1 / 35

Mērķi un uzdevumi

Eiropas standarta dzelzceļa līnijas Kauņa - Lietuvas/Latvijas valsts robeža stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas pakalpojums, līguma Nr. SP-231. Galīgais pārskats (koriģēts un papildināts saskaņā ar publiskošanas laikā saņemtiem ierosinājumiem un piezīmēm). Mērķi un uzdevumi.

medge-moore
Download Presentation

Mērķi un uzdevumi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Eiropas standarta dzelzceļa līnijas Kauņa - Lietuvas/Latvijas valsts robeža stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas pakalpojums, līguma Nr. SP-231 Galīgais pārskats(koriģēts un papildināts saskaņā ar publiskošanas laikā saņemtiem ierosinājumiem un piezīmēm)

 2. Mērķi un uzdevumi • noteikt, raksturot un novērtēt iespējamo nozīmīgo lēmumu īstenošanas ietekmi uz vidi; • nodrošināt, lai notiktu konsultācijas ar attiecīgām valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedrību, tiktu ņemti vērā šo konsultāciju un citu publiskumu nodrošinošo procedūru rezultāti; • nodrošināt, lai organizētājiem ir visaptveroša un uzticama informācija par iespējamo nozīmīgo lēmumu īstenošanas ietekmi uz vidi un tā tiktu ņemta vērā.

 3. SIVN procesa dalībnieki • Organizētājs – AS „Lietuvos geležinkeliai” • SIVN dokumentu izstrādātājs – SAS „Sweco Lietuva” • Sabiedrība • SIVN subjekti: Lietuvas Republikas Vides ministrija, Veselības aizsardzības ministrija, Kultūras ministrija un Vides ministrijas Valsts aizsargājamo teritoriju dienests. • Lai izvairītos no konfliktiem nākotnē, procesā uzaicinātas piedalīties arī pašvaldības, kuru teritoriju šķērso novērtējamo risinājumu alternatīvas (Kauņas pils. pašvald., Kauņas raj. pašvald., Kaišadores raj. pašvald., Jonavas raj. pašvald., Ķēdaiņu raj. pašvald., Paņevēžas raj. pašvald., Paņevēžas pils. pašvald., Pasvales raj. pašvald., Radvilišķu raj. pašvald., Šauļu raj. pašvald., Šauļu pils. pašvald., Jonavas raj. pašvald.) • Latvijas Republika

 4. Izskatītās alternatīvas (joslas)

 5. Vispārēja informācija • Jauns projekts, nevis jauna kārta („Rail Baltica 2”) • Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnija - 1435 mm („krievu” standarta platums – 1520 mm) • Ātrs standarta vilciens, bet ne ātrvilciens; lielākais ātrums – 240 km/h • Maksimālais vilciena garums – 750 m. • Vidējais ātrums: • pasažieru vilciens (A - 170 km/h, B - 130 km/h) • kravas vilciens (A - 70 km/h, B - 70 km/h) • Sliežu garums (Tallina-Varšava): A – 728 km, B – 885 km • Sliežu garums Lietuvas teritorijā: A – 180,1 km, BM – 223,2 km, BR – 220,5 km • Jauns sliežu ceļš, izņemot pilsētu teritorijas

 6. Virszemes ūdens

 7. Virszemes ūdens Kvantitatīvs salīdzinājums (alternatīvas joslā esošo virszemes ūdenstilpju skaits) Kvalitatīvs salīdzinājums (alternatīvas joslā esošo virszemes ūdenstilpju nozīmīgums)

 8. Zemes dzīles

 9. Dzelzceļa ceļšKarsta reģions

 10. Augsne

 11. Augsne Kvantitatīvais salīdzinājums (zaudētās augsnes daudzums) Kvalitatīvais salīdzinājums (zaudētās augsnes kvalitāte)

 12. Ainava

 13. Ainava Problemātiskie areāli: • A alternatīva – pie Neres un Šventojas upju satekas, uz austrumiem no Jonavas • B alternatīva – krustošanās vieta ar Nevēžas upes ieleju

 14. Aizsargājamās teritorijas un dabas pamatne

 15. Aizsargājamās teritorijas un dabas pamatne

 16. Bioloģiskā daudzveidībaAugu valsts * Šķērso vairāk valsts nozīmes aizsargājamo teritoriju un dabas mantojuma objektu.

