1 / 13

Foto opdracht

Foto opdracht.

clover
Download Presentation

Foto opdracht

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Foto opdracht

 2. HindoeïsmeDe Drie-eenheidHet hindoeïsme kent veel verschillende goden. Drie goden daarvan zijn het belangrijkste. 1. Brahma Hoofdgod Het begin van alles2. Visjnoe Schepper Reïncarneert in Krisjna, Avatar3. Sjiva Voortplanting WedergeboorteSamen vormen zij de Trimoerti (drie-eenheid)Kijk maar naar het volgende:· Generator: Brahma· Operator: Vishjnoe· Destroyer: ShivaDe Trimoerti is dus GOD

 3. Visjnoe Sjiva Brahma

 4. Brahma: Hij is de belangrijkste god in hethindoeïsme. Hij wordt vaak afgebeeld met vier gezichten die elk naar een windrichting kijken. Visjnoe: Als er een crisis is, bezorgt Visjnoe weer orde. Men kent hem als 10 avatar. Sjiva: De vernietigende en de scheppendekrach van het heelal wordengesymboliseert door Sjiva.

 5. De tien avatar van Visjnoe Hij was een vis die de eerste mens redde. (Matsya) Hij was een schildpad die hielp bij het maken van de onsterfelijkheidsdrank. (Kurma) Hij was een everzwijn die die de aarde uit het water redde. (Varaha) Hij was een manleeuw die een tiran doodde. (Narasimha) Hij was een dwerg die een demon versloeg. (Vamana) Hij was een reus die kshatriya’s versloeg. (Parashurama) Hij was koning Rama, die Ravana bestreed. (Rama) Hij was de fluit spelende herdersjongen Krisjna, die optrok tegen een boze koning. (Krisjna) Hij was boeddha, die zelf een weg naar de verlossing vond. (Boeddha) Hij zal nog één keer verschijnen, in de vorm van Kalkin die een nieuw en beter tijdperk zal beginnen. Hij zal verschijnen als een wit paard. (Kalkin)

 6. Boeddhisme Bij een godsdienst worden goden geëerd. Bij het boeddhisme is dat niet het geval, het boeddhisme kent namelijk geen goden. Veel mensen denken dat boeddha de god is, maar boeddha is de stichter van het geloof.

 7. Islam

 8. De koran De koran is voor de moslims het enige heilige boek. De woorden zijn door god via de engel Gabriël aan Mohammed neergezonden. Het is in arabisch en daar lezen ze achterstevoren.

 9. Hoofddoek Er zijn veel verschillende soorten hoofddoeken. Chador Khimar Hijab Niqaab Boerka

 10. AllahDe moslims geloven in Allah. In het nederlands betekent dat gewoon “God”.Één keer in het jaar gaan zoveel mogelijk moslims naar Mekka. Het is verplicht voor iedereen die in de islam gelooft en wie gezond genoeg is en genoeg geld heeft om zowieso een keer heen te gaan.

 11. Christendom Dit is god. Mensen die in het christendom geloven, geloven in god. In het plaatje hiernaast, zie je een portret van god. Ze denken dat hij er vroeger zo heeft uit gezien.

 12. De Bijbel • De christenen lezen de bijbel omdat de bijbel in het christendom heilig is.

More Related