1 / 30

DSV Saxenhøj - Skovridergården

På vej mod et bruger ledet uddannelsesprogram John Bertelsen Videnscenter for Specialpædagogik, ViSP. DSV Saxenhøj - Skovridergården. Arbejde, aktiviteter, samvær og uddannelse Aktivering og arbejdsprøvning Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelse Funktionsuddannelse

leiko
Download Presentation

DSV Saxenhøj - Skovridergården

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. På vej mod et brugerledet uddannelsesprogramJohn BertelsenVidenscenter for Specialpædagogik, ViSP

 2. DSV Saxenhøj - Skovridergården Arbejde, aktiviteter, samvær og uddannelse Aktivering og arbejdsprøvning Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelse Funktionsuddannelse Ungdomsuddannelse (STU)

 3. Om institutionerne • Bo- og støttecenter • Forsorgshjem • Værksteder • DSV Saxenhøj • Skovridergården • Labyrinten – vævestuen • 300 – 350 mennesker

 4. Saxenhøj ca.1870

 5. Saxenhøj 1937

 6. UddannelseAfsæt og nye sammenhænge Tilgang • Fokus på arbejde, faglig vinkling • Socialpsykiatrisk- og socialpædagogisk praksis Skabe nye sammenhænge • Psykosocial rehabilitering, faglig dimension, specialpædagogisk indsats - læring

 7. DeltagerneVanskeligheder med livsførelse med uddannelse og med arbejde • Mennesker med hjerneskade • Mennesker med psykisk lidelse • Mennesker med udviklingshæmning • Mennesker med misbrug • Mennesker med andre funktionsnedsættelser • Mennesker med sammensatte vanskeligheder • Mennesker med svære sociale problemer

 8. Den enkelte og det fælles • Bristet tiltro til egne erfaringer • Bekræftende deles den kontekst • Strukturel og selvskabt isolation • Uheldig opmærksomhed på lidelse • Mistro til skole og læring • Lille eller nærmest ingen råderet

 9. On going uddannelsesprojekt Del I • Fokus på efteruddannelse af personale • Vejlederuddannelse 2003-2005 • Et samarbejde mellem DSV Saxenhøj • Videnscenter for Specialpædagogik • Storstrøms Amt – EU Socialfond • 85 deltagere

 10. Uddannelsesprojekt DEL II Uddannelsesaktivitet Vejlederuddannelse som grundlag for udvikling af funktionsuddannelse til brugerne 140 individuelle uddannelsesforløb 30 igangværende

 11. Uddannelsessynet kort • Individuelt tilrettelagt • Trindelt og målrettet • Læring i praksis • Nye mesterlære - situeret læring • Virksomhedsteori (læring) • Specialpædagogik • Social model

 12. Arbejde og uddannelse • Variable og labile vilkår for (løn)arbejdet • Lille eller ingen råderet og indflydelse • Markedet – politikken • Dannelse – uddannelse til ….. • Sortering – eksklusion • Brud med usikker styring – ’samfundsbehov’ • Dermed ny form • Anerkendelse – kun i det gamle regime

 13. Værkstedsuddannelser • Håndværk – teknisk afdeling • Økologisk landbrug, jordbrug – dyrehold • Økologisk gartneri, grøntsager – blomster • Kreative værksteder • Grafisk værksted • Storkøkken • Lager, montage og pak • Systue • Egne butikker

 14. Fra inddragelse til ledelse • Inspiration fra social model • Livsførelsesaspekter – brugerinddragelse • Fokus på udvikling af læringens relationer • Arbejdets psykologiog omsorgens • Kooperation som ’kategorisk imperativ’ • Dialog – tid og kontekst • Kommunikation – fælles mål

 15. Nedslag - teori • Ny mesterlære – deltagelse sociale processer NIELSEN - KVALE • Situeret læring – praksis WENGER – LAVE - COLE • Kooperativ pædagogik – fællesskaber KANITZ • Kulturhistorisk psykologi – udviklingszone stilladsering – ekspansiv læringsaktivitet VYGOTSKIJ, ENGESTRØM, VERESOV

 16. Nedslag fortsat • Dialog – tid - ytring SPINOZA - BAKHTIN • Kommunikation LISINA - BAKHTIN • Kooperation KANT KANITZ JANTZEN ENGELSTED • Omsorg BERTELSEN KIRKEBÆK

 17. Læring – en figur

 18. Nogle elementer • Curriculum • Uddannelsesplan – aftale • Egenkontrol - evaluering • Vejledning og vejleder • Fælles (genstandsmæssig) gørelse • Større råderet • Brydning af isolation

 19. Læringens relationer • Arbejdets psykologi • Afhændelse – uegen nyttighed • Betydning og (personlig) mening • Kooperation som ’kategorisk imperativ’ • Arbejde og løn • Særlig fælles, asymmetrisk relation

 20. Relationen omsorg • Omsorg udledes i/af relationerne • Den er særlig, men betydende • Den kommer ud af fagligheden • Den hører til arbejdets psykologi

 21. Dialog og kommunikation • Tid kronotopi og dialog • Venskab og kærlighed • Fra forskellige udgangspunkter mod et fælles mål • Planmæssige samarbejde • Interaktion: koordinere og forbinde relationer for at nå fælles mål

 22. Pejlemærker • Afhængighed vs. autonomi • Det første også væsentligt • Personlig betydning – mening for andre • Læringsfællesskaber • Asymmetri i relationer – men fælles • Uddannelse  dannelse

 23. Fra brugerne • Aktivisme fra brugergrupper • Udviklingen af social model • Intet om os uden os (!) • Udvikling af recovery • Brugerråd – organisationer - rettigheder

 24. Professionerne • Rekonstruktion af det sociale indhold i læringens virksomhed • Identitet – brydning af isolation • Kooperation • Fælles men asymmetrisk • Slingrekurs diagnoser – politik • Afmontering af specialundervisning • Teorifjedskhed

 25. Store institutioners endeligt, eller..

 26. Nu med tremmer

 27. Fra 1943

 28. Maribo Amts Tvangsarbejds- og Dåreanstalt 1879 Det bekendtgøres herved,at uhelbredelige idioter,der fuldstændig er berøvet forstandens brug,kunne så vidt pladsen tillader det, modtages i herværende afdeling for uhelbredelige sindssyge til ophold og forplejning i medfør af Justitsministeriets skr. af 17. Juli 1876. Betalingen for sådanne idiotiske patienter er af Amtsrådet fastsat til 400 kr. årlig foruden godtgørelse for udlæg til klæder

 29. Tak for ordet  johnbertelsen.dk  visp.dk vidensenhed  saxenhoj.dk JOHN BERTELSEN Konsulent, cand.pæd.pæd. VIDENSCENTER FOR SPECIALPÆDAGOGIK, ViSP Tlf. 54703013 E-mail: jeber@naestved.dk

More Related