1 / 68

LIAA administrētās atbalsta programmas uzņēmējiem

LIAA administrētās atbalsta programmas uzņēmējiem. Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪAT).

anson
Download Presentation

LIAA administrētās atbalsta programmas uzņēmējiem

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. LIAA administrētās atbalsta programmas uzņēmējiem

 2. Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪAT) Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma aktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās "

 3. Par ieguldījumiem sīko, mazo un vidējo komersantu attīstībā ĪAT • Programmas mērķis:veicināt uzņēmējdarbības attīstību īpaši atbalstāmajās teritorijās, tādējādi samazinot nelabvēlīgās atšķirības starp reģioniem un sekmējot līdzsvarotu valsts attīstību • Projektu atlases veids: atklātā projektu iesniegumu atlase • Atbildīgā iestāde: Ekonomikas ministrija (EM) • Sadarbības iestāde: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)

 4. Par pieejamo finansējumu • Pieejamais finansējums: Ls 21,2 milj. • Projektu iesniegšana: Par visu pieejamo finansējumu septiņas secīgas projektu iesniegumu atlases kārtas • Atlases kārtas: Projektu iesniegumu atlases kārta ir kalendārais mēnesis un katrā atlases kārtā pieejamais finansējums ir Ls 3 milj.

 5. Piemēri • Ražošanas ēkas rekonstrukcija • Ražošanas ēkas celtniecība un skaidu briketētāja iegāde • Kokapstrādes ražotnes attīstība

 6. Kas var pretendēt? • Uz atbalstu var pretendēt: • Mikro, mazie un vidējie komersanti

 7. Īpaši atbalstāmās teritorijas Latvijā

 8. Latgales plānošanas reģiona īpaši atbalstāmo teritoriju sarakstā ietilpst: • Balvi • Viļaka • Balvu Rugāju pagasts • Balvu Tilžas pagasts • Balvu Baltinavas pagasts • Balvu Bērzkalnes pagasts • Balvu Žīguru pagasts • Balvu Kubuļu pagasts • u.c. teritorijas

 9. Par Finansēm

 10. Citi svarīgi nosacījumi • Viena kalendārā mēneša ietvaros drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu • Katru nākamo projekta iesniegumu drīkst iesniegt: • pēc iepriekšējā projekta īstenošanas pabeigšanas un noslēguma pārskata iesniegšanas • lēmuma par projekta noraidīšanu saņemšanas • Projekta ietvaros paredzētās darbības projekta iesniedzējs uzsāk pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas • Projekta maksimālais īstenošanas laiks ir divi gadi no projekta īstenošanas līguma noslēgšanas dienas

 11. Finansējuma apjoms • Vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai * aktivitātes ietvaros maksimāli pieļaujamais finansējuma apjoms: • Ls 150 000 • * Saistīto personu grupa: • deklarācijā par saimnieciskās darbības veicēja atbilstību sīkā, mazā vai vidējā komersanta kategorijai norādītie saistītie uzņēmumi • saistītās komercsabiedrībās kapitāldaļu attiecība ir virs 50% • uzņēmumos izšķirošo ietekmi nodrošina vienas un tās pašas fiziskās personas, ja uzņēmumi pilnībā vai daļēji darbojas vienā tirgū vai blakustirgos

 12. Par avansa maksājumu Projekta īstenošanas laikā var saņemt avansa maksājumu, kas nepārsniedz 35% no finansējuma apmēra • Lai saņemtu avansu maksājumu finansējuma saņēmējs: • Atver kontu Valsts kasē • Iesniedz LIAA bankas garantiju par avansa summu

 13. Cik daudz līdzekļu ir atgūstami? • Atgūstamie līdzekļi jeb atbalsta • intensitāte no kopējām attiecināmām izmaksām ir: • 55% sīkajiem, mazajiem un vidējiem komersantiem

 14. Kādi līdzekļi ir atgūstami?

 15. Par atgūstamajiem līdzekļiem • Programmas ietvaros finansējumu piešķir šādiem • ilgtermiņa ieguldījumiem*: • Ieguldījumiem pamatlīdzekļos • Jaunu iekārtu (un aprīkojuma) iegādei • Rūpniecisko ražošanas ēku rekonstrukcijas un būvniecības izmaksām • Nemateriāliem ieguldījumiem (patentu un licenču iegādei) • *Ieguldījumiem jābūt saistītiem ar jaunas saimnieciskās darbības uzsākšanu vai esošās saimnieciskās darbības paplašināšanu, produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem vai ražošanas procesa būtisku maiņu

 16. Par ilgtermiņa ieguldījumiem • Ilgtermiņa ieguldījumi ir attiecināmi, ja tos: • izmanto tikai projekta iesniegumā norādītajā projekta īstenošanas vietā un tikai finansējuma saņēmēja saimnieciskajā darbībā • iekļauj finansējuma saņēmēja aktīvos kā amortizējamus ilgtermiņa ieguldījumus, vismaz trīs gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas tie ir finansējuma saņēmēja īpašumā un tos nenodod lietošanā trešajām personām • iegādājas no trešajām personām par tirgus nosacījumiem • * īpašumam, kurā atradīsies ilgtermiņa ieguldījumi, ir jābūt projekta iesniedzēja īpašumā vai arī uz to ir jābūt zemesgrāmatā reģistrētām ilgtermiņa nomas tiesībām

