1 / 19

Nodarbinātības valsts aģentūras klientu apmierinātības aptauja

Klientu apmierinātība ar Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumiem 2012.gada aptaujas rezultāti Pakalpojumu departamenta Karjeras attīstības atbalsta nodaļa. Nodarbinātības valsts aģentūras klientu apmierinātības aptauja.

bess
Download Presentation

Nodarbinātības valsts aģentūras klientu apmierinātības aptauja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Klientu apmierinātība ar Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumiem2012.gada aptaujas rezultāti Pakalpojumu departamenta Karjeras attīstības atbalstanodaļa

 2. Nodarbinātības valsts aģentūras klientu apmierinātības aptauja No 2012.gada 17.augusta līdz 16.septembrim tika veikta elektroniska bezdarbnieku aptauja par apmierinātību ar Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūras) pakalpojumiem. Apmierinātības izvērtējuma mērķis ir Aģentūras darbības pastāvīga pilnveidošana un uz klientu orientētas efektīvas apkalpošanas sistēmas nodrošināšana neatkarīgi no pakalpojuma sniegšanas vietas. Apmierinātības aptaujas rezultātu 6 pamatbloki: • informācijas iegūšana par Aģentūru • Aģentūras darbinieku novērtējums • CV/vakanču portāla izvērtējums • Aģentūras sniegto pakalpojumu lietderības novērtējums • darba iespējas ārzemēs • respondentu ierosinājumi un priekšlikumi 2012.gada aptaujā iegūto datu salīdzinājums tiek veikts atbilstoši 2011.gada aptaujas identisko jautājumu ietvaros.

 3. Respondenti reģionos Aptaujāti 2829 respondenti, no kuriem 75% sievietes un 25% vīrieši. Vislielākais respondentu skaits aptaujāts Rīgas reģionā (53%), tālāk seko Latgales reģions (13%) un Zemgales reģions (12%). Savukārt, vismazākais respondentu skaits Kurzemes un Vidzemes reģionā (11%).

 4. Respondentu sadalījums pa vecuma grupām Vairāk kā pusi (57%) no visiem respondentiem veido vecuma grupa no 25 līdz 44 gadiem, 19% - līdz 24 gadiem, 16% - no 45 līdz 54 gadiem, 77% - 55 un vairāk gadu.

 5. Respondentu sadalījums pēc bezdarbnieka reģistrācijas ilguma Visvairāk – 67% respondentu bezdarbnieka statusā atrodas līdz 1 gadam, bet 33% - vairāk nekā 1 gadu (ilgstošie bezdarbnieki).

 6. Informācijas iegūšana par Aģentūru Informācijas avoti Kā izplatītākais informācijas ieguves veids par Aģentūras pakalpojumiem, līdzīgi kā 2011.gadā, joprojām tiek minēts - draugi un paziņas (39% respondentu). 33% respondentu informāciju ieguvuši Aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv, 22% - no masu medijiem, 16% - no citiem Aģentūrā reģistrētiem klientiem, un 13% - no NVA darbinieka.

 7. Informācijas iegūšana par Aģentūru Aģentūras mājas lapas izmantošana informācijas iegūšanai Salīdzinājumā ar 2011.gada aptauju, respondentu rādītājs (Aģentūras mājas lapas izmantošana informācijas iegūšanai par Aģentūras pakalpojumiem) ir palicis nemainīgs. Lielākā daļa gan pagājušā, gan šī gada respondentu atzīmē, ka mājas lapā informācija ir viegli atrodama un uztverama

 8. Informācijas iegūšana par Aģentūru Apmierinātība ar Aģentūras filāļu atrašanās vietu un pieņemšanas laikiem Kopumā respondenti ir apmierināti (86%) ar Aģentūras filiāļu atrašanās vietu. Salīdzinājumā ar 2011.gada aptaujas datiem, respondentu apmierinātības līmenis ar filiāļu atrašanās vietu ir pieaudzis par 1%. Aptaujas rezultāti liecina, ka ar Aģentūras klientu pieņemšanas laikiem respondenti kopumā ir apmierināti, to apliecinājuši 89% respondentu.

