1 / 21

Biedrība “Gaismas stars” Projekts “Kopienas mākslas studija” 01.03.2013.-15.11.2013.

Biedrība “Gaismas stars” Projekts “Kopienas mākslas studija” 01.03.2013.-15.11.2013. Projekta vadītāja Dace Kalniņa 11.12.2013. Biedrība “Gaismas stars”. Atbalsta grupa personām ar garīgās veselības traucējumiem un to piederīgajiem, dibināta 1997.gadā. Darbības virzieni:

vin
Download Presentation

Biedrība “Gaismas stars” Projekts “Kopienas mākslas studija” 01.03.2013.-15.11.2013.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Biedrība “Gaismas stars”Projekts “Kopienas mākslas studija”01.03.2013.-15.11.2013. Projekta vadītāja Dace Kalniņa 11.12.2013.

 2. Biedrība “Gaismas stars” Atbalsta grupa personām ar garīgās veselības traucējumiem un to piederīgajiem, dibināta 1997.gadā. Darbības virzieni: Dienas aprūpes centrs Tuvinieku atbalsta grupas Interešu aizstāvība Pozitīvas attieksmes veidošana sabiedrībā par cilvēkiem ar psihiskām saslimšanām

 3. Mākslas studijas “Sava istaba” tapšana Ideja par Mākslas studijas izveidi kā labās prakses piemērs ir aizgūts no Brēmenes organizācijas Balumeier-Atelier, kas jau vairāk kā 20 gadus veiksmīgi realizē integrētus mākslas un kultūras projektus, tajos piedalās gan profesionāli mākslinieki, gan cilvēki ar īpašām vajadzībām. Tas ir kļuvis atpazīstams ar iespaidīgiem teātra uzvedumiem, leļļu, masku izrādēm, koncertiem un mākslas izstādēm. http://www.blaumeier.de

 4. Mērķa grupa: Projekta tiešā mērķa grupa - personas ar garīgās veselības traucējumiem darbspējas vecumā. Projekta netiešā mērķa grupa – personas bez garīgās veselības traucējumiem (studenti, brīvmākslinieki, bezdarbnieki, vietējās kopienas iedzīvotāji). Galvenais atlases kritērijs – vēlme radoši izpausties un attīstīties vizuālās mākslas jomā.

 5. Mākslas studijas darbības principi: uzsvars tiek likts uz indivīda stipro pusi, grupas sinerģiju/ieguldījumu, biedrības un vietējās kopienas resursiem; robežu izpludināšana starp „normālo” un „īpašo”, starp mākslu un sociālo darbu; cilvēks ir cieņas un novērtējuma vērts viņa radītā darba dēļ, nevis diagnozes dēļ.

 6. Projekta mērķis Veidot sabiedrībā pozitīvus priekšstatus un lielāku izpratni par personām ar psihiskām veselības problēmām, veicināt personu ar invaliditāti tiesību un cieņas ievērošanu, uzsvaru liekot uz vispārcilvēciskajām attiecībām un harmonisku līdzās pastāvēšanas pieredzes gūšanu.

 7. “Stigmatizācija patiesībā ir psiholoģiski vai antropoloģiski nosacīta, to vada dziļi apslēptas un varbūt neapzinātas vajadzības pēc pasaules kārtības, atdalot sevi no citiem un savējos no citādajiem (baltie/melnie, tautieši/iebraucēji, homoseksuālie/„pareizi” orientētie). Šādas „viņi – un - mēs” pretstata konstrukcijas stiprina mūsu trauslo savas identitātes sajūtu un sevis vērtību caur pārējo pataloģizēšanu.” Antropologs Rojs Portera Stigmatizācija

 8. Projekta pamatojums Zinātnieskie pētījumi nosaka, ka stigmatizāciju visefektīvāk var mazināt ar pozitīvas pieredzes gūšanu. Maskavā izdotajā Filozofijas enciklopēdijā (1962) teikts, ka „integrācija ir dažādu sociālo grupu harmonizācija un apvienošanās”. Žans Vanjē ir Šķirsta (l’Arche) kopienas dibinātājs. Kopiena pastāv divdesmit sešās valstīs piecos kontinentos. Tā uzņemas rūpes par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Viņa filozofija: “viss, kas ir nepieciešams – daŗīt lietas kopā”. Anna Gavalda, romāns “Būt kopā — un viss” “Būt kopā– un viss” stāsta par mīlestību. Mīlestību starp četriem dzīves pabērniem -nekam nederīgi un apskrambāti. Četri cilvēki, kuriem šķietami nav nekā kopīga, dzīvo zem viena jumta milzīgā dzīvoklī, tikpat tukšā un pamestā kā viņu dzīve.

 9. Projekta aktivitātes Projekta aktivitātes paredz abu mērķa grupu līdzdarbību vienotā „komunikācijas telpā”, kas ietver gleznošanas un radošās nodarbības, plenērus, dalību vietējās kopienas aktivitātēs, izstāžu un kultūras pasākumu apmeklēšanu.

 10. Mākslas studijas vadītāja Katrīna Gaile www.katrinagaile.blogspot.com

 11. Esiet laipni gaidīti Kopienas Mākslas studijā“Sava istaba” Nakts pār zemi zvaigznes kaisa, Jaunais gads jau zirgus jūdz, Lai tas atved sapņus skaistus Kuriem piepildīties lemts.

More Related