1 / 26

Aktualitātes un jaunumi 2011./2012.mācību gadā

Aktualitātes un jaunumi 2011./2012.mācību gadā. Novadu un republikas pilsētu izglītības pārvalžu un izglītības speciālistu seminārs 2011.gada 17.augustā. Skolēnu skaits. Skolēnu skaits. Izmaiņas izglītojamo skaitā (dienas skolās).

phyliss
Download Presentation

Aktualitātes un jaunumi 2011./2012.mācību gadā

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Aktualitātes un jaunumi 2011./2012.mācību gadā Novadu un republikas pilsētu izglītības pārvalžu un izglītības speciālistu seminārs 2011.gada 17.augustā

 2. Skolēnu skaits

 3. Skolēnu skaits

 4. Izmaiņas izglītojamo skaitā(dienas skolās) • 1.-4.klasēs paredzams, ka izglītojamo skaits 2011./2012.mācību gadā būtiski nemainīsies. • 5.-9.klasēs prognozējams, ka skolēnu skaita kritums palēnināsies. Nākamajā mācību gadā 5.-9.klasēs varētu būt tikai par 3,7% jeb ~3560 skolēniem mazāk. • 10.-12.klasēs vidusskolēnu skaits turpinās samazināties. 2010./2011.mācību gadā varētu būt par 9% jeb ~3930 skolēniem mazāk. • Kopējā bilance izglītojamo skaitam – samazinājums par ~7500 skolēniem.

 5. 10 novadi, kuros skolēnu skaita izmaiņas dienas skolās ir pozitīvas Kopējā “bilance”: - 10300 skolēni (- 4,5%)

 6. 10 novadi, kuros skolēnu skaita izmaiņas dienas skolās ir vislielākās Kopējā “bilance”: - 10300 skolēni (- 4,5%)

 7. Novadi pēc skolēnu skaita

 8. Vispārizglītojošās skolas un skolēni plānošanas reģionos

 9. Avots: IZM statistika

 10. Avots: IZM statistika

 11. Avots: IZM statistika

 12. Avots: Republikas pilsētu un novadu IP aptauja 2010./2011.m.g. noslēgumā

 13. Avots: Republikas pilsētu un novadu IP aptauja 2010./2011.m.g. noslēgumā

 14. Avots: Republikas pilsētu un novadu IP aptauja 2010./2011.m.g. noslēgumā

 15. Izmaiņas izglītības iestāžu tīklā 2009.gadā IZM ir saskaņojusi pašvaldību lēmumus par: • 84 izglītības iestāžu reorganizāciju • 57 izglītības iestāžu slēgšanu • 2 pirmsskolas izglītības iestāžu dibināšanu 2010.gadā IZM ir saskaņojusi pašvaldību lēmumus par: • 26 izglītības iestāžu reorganizāciju • 10 izglītības iestāžu slēgšanu • 5pirmsskolas izglītības iestāžu dibināšanu 2011.gada septiņos mēnešos IZM ir saskaņojusi pašvaldību lēmumus par: • 20 izglītības iestāžu reorganizāciju • 12 izglītības iestāžu slēgšanu • 6 izglītības iestāžu dibināšanu

 16. Skolu skaits pēdējos 5 gados ir samazinājies par 15% (slēgtas 144 skolas). Skolu ar latviešu mācību valodu īpatsvars ir pieaudzis par 3,2%.

 17. Skolu sadalījumā pēc skolēnu skaita būtiskas pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nav notikušas.

 18. Vairāk skolu līdz 50 un līdz 70 skolēniem, mazāk līdz 90 un līdz 100. Mazo skolu kopējais skaits nav mainījies.

 19. Pedagogi

 20. Grozījumi Vispārējās izglītības likumāpieņemti Saeimā 2011.gada 1.jūlijāizsludināti – 2011.gada 20.jūlijā • Paaugstinātas prasības izglītības ieguves kvalitātei • apliecību par pamatizglītības ieguvi saņem, ja ne vairāk kā viens vērtējums zemāks par 4 ballēm; • atestātu par vidējās izglītības ieguvi saņem, ja neviens vērtējums nav zemāks par 4 ballēm • Nepietiekams vērtējums mācību priekšmetā gadā un valsts pārbaudījumā uzskatāms par vienu vērtējumu. Piemēram, 3 balles matemātikā gadā un 3 balles matemātikas eksāmenā ir uzskatāms par vienu nepietiekamu vērtējumu.

 21. Grozījumi VIL • Pedagogam ir tiesības izstrādāt mācību priekšmetu programmu atbilstoši vispārējās izglītības mācību priekšmeta standartam un vispārējās izglītības programmai, kurā ietverts šis mācību priekšmets, vai izraudzīties mācību priekšmeta programmu no mācību priekšmetu programmu paraugiem • Sākumskolās īsteno pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas 1.-6.klasei • Vietējās pašvaldības savā administratīvajā teritorijā nodrošina vienlīdzīgu pieeju pirmsskolas izglītības iestādēm bērniem no pusotra gada vecuma

 22. Grozījumi VIL • Ministru kabineta kompetence • nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes), un obligātās prasības pārcelšanai uz nākamo klasi; • nosaka kārtību, kādā organizējamas mācību priekšmetu olimpiādes • nosaka kritērijus un kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti internātskolās un speciālajās izglītības iestādēs; nosaka kritērijus, pēc kuriem izvērtē un iesaka izglītojamā speciālajām vajadzībām atbilstošu izglītības programmu • nosaka valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci un profesionālās prasības komisijas locekļiem

 23. Jāizstrādā jauni MK noteikumi • MK 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.579 “Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši speciālām vajadzībām” • MK 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1263 “Noteikumi par Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci” • MK 2005.gada 1.novembra noteikumi Nr.822 “Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes) ”

 24. Grozījumi Profesiju klasifikatorā (2011.gada 26.jūlijā) • Izglītības metodikas speciālisti • Pirmsskolas izglītības metodiķis • Citur neklasificēti izglītības jomas vecākie speciālisti • Skolotājs mentors • Pedagogs karjeras konsultants Tiks aktualizēti šādi normatīvie akti: • 2011.gada 10.maija MK noteikumi Nr.354 “Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu” • 2009.gada 28.jūlija MK noteikumi Nr.836 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”

 25. MK noteikumu grozījumi(stājas spēkā 2011.gada 1.septembrī) • Grozījumi MK 22.12.2009 noteikumos Nr.1616: • noteikti koeficienti sociālās korekcijas un neklātienes (t.sk. tālmācības) izglītības programmu īstenošanai; • mainīta informācijas par skolēnu skaitu iesniegšanas kārtība — mērķdotācijas pedagogu darba samaksai aprēķināšanai tiks ņemta tikai Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – VIIS) pieejamā informācija par skolēnu skaitu 2011.gada 1.septembrī; • norma par ilgstoši slimojošajiem skolēniem domātajām vispārējās izglītības programmām tiks piemērota tikai programmām, kuras īsteno slimnīcās.

 26. MK noteikumu grozījumi(stājas spēkā 2011.gada 1.septembrī) • Grozījumos MK 28.07.2009 noteikumos Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” ietverta jauna norma, nosakot piemaksu 10 procentu apmērā no mēneša algas likmes pedagogiem profesionālās izglītības kompetenču centros (izņemot pedagogus, kuri īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas). • Jauni MK 07.07.2011. noteikumi Nr.523 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas”. Saskaņā ar tiem mērķdotācijas apjomu pašvaldību profesionālajās izglītības iestādēs pedagogu darba samaksai aprēķinās pēc principa „Nauda seko skolēnam”.

More Related