 9. Aģentūras darbinieku novērtējums Apmierinātība ar Aģentūras darbinieku konsultēšanas prasmēm Līdzīgi 2009.gada aptaujas rezultātiem, 2010.gadā respondenti kopumā ir apmierināti ar Aģentūras darbinieku konsultēšanas prasmēm. Salīdzinājumā ar 2009.gada aptaujas datiem, šogad respondentu apmierinātības līmenis par Aģentūras darbinieku prasmēm izskaidrot situāciju darba tirgū un brīvajām darba vietām ir samazinājies par 12%.

 10. Aģentūras darbinieku attieksme pret klientiem Aģentūras darbinieku novērtējums 30% aptaujāto respondentu uzskata, ka darbinieku attieksme pret klientiem ir ļoti laba, kas, salīdzinot ar 2011.gada rezultātiem, ir par 3% augstāks. Respondentu skaits, kas darbinieku attieksmi vērtē kā apmierinošu vai sliktu ir 22% un 4%.

 11. Vērtējums par Aģentūras darbinieku palīdzību darba meklēšanas procesā Aģentūras darbinieku novērtējums 40% respondentu atzinuši to kā apmierinošu un 28% kā nepietiekamu. Palīdzību kā nozīmīgu vērtē 25%, bet kā ļoti nozīmīgu – tikai 8%, kas, salīdzinot ar 2011.gada vērtējumu, ir tikai par 1% augstāks.

 12. Aģentūras darbinieku novērtējums Respondentu ieguvums no Aģentūras darbinieku konsultācijām Šogad vislielāko atzinību ieguva informācijas sniegšana par klienta pienākumiem (49% respondentu) un konsultācijas par konkrētam klientam piemērotiem Aģentūras pakalpojumiem (46% respondentu).

 13. CV/vakanču portāla izmantošana darba meklējumos CV/vakanču portāla izvērtējums 56% respondentu, meklējot darbu, izmanto CV/vakanču portālu. Salīdzinājumā ar 2011.gadu - kāpums par 1%.

 14. CV/vakanču portāla informācijas pieejamība CV/vakanču portāla izvērtējums Vērtējot informācijas par brīvajām darba vietām pieejamību CV/vakanču portālā, lielākā respondentu daļa (85%) apgalvo, ka ievietotā informācija ir viegli atrodama. Salīdzinot ar 2011.gada rezultātiem, vērtējums ir pieaudzis par 3%.

 15. CV/vakanču portāla novērtējums Vai vēlaties publicēt savu CV portālā? 2012.gadā publicēto CV skaits ir samazinājies par 2% un to ir publicējuši 23% respondentu. Tāpat kā 2011.gadā, 33% plāno publicēt savu CV portālā. Par 3% ir pieaudzis to respondentu skaits, kas savu CV nevēlas publicēt. 2012.gadā šis rādītājs ir sasniedzis 43% no aptaujātajiem respondentiem. Var secināt, ka 57% respondentu uzskata CV/vakanču portālu kā vienu no iespējām, kas jāizmanto darba meklēšanas procesā.

 16. Aģentūras sniegto pakalpojumu lietderības novērtējums

 17. Darba meklējumi ārzemēs Vai esat domājis par darba iespējām ārzemēs? 2012.gadā, salīdzinājumā ar 2011.gada aptaujas rezultātiem, par 7% palielinājies to respondentu skaits (65%), kuri darba iespējas ārzemēs nemeklē un neplāno izbraukt no valsts.

 18. Darba meklējumi ārzemēs EURES pakalpojumu izmantošana No respondentiem, kuri apstiprinoši atbildēja uz jautājumu par darba iespējām ārzemēs, norādīja, ka 9% respondentu darba meklēšanas procesā ir izmantojuši EURES pakalpojumus, 12% plāno to darīt, savukārt 79% šos pakalpojumus nav izmantojuši.

 19. Paldies par uzmanību!

More Related