1 / 20

Drošas un veselībai nekaitīgas darbavietas Ieguvums Jums. Ieguvums Jūsu uzņēmumam .

Drošas un veselībai nekaitīgas darbavietas Ieguvums Jums. Ieguvums Jūsu uzņēmumam. Eiropas kampaņa par darba vides risku novērtēšanu. Kampaņas vide (1). 205 mil joni nodarbināto Eiropā 167 000 nāves gadījumi, kas saistīti ar nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām ES-27, tostarp

sarila
Download Presentation

Drošas un veselībai nekaitīgas darbavietas Ieguvums Jums. Ieguvums Jūsu uzņēmumam .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Drošas un veselībai nekaitīgas darbavietasIeguvums Jums. Ieguvums Jūsu uzņēmumam. Eiropas kampaņa par darba vides risku novērtēšanu

 2. Kampaņas vide (1) • 205 miljoni nodarbināto Eiropā • 167000 nāves gadījumi, kas saistīti ar nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām ES-27, tostarp • 159000 nāves gadījumi saistībā ar arodslimībām • 74000 nāves gadījumi saistībā ar bīstamām vielām darba vidē (ieskaitot azbestu). • 7460 nāves gadījumi, ko izraisījuši nelaimes gadījumi darbā. Šajā prezentācijā norādītie skaitļi ir ņemti no kampaņā apkopotās informācijas, sk. http://osha.europa.eu/campaigns/hw2008/campaign/campaignsummary

 3. Kampaņas vide (2) • Ik pēc 3,5 minūtēm kāds cilvēks ES-27 valstīs iet bojā ar darbu saistītu cēloņu rezultātā. • Ik pēc 4,5 sekundēm kāds darbinieks ES-27 valstīs cieš nelaimes gadījumā, kura dēļ viņš/viņa ir spiests(-a) kavēt darbu vismaz trīs darba dienas. • Darba nelaimes gadījumu skaits, kuru rezultātā rodas trīs un vairāk dienu ilgi darba kavējumi, ir milzīgs un pārsniedz 7 miljonus gadījumu gadā.

 4. Tas rada lielus zaudējumus… • Cilvēciskos zaudējumus darbiniekiem un viņu ģimenēm (statistikas pamatā ir dzīvi cilvēki) • Saimnieciskās darbības izmaksas organizācijām/uzņēmumiem (slimības atvaļinājumu, apdrošināšanas izmaksas, darba ražīguma zudumu, darbinieku mainību, motivācijas, konkurētspējas zudumu utt.) • Izmaksas sabiedrībai (aizvien lielāku slogu veselības aprūpes sistēmai)

 5. Kas ir risku novērtēšana? • Risku novērtēšana ir pirmais solis, lai panāktu drošākas un veselībai nekaitīgākas darbavietas, un tai ir svarīga nozīme ar darbu saistītu nelaimes gadījumu un slimību mazināšanā. • RN ir process, kurā tiek vērtēti darbavietas apdraudējumu radītie riskidarbinieku drošībai un veselībai. Tā ir sistemātiska visu ar darbu saistīto aspektu pārbaude, ko veicot ņem vērā: • faktorus, kas varētu radīt ievainojumu vai kaitējumu; • vai apdraudējumus var novērst un, ja tas nav iespējams; • kādi preventīvi vai aizsardzības pasākumi ir jāievieš, lai riskus kontrolētu.

 6. Kā veikt risku novērtēšanu? • Veicot RN, vienmēr jāpatur prātā divi principi. • Novērtējuma struktūrai jābūt tādai, kas ļauj aptvert visus būtiskos apdraudējumus un riskus (piemēram, ņemot vērā arī sekundāras nozīmes darba uzdevumus, tādus kā tīrīšana). • Kad risks ir noteikts, vērtēšana jāsāk ar jautājumu, vai risku var novērst.