 17. Kādi līdzekļi nav atgūstami?

 18. Lietotu iekārtu iegādes izmaksas Apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas Iekārtu rezerves daļu vai komponentu iegāde, kā arī sastāvdaļu iegāde, izņemot gadījumus, ja iegādājamā iekārta spēj darboties autonomi Ēku un būvju nojaukšanas, renovācijas, būvprojektā paredzētās teritorijas labiekārtošanas izmaksas Jebkāda veida pārvietojamās tehnikas, transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu iegādes izmaksas, ja tiem ir nepieciešama reģistrācija Ceļu satiksmes drošības direkcijā Tādu iekārtu, tehnikas un transportlīdzekļu iegāde, kas paredzētas personu pārvadāšanai, kā arī kravas iekraušanai, izkraušanai, pārkaušanai vai pārvadāšanai

 19. Būvniecības, mākslas, izklaides, atpūtas, reklāmas izvietošanas vai raidīšanas, frizieru, skaistumkopšanas, fiziskās labsajūtas uzlabošanas, veselības aprūpes, sabiedriskās ēdināšanas, automobiļu apkopes un remonta iekārtu aprīkojuma izmaksas Elektroenerģijas apgādes, gāzes apgādes, siltumapgādes, ventilācijas, gaisa kondicionēšana, ūdens apgādes, notekūdeņu apsaimniekošanas, atkritumu apsaimniekošanas iekārtu un aprīkojuma izmaksas, izņemot gadījumus, kad minētās iekārtas nodrošina rūpnieciskās ražošanas ēku darbību

 20. Neatbalstāmās nozares Alus un alkoholisko dzērienu ražošana Tabakas izstrādājumu ražošana Tirdzniecība Finanšu starpniecība Komercpakalpojumi Azartspēles Lauksaimniecības produktu ražošana Zivsaimniecība un akvakultūra Tērauda rūpniecība Sintētisko šķiedru ražošana Kuģu būve Ogļu rūpniecība

 21. Vērtēšanas kritēriji • Iesniegtie projekti tiks vērtēti • pēc sekojošiem kritērijiem: • kvalitātes kritēriji, par kuriem tiek piešķirti punkti • atbilstības kritēriji • administratīvie kritēriji • Projekta iesniegumam ir jāatbilst visiem atbilstības un administratīvajiem kritērijiem, kas ir noteikti kā neprecizējami • Projekta iesniegumam ir jāiegūst noteikts punktu skaits – vismaz 21 punkti pēc kvalitātes kritērijiem

 22. svarīgi! Kritēriji, ko nevar precizēt • Projekta iesniedzējs ir Latvijā reģistrēts komersants : • kura pamatkapitālā ir vairāk nekā 75 % privātā kapitāla • tas nav atzīts par maksātnespējīgu vai tā darbība nav izbeigta • neatrodas sanācijas procesā vai likvidācijā • Projekts tiek īstenots īpaši atbalstāmajā teritorijā • Projekts tiek īstenots atbalstāmajā nozarē

 23. svarīgi! Kritēriji, ko nevar precizēt • komersants vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupa attiecīgās kārtas ietvaros ir iesniegusi tikai vienu projekta iesniegumu • Projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā

 24. Kvalitātes kritēriji

 25. Kvalitātes kritēriji

 26. Kvalitātes kritēriji

 27. Kvalitātes kritēriji

 28. Kvalitātes kritēriji

 29. Nepieciešamie dokumenti Aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa Izziņa no kredītiestādes par kredīta piešķiršanu (ja attiecināms) Izziņa no kredītiestādes par konta atlikumu (ja attiecināms) Deklarācija par projekta iesniedzēja atbilstību mikro, mazā vai vidējā komersanta kategorijai

 30. Nepieciešamie dokumenti VID izziņa par nodokļu samaksu un vidējo projekta iesniedzējā strādājošo darbinieku skaitu pēdējos divos gados (dokuments projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nedrīkst būt vecāks par 30 kalendāra dienām) Gada pārskats par pēdējo noslēgto finanšu gadu Jaundibinātiem komersantiem – operatīvais finanšu pārskats par laika posmu līdz pēdējam noslēgtajam mēnesim, kas nedrīkst būt vecāks par diviem mēnešiem

 31. Nepieciešamie dokumenti Zemesgrāmatā reģistrētu īpašumtiesību vai ilgtermiņa nomas tiesību apliecinošs dokuments par īpašumu, kurā veic ilgtermiņa ieguldījumus Būvvaldes izsniegta plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopija, ja nav būvvaldē akceptēts un netiek iesniegts būvprojekts tehniskajā projekta stadijā

 32. Nepieciešamie dokumenti Būvvaldes saskaņota būvprojektu skiču projekta stadijā kopija, ja būvprojekts tehniskajā stadijā nav akceptēts būvvaldē pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Būvvaldes akceptēta būvprojekta tehniskā projekta stadijā kopija, ja būvprojekts tehniskā projekta stadijā ir akceptēts pirms projekta iesnieguma iesniegšanas

