1 / 42

Opdracht 8

Opdracht 8. Andreas Vesalius. 1514-1564 Brussel, België Onderzoek naar de anatomie van mens en dier. Experimenteren op dode en levende mensen/dieren. Jan Palfijn. 1650-1730 Kortrijk, België De uitvinding van de verlostang.

Download Presentation

Opdracht 8

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Opdracht 8

 2. AndreasVesalius • 1514-1564 • Brussel, België • Onderzoek naar de anatomie van mens en dier. • Experimenteren op dode en levende mensen/dieren

 3. Jan Palfijn • 1650-1730 • Kortrijk, België • De uitvinding van de verlostang. • Twee lepels die bij elkaar werden gehouden met b.v. een ketting

 4. Henri Dunant • 1828-1910 • Genève, Zwitserland • De oprichter van het rode kruis. • Na de veldslag schreef hij een boek waarin hij pleitte voor de medische verzorging van oorlogsslachtoffers.

 5. Florence Nightingale • 1820-1910 • Londen, het Verenigd Koninkrijk • Een verpleegster en sociaal hervormster tijdens de Krimoorlog. • Omdat gezondheid meer is dan niet ziekzijn, streefde ze voor een goede ziekenzorg.

 6. Hippocrates van Kos • 460v.C.- 370v.C. • Kos, Griekenland • De vader van de westerse geneeskunde. • Onderzoek naa natuurlijke i.p.v. bovennatuurlijke oorzaken van ziektes.

 7. Louis Pasteur • 1822-1894 • Dole, Frankrijk • De uitvinding van de pasteurisatietechniek. • Pasteurisatie is een verhittingstechniek waarbij microben worden vernietigd.

 8. Marie Curie • 1867-1943 • Warchau, Polen • Onderzoek naar radioactiviteit. • Onderzoek naar uraniumstralen.

 9. Christiaan Barnard • 1922-2001 • Beaufort West, Zuid Afrika • Hartchirurg. • Eerste geslaagde harttransplantatie.

 10. IgnazSemmelweis • 1818-1965 • Boedapest, Hongarije • Ontdekking van de antiseptische methode. • Het wassen van de handen met bleekwater voorkomt het overdragen van bacteriën in kraamafdelingen.

 11. Carel Frederik Koch • 1895-1980 • Middelburg, Nederland • Chirurg en vrouwenarts. • Introduceerde de plastische chirurgie in Nederland.

 12. Symptomen

More Related