1 / 27

DROŠĪBA SKOLĀS

DROŠĪBA SKOLĀS. Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumi Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 2014. Vai skolā un tās rīkotajos pasākumos ir droši? Jā, ja tiek ievēroti šādi priekšnoteikumi! .

cutler
Download Presentation

DROŠĪBA SKOLĀS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. DROŠĪBA SKOLĀS Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumi Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 2014

 2. Vai skolā un tās rīkotajos pasākumos ir droši? Jā, ja tiek ievēroti šādi priekšnoteikumi!

 3. Ne retāk kā reizi mācību gadā skolā ir saņemts: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinums Veselības inspekcijas atzinums

 4. Plānoti un organizēti izglītojoši pasākumi par skolēnu drošību, t.sk. vardarbības un ievainojumu profilakses jautājumos

 5. Izstrādāts evakuācijas plāns

 6. Skolas darbiniekiem un skolēniem ir pieejama informācija par: operatīvo dienestu izsaukšanu; iekšējās kārtības noteikumiem; drošības noteikumiem; evakuācijas plānu.

 7. Noteikti atbildīgie pedagogi par skolēnu iepazīstināšanu ar: evakuācijas plānu; iekšējās kārtības noteikumiem; drošības noteikumiem.

 8. Izstrādāti skolas iekšējās kārtības noteikumi, kuri nosaka (I): skolēnu uzvedības noteikumus skolā, tās teritorijā un skolas organizētajos pasākumos; evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu skolā; alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegumu skolā un tās teritorijā;

 9. Izstrādāti skolas iekšējās kārtības noteikumi, kuri nosaka (II): skolēna rīcību, ja skolēns kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai; vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret skolēnu; atbildību par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu; citus jautājumus, kurus skola uzskata par būtiskiem.

 10. Izstrādāti drošības noteikumi (I): par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt skolēnu drošību un veselību; par ugunsdrošību; par elektrodrošību; par pirmās palīdzības sniegšanu;

 11. Izstrādāti drošības noteikumi (II): par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās; par drošību citos skolas organizētajos pasākumos; par drošību sporta sacensībās un nodarbībās.

 12. Drošības noteikumos iekļauta informācija (I): par rīcību ekstremālās situācijās (piemēram, ja izcēlies ugunsgrēks, telpās jūtama gāzes smaka, plūdi, vardarbības situācija); par rīcību nestandarta situācijās (piemēram, saskarē ar bīstamiem priekšmetiem un vielām); par ceļu satiksmes drošību; par drošību uz ūdens un ledus;

 13. Drošības noteikumosiekļauta informācija (II): par personas higiēnu un darba higiēnu; par darba drošību, veicot praktiskos un laboratorijas darbus (izņemot profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs); par drošību mācību laikā un mācību nodarbību starplaikos.

 14. Skolēnus iepazīstina ar: iekšējās kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem par ugunsdrošību, drošības noteikumiem par elektrodrošību, drošības noteikumiem par pirmās palīdzības sniegšanu katru gadu septembrī!

 15. Skolēnus iepazīstina ar: drošības noteikumiem par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt skolēnu drošību un veselību; ne retāk kā divas reizes gadā un pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt skolēnu drošību un veselību!

 16. Skolēnu iepazīstināšanu ar: iekšējās kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem, evakuācijas plānu reģistrē klases vai grupas žurnālā. Skolēns, izņemot pirmsskolas vecuma bērnus, atbilstoši spējām un prasmēm iepazīšanos ar iekšējās kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem un evakuācijas plānu apliecina ar ierakstu „iepazinos”, norādot datumu, un parakstu.

 17. Nodrošina skolēnu (līdz 18 gadu vecumam) vecāku vai bērnu likumisko pārstāvju iepazīstināšanu ariekšējās kārtības noteikumiem!

 18. Noteikta skolēnu vecākiem un citām personām saistoša uzturēšanās kārtība skolā, kas pieejama skolēnu vecākiem un citām personām!

