laukums ir. Noskaidro doto Uzzīmē, pieraksta dotos lielumus ar apzīmējumiem Nosaka, kas jāaprēķina Pieraksta ar apzīmējumiem Izvēlas formulu Aprēķina. a=8cm. S=0,5ab. b=8cm.

Download Presentation

Trijstūra aprēķināšana

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Gatavošanās ieskaitei Trijstūra aprēķināšana M.Bērente

 2. Vienādsānu taisnleņķa trijstūra katete ir 8 cm. Trijstūra laukums ir • Noskaidro doto • Uzzīmē, pieraksta dotos lielumus ar apzīmējumiem • Nosaka, kas jāaprēķina • Pieraksta ar apzīmējumiem • Izvēlas formulu • Aprēķina a=8cm S=0,5ab b=8cm S=0,588=32(cm2) M.Bērente

 3. Kurš no dotajiem skaitļiem (grādos) nevar būt kāda trijstūra leņķu lielumi • 45; 45; 90 • 30;60;90 • 163;7;10 • 100;30;30 • Doti lielumi • Ko zinu par dotajiem lielumiem? Pārbauda sakarību ar dotajiem skaitļiem Trijstūra leņķu summa ir 180 M.Bērente

 4. Taisnstūra malas ir 9cm un 12cm. Tā diagonāle ir • Noskaidro doto • Uzzīmē, pieraksta dotos lielumus ar apzīmējumiem • Nosaka, kas jāaprēķina • Pieraksta ar apzīmējumiem • Izvēlas formulu • Aprēķina b=9cm a=12cm d2=a2+b2 M.Bērente

 5. Taisnleņķa trijstūra augstums pret hipotenūzu ir 6 cm. Kurš no dotajiem skaitļiem neatbilst šī trijstūra katešu projekcijām uz hipotenūzas • 2 un 18 • 4 un 9 • 5 un 7 • 2 un 18 • Dotie lielumi • Ko zinu par dotajiem lielumiem? h2=acbc • Pārbauda sakarību ar dotajiem skaitļiem M.Bērente

 6. Vienādsānu trijstūra sānu malas ir 5cm, pamats 8cm garš. Tā mediāna pret pamatu ir • Noskaidro doto • Uzzīmē, pieraksta dotos lielumus ar apzīmējumiem • Nosaka, kas jāaprēķina • Pieraksta ar apzīmējumiem • Atceras īpašību par mediānu vienādsānu trijstūrī pret pamatu • Izvēlas formulu • Aprēķina mb a=5cm a=5cm k=4cm mb2=a2-k2 b=8cm M.Bērente

 7. Dots taisnleņķa trisjtūris un daži lielumi tajā. Aprēķināt prasīto. (hc- augstums pret hipotenūzu; bc- leņķa c bisektrise pret hipotenūzu; mc- mediāna no virsotnes C, ma- mediāna no virsotnes A; R- apvilktas riņķa līnijas rādiuss; r- ievilktas riņķa līnijas rādiuss.)CK=6cm; BC=10cmAB= hc=AC= ma=KB= r=S(ABC)=P(ABC)=R= A K B C M.Bērente

 8. CK=6cm; BC=10cmAB= hc=AC= ma=KB= r=S(ABC)=P(ABC)=R= ac2=a2-hc2 hc=6cm A • Noskaidro doto • Pieraksta dotos lielumus zīmējumā • Nosaka, kas jāaprēķina • Izvēlas formulas • Aprēķina a=10cm K B C M.Bērente

 9. CK=6cm; BC=10cmAB= hc=6cmAC= ma=KB=8cm r=S(ABC)=P(ABC)=R= c=4,5+8= =12,5cm bc=4,5cm hc=6cm ac=8cm A • Izvēlas formulas • Aprēķina a=10cm K hc2=acbc B C M.Bērente

 10. CK=6cm; BC=10cmAB=12,5cm; hc=6cmAC= ma=KB=8cm r=S(ABC)=P(ABC)=R= bc=4,5cm c=12,5cm hc=6cm ac=8cm A • Izvēlas formulas • Aprēķina a=10cm K R=c/2=12,5:2=6,25(cm) b2=c2-a2 B C M.Bērente

 11. CK=6cm; BC=10cmAB=12,5cm; hc=6cmAC= 3,75cm ma=KB=8cm r=S(ABC)=P(ABC)=R=6,25cm bc=4,5cm c=12,5cm b=3,75cm hc=6cm ac=8cm A • Izvēlas formulas • Aprēķina a=10cm K S(ABC)=ab/2=3,7510:2=18,75(cm2) P(ABC)=a+b+c=3,75+10+12,5=26,25(cm) B r=(a+b-c):2=(3,75+10-12,5):2=1,75:2=0,875(cm) C M.Bērente

 12. CK=6cm; BC=10cmAB=12,5cm; hc=6cmAC= 3,75cm ma=KB=8cm S(ABC)=18,75cm2P(ABC)=26,25cmR=6,25cmr=0,875cm b=3,75cm ma A k=5cm a=10cm • Izvēlas formulas • Aprēķina K ma2=b2+k2 B C M.Bērente

More Related