 33. LIAA administrētajā aktivitātē „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” ir sekojošas apakšaktivitātes: Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde Atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā

 34. Kādā gadījumā var saņemt atbalstu? • Atbalsts IR paredzēts, ja: • produkts ir pilnīgi jauns • produktam būtiski ir uzlabotas tā funkcionālās īpašības • produktam ir būtiski uzlabots paredzamais lietošanas veids • produkts ir jauns projekta iesniedzēja Latvijā reģistrētajos saistītajos komersantos

 35. Kādā gadījumā var saņemt atbalstu? • Atbalsts IR paredzēts, ja: • tehnoloģija ietver būtiskas izmaiņas tehnoloģijā, iekārtās un programmatūrā • tehnoloģija uzlabo ražošanas procesu vai ražošanas metodes • tehnoloģijas ieviešana projekta iesniedzējā nodrošina jaunu produktu ražošanu

 36. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra noteikumi Nr. 834 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.2. aktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” 2.1.2.2.1. apakšaktivitāti „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” un 2.1.2.2.3. apakšaktivitāti „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai””

 37. Par atbalstu jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei • Programmas mērķis:atbalstīt jaunu vai nozīmīgi uzlabotu produktu vai tehnoloģiju izstrādi • Projektu atlases veids: atklātā projektu iesniegumu atlase • Pieejamais finansējums: Ls 22,5 milj. • Atbildīgā iestāde: Ekonomikas ministrija (EM) • Sadarbības iestāde: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)

 38. Kas var pretendēt? • Uz atbalstu var pretendēt: • Sīkie, mazie un vidējie komersanti • Lielie komersanti

 39. Par Finansēm

 40. Finansējuma apjoms • Vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai* vienam pētniecības projektam maksimāli pieļaujamais finansējuma apmērs: • Ls 350 000 • * Saistīto personu grupa: • deklarācijā par saimnieciskās darbības veicēja atbilstību sīkā, mazā vai vidējā komersanta kategorijai norādītie saistītie uzņēmumi • saistītās komercsabiedrībās kapitāldaļu attiecība ir virs 50% • uzņēmumos izšķirošo ietekmi nodrošina vienas un tās pašas fiziskās personas, ja uzņēmumi pilnībā vai daļēji darbojas vienā tirgū vai blakustirgos

 41. Piemēri • Vieglas konstrukcijas mājas prototipa izstrāde • Jaunas, progresīvas putubetona tehnoloģijas izstrāde • Tehnoloģisko procesu izstrāde krāsu iegūšanai ar samazinātu gaistošo organisko savienojumu daudzumu • Jaunas vakuuma iekārtas pilotmodeļa izstrāde

 42. Kādi līdzekļi ir atgūstami?

 43. Attiecināmās izmaksas • Projektā nodarbināto pētnieku, zinātniski, tehniskā personāla un cita pētnieku palīgpersonāla darba alga • Instrumentu, iekārtu un tā aprīkojuma iegādes, amortizācijas vai nomas izmaksas, ciktāl tās izmanto projektā • No ārējiem avotiem iegādātu līgumpētījumu,tehnisko zināšanu un patentu vai to licenču tirgus izmaksas par projekta laiku

 44. Attiecināmās izmaksas • Ārējo pakalpojumu izmaksas, ja pakalpojumi izmantoti tikai pētniecības darbībai • Plānotās materiālu un līdzīgu produktu (piemēram - vielu, vīrusu, baktēriju) izmaksas, kā arī minēto materiālu piegādes izmaksas, kas radušās tieši projekta ietvaros

 45. Cik daudz līdzekļu ir atgūstami? • Atgūstamie līdzekļi jeb atbalsta • intensitāte no kopējām attiecināmām izmaksām ir: • Rūpnieciskiem pētījumiem: • 70% - sīkiem un maziem komersantiem • 60% - vidējiem komersantiem • 50% - lieliem komersantiem • Eksperimentālās izstrādnes gadījumā: • 45% - sīkiem un maziem komersantiem • 35% - vidējiem komersantiem • 25% - lieliem komersantiem

 46. Atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra noteikumi Nr. 834 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.2. aktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” 2.1.2.2.1. apakšaktivitāti „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” un 2.1.2.2.3. apakšaktivitāti „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai””

 47. Par atbalstu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai • Programmas mērķis: atbalstīt veiksmīgi izstrādāto jauno produktu vai tehnoloģiju rūpniecisko īpašuma tiesību nostiprināšanu • Projektu atlases veids: atklātā projektu iesniegumu atlase • Pieejamais finansējums: Ls 1 milj. • Atbildīgā iestāde: Ekonomikas ministrija (EM) • Sadarbības iestāde: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)

 48. Piemēri • Kokapstrādes tehnoloģijas patentēšana • Krēsla dizainparauga reģistrēšana • Inovatīvā urbja uzgaļa patenta pieteikuma iesniegšana • Atkritumu pārstrādes tehnoloģijas patentēšana • Vējdēļa dizainparauga pieteikums

More Related