1 / 16

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas aizvadītā gada aktivitātes

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas aizvadītā gada aktivitātes. Linda Bille izpilddirektore. LLKA 2008.gada aktivitātes (1). Šogad pirmo gadu – LPKS atzīšana pēc jaunajiem nosacījumiem 14 piena kooperatīvi parakstījuši nodomu protokolu Izveidota LLKA mājas lapa www.llka.lv

azuka
Download Presentation

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas aizvadītā gada aktivitātes

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas aizvadītā gada aktivitātes Linda Bille izpilddirektore

 2. LLKA 2008.gada aktivitātes (1) • Šogad pirmo gadu – LPKS atzīšana pēc jaunajiem nosacījumiem • 14 piena kooperatīvi parakstījuši nodomu protokolu • Izveidota LLKA mājas lapa www.llka.lv • LLKA ir savs birojs • Izstrādāti LPKS paraugstatūti • Parakstīts nodomu protokols ar Zemkopības ministriju • Parakstīts sadarbības līgums ar LOSP • Parakstīts sadarbības līgums ar juridisko pakalpojumu sniedzēju • Noorganizēti 2 izbraukumu semināri zemniekiem, lai skaidrotu lauksaimnieku kooperācijas nozīmi • Līdzdalība seminārā bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem par kooperācijas iespējām • Apkopota statistiskā informācija par LPKS Latvijā • Noorganizēts LLKA nākotnes plānošanas pasākums • Noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Norvēģiju

 3. LLKA 2008.gada aktivitātes (2) • Noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Kipru (piesaistot Leonardo da Vinci programmas finansējumu) • Noorganizēts mācību seminārs par grāmatvedības jautājumiem • Biedriem pasūtīts žurnāla “Agropols” gada abonements • Nodrošinātas regulāras LLKA publikācijas žurnālā „Agropols” • Nodrošinātas regulāras publikācijas par žurnālā „Agropols” par konkrētām LPKS • Sadarbībā ar ZM notikusi kooperatīvu atbalsta politikas plānošana - līdzdalība subsīdiju un Lauku attīstības programmas pasākumu plānošanā • Papildus ikgadējam atbalstam panākta finansējuma paredzēšana piena un gaļas kooperatīviem, kā arī atbalsts kooperatīvu ilgtermiņa un īstermiņa kredītprocentu daļējai segšanai, atbalsts atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām tika izmaksāts pilnā apmērā • līdzdalība ZM sanāksmēs COPA/COGECA un Eiropas Komisijas darba grupās

 4. LLKA 2008.gada aktivitātes (3) • Atzinumu sniegšana un interešu lobēšana par citiem jautājumiem – par valsts lauku tīklu, par autoceļu lietošanas nodevu, par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu, par lauku saimnieku aizvietotājiem, par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem un kārtību, par LIAA programmu atbalstu, par atbalstu cietes kartupeļu audzētājiem, par grozījumiem PVN likumā, par zemnieku tirgus izveidi u.c. • Pasūtīts pētījums „Kopš 2004.gada lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām piešķirtā publiskā finansējuma Latvijā un citās ES dalībvalstīs izvērtējums un priekšlikumi turpmākās atbalsta politikas izmaiņām Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam ietvaros” • Noorganizētas 6 biedru sapulces (viena ar zemkopības ministra līdzdalību) un 12 valdes sēdes • Sadarbība ar presi – sagatavotas un izsūtītas 29 preses relīzes un noorganizēta 1 preses konference

 5. Prieks, ka.... • LPKS „Piena ceļš” nopircis piena pārstrādes uzņēmumu A/S “Jaunpils pienotava” • LPKS „Trikāta KS” īpašumā esošajam piena pārstrādes uzņēmumam A/S „Trikātas siers” piešķirts "Kvalitātes karogs“ • LLKA izvirzītais pārstāvis – LPKS “Straupe” valdes priekšsēdētājs Imants Balodis – konkursā “Sējējs 2008” saņēmis nomināciju “Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā” • Konkursā “Sējējs 2008” grupā „Lauksaimnieku kooperācija” laureāta tituls piešķirts LPKS „Ķeipenes pagasta piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība”, atzinības balva - LPKS „Zaļais grozs”, bet veicināšanas balvas - LPKS „Daiva”, LPKS „Lauko” un LPKS „Smiltenietis”

 6. Nepadarītie darbi.... • Vēl joprojām nav veikti grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā • Vēl joprojām nav atrisināts jautājums par komercķīlu • Nav izstrādātas kooperatīvu darbības vadlīnijas • Nav pietiekami attīstīta sadarbība ar izglītības iestādēm asociācijas līmenī (notiek atsevišķu kooperatīvu sadarbība ar izglītības iestādēm)

 7. Statistiskā informācija

 8. *prognoze Neto apgrozījuma pieaugums (milj.LVL) LPKS Latvijā 2000. – 2008.gadā (*prognoze)

 9. Zemnieku skaita pieaugums LPKS Latvijā 2000. – 2008.gadā (*prognoze)

 10. LPKS sadalījums pa nozarēm (dati uz 01.09.2008)

 11. LPKS skaits 1993. - 2008.gadā (**dati uz 01.09.2008)

 12. Atzītas (atbilstīgas) lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības 2004. – 2008.gadā

 13. LLKA 2009.gada budžets

 14. Nākamais gads? • Nepadarītie darbi... • Valdes pārvēlēšanas • Struktūrvienības - ? • Sadarbība ar rajonu lauksaimnieku apvienībām un semināru organizēšana lauksaimniekiem par kooperācijas iespējām • Pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana (uz kurieni?) • Kooperatīvu vadītāju apmācību organizēšana (iespēja piesaistīt finansējumu no LAP pasākuma “Arodapmācības un informācijas pasākumi”) • Regulārās LLKA biroja aktivitātes: • informēt biedrus par aktuālo lauksaimniecībā un lauku attīstībā • līdzdalība LPKS valsts un Eiropas Savienības atbalsta plānošanā un izstrādē • biedru konsultēšana • citu problēmjautājumu risināšana

 15. Jūsu ieteikumi nākamā gada LLKA aktivitātēm?

 16. LLKA biroja kontaktinformācija Linda Bille izpilddirektore tel. +371 6 702 7546 mob. tel. +371 2 9118615 e-pasts: linda.bille@llka.lv

More Related