 17. Bioloģiskā daudzveidībaDzīvnieku valsts Novērtēšanas princips • Jutīgo dzīvnieku valsts pārstāvju identifikācija • Ekosistēmu novērtējums (proporcionāli jutīgajām dzīvnieku valsts sugām un to dzīvotņu blīvumam) • Alternatīvu novērtējums (proporcionāli šķērsojamo ekosistēmu jutībai un blīvumam)

 18. Kultūras mantojumsIdentificētie objekti

 19. Kultūras mantojums Novērtējums: • Netiešā ietekme (alternatīvu joslās esošo objektu un to aizsardzības zonu skaits) • Tiešā ietekme (tiešās ietekmes zonā esošo objektu un to aizsardzības zonu skaits)

 20. Sabiedrības veselība Novērtējums: • Netiešā ietekme (alternatīvu joslās dzīvojošo cilvēku skaits) • Tiešā ietekme (sliežu ceļa uzbūvēšanai atsavināt nepieciešamo zemes gabalu skaits)

 21. Atbilstība teritoriju plānošanas dokumentiem un starptautisko vienošanos normām Novērtējot faktu, ka vienlaicīgi tiek īstenoti divi patstāvīgi projekti „Rail Baltica 1” un „Rail Baltica 2”, konkrētajā gadījumā vairāk jāformulē jautājums nevis par atbilstību (spēkā esošajiem teritoriju plānošanas dokumentiem), bet darbu apjomu (projektu īstenojot saskaņā ar vienu vai otru alternatīvu). * Neprasa ar B alternatīvas trasi sakrītošā un Lietuvas Republikas un attiecīgo pašvaldību vispārējos plānos parādītā RailBalticakoridora koriģēšanu, tikai Lietuvas Republikas un A alternatīvas trasē esošo pašvaldību vispārējo plānu papildināšanu.

 22. Ietekme uz vienmērīgu valsts reģionu attīstību Strādājošo skaits (no kopējā LR strādājošo skaita) un vidējais atalgojums Demogrāfiskās slodzes koeficients

 23. Satiksmes plūsmu krustošanās A alternatīva B alternatīva

 24. Ietekme uz vienmērīgu valsts reģionu attīstību

 25. Dzelzceļa ceļšBūvniecības cena • Dzelzceļa ceļa • būvniecības cena (bez PVN): 3 milj. EUR/km • t.i., apmēram 10 milj. Lt/km

 26. Krustošanās vietas(ar autoceļiem) • Krustošanās ar autoceļiem • būvniecības cenas (bez PVN): • ar maģistrālo ceļu: 4 milj. EUR/km • t.i., apmēram 15 milj. Lt/km • ar reģiona un rajona ceļu: 3 milj. EUR/km • t.i., apmēram 12 milj. Lt/km • ar vietējās nozīmes ceļu: 2,5 milj. EUR/km • t.i., apmēram 9 milj. Lt/km

 27. Krustošanās vietas(ar ūdenstilpēm) • Krustošanās vietas ar ūdenstilpēm • būvniecības cena (bez PVN): 3,5 milj. EUR/km • t.i., apmēram 12 milj. Lt/km

 28. Krustošanās vietas(ar inženiertehnisko infrastruktūru) • Krustošanās vietas ar cita veida inženiertehnisko infrastruktūru • būvniecības cena (bez PVN): 3,5 milj. EUR/gab. • t.i., apmēram 10 milj. Lt/gab.

 29. Zemes atsavināšana sabiedrības vajadzībām

 30. Ieņēmumi • No pasažieru pārvadājumiem: • No kravu pārvadāšanas:

 31. Ekonomiskais alternatīvu salīdzinājums

 32. Harmoniskas attīstības princips

 33. Galīgais novērtējums

 34. Ietekmes samazināšanas pasākumi

 35. Paldies par uzmanību!

More Related