1 / 31

Darbinieku viedokļu aptauja

Darbinieku viedokļu aptauja. Latvenergo koncerna darbinieku atbildes. Prezentācijā attēloti dati par Latvenergo koncernu kopumā Dati par AS “Latvenergo”, AS “Augstsprieguma tīkls” un AS “Sadales tīkls” atsevišķi pieejami pie kapitālsabiedrību personāla vadītājiem. Prezentācijas saturs.

ave
Download Presentation

Darbinieku viedokļu aptauja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Darbinieku viedokļu aptauja Latvenergo koncerna darbinieku atbildes

 2. Prezentācijā attēloti dati par Latvenergo koncernu kopumā Dati par AS “Latvenergo”, AS “Augstsprieguma tīkls” un AS “Sadales tīkls” atsevišķi pieejami pie kapitālsabiedrību personāla vadītājiem

 3. Prezentācijas saturs • Informācija par aptauju • Latvenergo koncerna darbības vērtējums • Kas patīk / kas neapmierina Latvenergo koncernā • Vērtības, klientu fokuss • Apmierinātība ar darbu: dažādu aspektu vērtējums • Kopsavilkums: apmierinātība ar darbu AS “Augstsprieguma tīkls”, AS “Latvenergo” un AS “Sadales tīkls”

 4. Informācija par aptauju

 5. Latvenergo koncerna darbība (I) Atbildes uz jautājumu "Kā Jūs vērtējat Latvenergo darbību kopumā?"

 6. Latvenergo koncerna darbība (II) Atbildes uz jautājumu "Kā, pēc Jūsu domām, ir mainījusies Latvenergo darbība pēdējā gada laikā?"

 7. Latvenergo koncerna darbība (III) 10 biežāk minētās atbildes jautājumā "Kas Jums visvairāk patīk Latvenergo?"

 8. Latvenergo koncerna darbība (IV) 10 biežāk minētās atbildes jautājumā "Kas Jūs visvairāk neapmierina Latvenergo?”

 9. Latvenergo koncerna vērtības Uzskati par Latvenergo koncerna vērtību īstenošanu Efektivitāte Atbildība Atvērtība

 10. Klientu fokuss Apmierinātība ar klientu fokusa īstenošanu

 11. Apmierinātība ar darbu

 12. Darbs kopumā Apmierinātība ar darbu kopumā

 13. Darba process un darba efektivitāte (I) Apmierinātība ar darba procesu un darba efektivitāti

 14. Darba process un darba efektivitāte (II) Apmierinātība ar darba procesu un darba efektivitāti

 15. Darba process un darba efektivitāte (III) 2008.gada un 2009.gada aptauju datu salīdzinājums

 16. Uzņēmuma, struktūrvienības un individuālie mērķi Apmierinātība ar uzņēmuma, struktūrvienības un individuālajiem mērķiem

 17. Izaugsmes iespējas Apmierinātība ar izaugsmes iespējām

 18. Atalgojums (I) Apmierinātība ar atalgojumu

 19. Atalgojums (II) 2008.gada un 2009.gada aptauju datu salīdzinājums

 20. Atalgojums (III) Atbildes uz jautājumu: "Uzskatu, ka, salīdzinot ar atalgojumu, ko citos uzņēmumos saņem par līdzīgu darbu, mans atalgojums ir:"

 21. Augstākā vadība (I) Apmierinātība ar uzņēmuma* augstākās vadības darbu *Šeit ar uzņēmumu jāsaprot konkrētā kapitālsabiedrība, kurā jūs strādājat, attiecīgi: AS „Latvenergo”, AS „Augstsprieguma tīkls” vai AS „Sadales tīkls”

 22. Augstākā vadība (II) 2008.gada un 2009.gada aptauju datu salīdzinājums

 23. Tiešais vadītājs (I) Apmierinātība ar tiešā vadītāja darbu

 24. Tiešais vadītājs (II) 2008.gada un 2009.gada aptauju datu salīdzinājums

 25. Sadarbība ar kolēģiem (I) Apmierinātība ar sadarbību ar kolēģiem

 26. Sadarbība ar kolēģiem (II) 2008.gada un 2009.gada aptauju datu salīdzinājums

 27. Apmierinātībaar darbu *Aprēķinot apmierinātības indeksus - vērtējumu vidējos rādītājus, tika ņemts vērā to respondentu īpatsvars, kuri sniedza noteiktus vērtējumus.

 28. Apmierinātība ar darbu AS “Augstsprieguma tīkls”, AS “Latvenergo” un AS “Sadales tīkls” Apmierinātība ar darbu – vidējais apmierinātības līmenis uzņēmumā

 29. Pieci visaugstāk novērtētie apgalvojumi

 30. Pieci zemāk novērtētie apgalvojumi

 31. Paldies par uzmanību!

More Related