 19. Noteikti atbildīgie pedagogi par drošību: ekskursijās, pārgājienos, sporta sacensībās, citos skolas rīkotajos pasākumos. Noteikts pedagogu skaits, kam jāpiedalās attiecīgajā pasākumā.

 20. Ekskursijas vai pārgājieni Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā atbildīgais pedagogs vadītājam iesniedz rakstisku informāciju, kurā norādīts: pārgājiena vai ekskursijas mērķis, maršruts, ilgums, dalībnieku saraksts, vecums, pārvietošanās veids, nakšņošanas vieta, saziņas iespējas un pirmās palīdzības sniegšanas iespējas; Skolēni ir iepazīstināti ar drošības noteikumiem par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās pirms katras ekskursijas, pārgājiena vai pastaigas.

 21. Pasākumi Pirms pasākuma atbildīgais pedagogs pārliecinās par telpu tehniskā nodrošinājuma piemērotību attiecīgajam pasākumam, atbilstību ekspluatācijas un drošības prasībām, kā arī saskaņo ar vadītāju pasākuma plānu. Plānā norāda attiecīgā pasākuma norises laiku, vietu, aptuveno dalībnieku skaitu un veicamos drošības pasākumus; Skolēni ir iepazīstināti ar drošības noteikumiem par drošību citos skolas organizētajos pasākumos pirms katra pasākuma.

 22. Sporta sacensības Pirms piedalīšanās sporta sacensībās atbildīgais pedagogs iesniedz vadītājam rakstisku informāciju, kurā norādīts sacensību veids, laiks, vieta, pārvietošanās iespējas, izglītojamo saraksts, saziņas iespējas ar vecākiem, kā arī datums, kad skolēni iepazīstināti ar drošības noteikumiem par drošību sporta sacensībās un nodarbībās; Skolēni ir iepazīstināti par drošību sporta sacensībās un nodarbībās pirms sporta sacensībām.

 23. Ja skolēns skolā apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību (I): pedagogs informē vadītāju par skolēna uzvedību; vadītājs nodrošina skolēnam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, mācības citā telpā sociālā pedagoga, izglītības psihologa vai cita pedagoga klātbūtnē. Mācības citā telpā ilgst no vienas mācību stundas līdz mācību dienas beigām;

 24. Ja skolēns skolā apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību (II): vadītājs rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūta skolēna vecākiem informāciju par skolēna uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar skolu; vadītājs rīkojumā nosaka atbalsta personāla pienākumus, lai veicinātu turpmāko sadarbību ar skolēnu un vecākiem un izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši skolēna vajadzībām un situācijai;

 25. Ja skolēns skolā apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību (III): attiecīgā pašvaldība nodrošina atbalsta personāla pakalpojumus, ja skolā nav šādu speciālistu; ja skolēna uzvedībā nav uzlabojumu, un vecāki nevēlas sadarboties ar skolu, bet situācijas risināšanā vēlas iesaistīt citus speciālistus, vadītājs šo informāciju nosūta attiecīgajai pašvaldībai.

 26. Pašvaldība sasauc starpinstitūciju sanāksmi, kas lemj par turpmākajiem atbalsta pasākumiem skolēnam. Sanāksmē tiek pieaicināti izglītības iestādes atbildīgie speciālisti, skolēna vecāki, pašvaldības izglītības speciālists vai pārstāvji no attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldes, sociālā dienesta, bāriņtiesas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un citi speciālisti.

 27. Patstāvīgi izvērtēt un risināt drošības jautājumus skolā palīdzēs Kvalitātes dienesta izstrādātā anketa «Izglītojamo tiesību nodrošināšana uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos», kas pieejama Kvalitātes dienesta mājas lapā www.ikvd.gov.lv! Tālruņi konsultācijām 67507837, 67507838, 6750789

More Related