html5-img
1 / 12

UTFORDRINGEN BESTÅR NY GIV SOM PROSJEKT ENDRER STATUS

UTFORDRINGEN BESTÅR NY GIV SOM PROSJEKT ENDRER STATUS KOMMUNALE PROSJEKTLEDER- STILLINGER AVVIKLES FYLKESKOMMUNALE PROSJEKTLEDERE FORTSETTER. Overgangsprosjektet. SEKTORMÅLENE STÅR FAST.

mirit
Download Presentation

UTFORDRINGEN BESTÅR NY GIV SOM PROSJEKT ENDRER STATUS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. UTFORDRINGEN BESTÅR NY GIV SOM PROSJEKT ENDRER STATUS KOMMUNALE PROSJEKTLEDER- STILLINGER AVVIKLES FYLKESKOMMUNALE PROSJEKTLEDERE FORTSETTER Overgangsprosjektet

 2. SEKTORMÅLENE STÅR FAST BEHOLD PERSPEKTIVET

 3. SEKTORMÅL 1 • ALLE ELEVER …SKAL MESTRE GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER SOM GJØR DEM I STAND TIL Å DELTA I VIDERE UTDANNING OG ARBEIDSLIV

 4. SEKTORMÅL 2 ALLE ELEVER OG LÆRLINGER SOM ER I STAND TIL DET, SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING MED KOMPETANSEBEVIS SOM ANERKJENNES FOR VIDERE STUDIER ELLER I ARBEIDSLIVET

 5. SEKTORMÅL 3 • ALLE ELEVER OG LÆRLINGER SKAL INKLUDERES OG OPPLEVE MESTRING

 6. PROSJEKTET PÅ VEG TIL DRIFT • OPPFØLGINGSPROSJEKTET • OVERGANGSPROSJEKTET • GJENNOMFØRINGSBAROMETERET

 7. OVERGANGSPROSJEKTET PÅ UNGDOMSTRINNET • UTVELGELSE AV ELEVER • SAMTALER OG AVTALER • INTENSIVOPPLÆRING • Ny GIV METODIKK • OVERGANSRUTINER

 8. OVERGANGSPROSJEKTET I VIDEREGÅENDE • SOMMERFORKURS • BESØKSDAG • TIDLIG ELEVSAMTALE • FORELDREKONTAKT • FAGLIG OG SOSIAL OPPFØLGING

 9. SETT OG HØRT • «NY GIV - ELEVENE ER FOR FLINKE» • «HOS OSS BEHANDLES ALLE LIKT» • «Ny GIV – METODIKK ER IKKE NOE NYTT» • «VI HAR ENNÅ IKKE SETT EN NY GIV-ELEV HOS OSS»

 10. VI REPETERER: • ALLE SOM HAR INNGÅTT AVTALE PÅ UNGDOMSSKOLEN OG MOTTATT INTENSIVOPPLÆRING SKAL FØLGES OPP I VIDEREGÅENDE, FAGLIG OG SOSIALT • ALLE ELEVER SOM SCORER UNDER KRITISK GRENSE PÅ KARTLEGGINGSPRØVER ER NY GIV- ELEVER

 11. ALLE SOM HAR ELLER HAR HATT EN ELEV MED IV ELLER KARAKTEREN 1 HAR SETT EN NY GIV-ELEV • NY GIV – METODIKK VEKTLEGGER MESTRING OG MOTIVASJON – I TILLEGG TIL FYR.

More Related