 7. Piecu soļu metode • Lielākajai daļai organizāciju ir piemērota piecu soļu RN metode. 1.Apdraudējumu un to skarto personu noteikšana 2. Risku novērtēšana un sakārtošana prioritārā secībā 3. Lēmums par preventīvu rīcību 4. Rīcība 5. Pārraudzība un riska novērtējuma pārskatīšana • Paturiet prātā - RN jāveic, aktīvi iesaistot tajā darba ņēmējus.

 8. Kāpēc vajadzīga RN kampaņa? • RN ir darba devēju juridisks pienākums (ES Pamatdirektīva 89/391) • Kaut arī RN tiek veikta simtiem tūkstošos uzņēmumu, tomēr diezgan daudzos uzņēmumos šis darbs vēl joprojām netiek veikts. Kopumā var teikt - jo mazāks uzņēmums, jo mazāka varbūtība, ka tajā tiek veikta RN. • Jāuzlabo RN kvalitāte (ES Komisija, COM 2004/62), jo • RNbieži tiek veikta kā vienreizējs pasākums (novērtējums regulāri jāatjauno); • RN netiek (atbilstoši) dokumentēta; • netiek ņemti vērā pastāvīgie un psihosociālie riski; • veikto pasākumu efektivitāte netiek pienācīgi uzraudzīta.

 9. Mērķauditorija • Pamata mērķauditorija ir • MVU un mikrouzņēmumi (!) • Darba devēji, darbinieki, darba drošības dienestu pārstāvji, darba drošības speciālisti • Vidutāji • politikas veidotāji • sociālie partneri • valstu kontaktpunkti … un to tīkli (sk. turpmākKampaņa, kas sakņojas tīklā)

 10. Kampaņas mērķi • Paaugstināt informētību un veicināt RN • Radīt skaidrāku priekšstatu par to, kas ir riska novērtēšana • Tā ne vienmēr ir sarežģīta vai birokrātiska procedūra • Tā ir pa spēkam ne tikai speciālistiem • Uzsvērt, ka svarīga ir kvalitāte • Iesaistīt visas personas, kas atrodas darbavietā • Uztvert RN kā pastāvīgu procesu (nevis vienreizēju pasākumu) • Atklāt un veicināt labās prakses piemērus

 11. Kampaņa ir turpinājums … • 2000. gada kampaņai“Uzgriez muguru muskuļu • un kaulu traumām” • 2001. gada kampaņai “Panākumi un nelaimes gadījums nav viens un tas pats” • 2002. gada kampaņai “Stress darbā” • 2003. gada kampaņai“Bīstamās vielas – strādā uzmanīgi!” • 2004. gada kampaņai“Būvē droši!” • 2005. gada kampaņai“Ierobežo troksni!” • 2006. gada kampaņai“Drošs sākums!” • 2007. gada kampaņai“Stop – pārslodze!”

 12. Divu gadu kampaņas cikls • Pievēršanās divu gadu ilgas kampaņas modelim dod vairāk laika …. • sagatavošanās posmā • pasākumu īstenošanai un propagandai • dalībai • partnerattiecību veidošanai • pasākumiem, konkursiem un citām darbībām... • Eiropas nedēļa katru gadu notiek 43. kalendārā nedēļā.

 13. Kampaņa, kas sakņojas tīklā (1) • 25 miljoni MVU - 205 miljoni nodarbināto • Aģentūras spēkos nav visus aptvert (Bilbao strādā 60 cilvēki) • Aģentūras kontaktpunkti • Pa vienam katrā ES dalībvalstī (27) + vēl citi • Triju pušu tīkls • Darba devēji, darba ņēmēji, valdības • ES un dalībvalstu līmenī

 14. Kampaņa, kas sakņojas tīklā (2) • Iesaistītās puses un citas partnerības • Eiropas Komisija; ES pārstāvnicības, citas ES aģentūras, sociālie partneri, NVO, nozaru apvienības un tīkli, Eiropas tīkls “Enterprise Europe” • Lielie uzņēmumi un to piegādātāju ķēde (MVU) • Nostiprināt partnerību ar ES prezidentūras valstīm (Slovēniju, Franciju 2008. gadā; Čehijas Republiku, Zviedriju 2009. gadā) • Atspoguļot šos pasākumus valstu līmenī (ar kontaktpunktu starpniecību)

 15. Kampaņas kalendārs (1) • 2007. gads • aprīlis-decembrisplānošana / materiālu gatavošana • 2008. gads • 13. jūnijsKampaņas uzsākšana Briselē sadarbībā ar Eiropas Komisiju un Slovēniju kā ES prezidējošo valsti • 20.-26. oktobris Eiropas nedēļa (uzmanības centrā - pasākumi) • 3.-4. novembrisForum International Travail et Sécurité Parīzē sadarbībā ar Franciju kā ES prezidējošo valsti • visu gadu dalībvalstu pasākumi un labās prakses balvu piešķiršana

 16. Kampaņas kalendārs (2) • 2009. gads • februāris - martsKonference un ES labās prakses balvu piešķiršana (sadarbībā ar Čehiju kā ES prezidējošo valsti) • 19.-25. oktobrisEiropas nedēļa (uzmanības centrā - pasākumi) • oktobris - novembrisKonference (sadarbībā ar Zviedriju kā ES prezidējošo valsti) • novembrisKampaņas noslēguma pasākums Bilbao • visu gaduTematiski pasākumi; uzmanības centrā – vietēja un nozares mēroga pasākumi; Labās prakses balvu saņēmēju veicināšanas pasākumi • 2010. gads • janvāris -… Ziņojumi un vērtēšana

 17. Kampaņas materiāli • Materiāli 22 ES valodās • Logotips, devīze, plakāts • Faktu lapas, lapiņa, brošūra, skrejlapa par labās prakses (LP) balvu saņēmējiem • PPT prezentācijas, interneta reklāmkarogs, e-pasta paraksts, ekrānsaudzētājs, viktorīnas • Napo DVDun citas audiovizuālās (TV) materiālu kopas • Idejas rīcībai • Labās prakses resursu datubāze • Vispārīgas ziņas RN ekspertiem • Tīmekļa vietne -http://hw.osha.europa.eu • Materiāli, kas pieejami dažās valodās • Ziņojumi, žurnāls, Labās prakses konkursa brošūra u. c.

 18. Iesaistieties! • Propagandējiet dalību Labās prakses konkursā • Propagandējietkampaņu un tās materiālus • Ievietojiet interneta reklāmkarogu savā tīmekļa vietnē • Izmantojiet kampaņas e-pasta parakstu • Izplatiet kampaņas materiālus, paziņojumus presei un ziņas ar sava tīkla un tīmekļa vietnes starpniecību • Izmantojiet PPT, plakātus, Napo u. c. materiālus sanāksmēs • Organizējiet paši savu kampaņas pasākumu: • savu konferenci, semināru, darbsemināru • apmācību saviem vai piegādātāju darbiniekiem /izmantojot savu vai savu piegādātāju darbinieku palīdzību utt. • Izvērsiet savus pasākumus • Izveidojiet labās prakses videofilmu vai DVD • Rīkojiet plakātu/fotokonkursu • Vai citus pasākumus…???

 19. Saņemiet atzinību! • Dalības sertifikātu • Par aktīvu iesaistīšanos kādā no ES vai dalībvalstu pasākumiem • Partnera statusu • Kļūstiet par kampaņas oficiālo partneri! • Jūs gūsiet atzinību kā organizācija, kas velta lielu uzmanību darba drošībai un veselības aizsardzībai • Aplūkojiet ES-DDVA piedāvājumu partneriem: http://hw.osha.europa.eu/partners

 20. http://hw.osha.europa.eu Ieguvums Jums. Ieguvums Jūsu uzņēmumam. Eiropas kampaņa par darba vides risku novērtēšanu

More Related