1 / 3

Opdracht 1

Opdracht 1. Alle personen trekken even hard  alle krachten zijn even lang. De krachten “grijpen aan” op de plek waar de handen trekken. De krachten hebben de richting waarin de handen trekken. (Eigenlijk trekt elk persoon met 2 handen  er zijn 2 krachten per persoon). Opdracht 2.

denis
Download Presentation

Opdracht 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Opdracht 1 • Alle personen trekken even hard  alle krachten zijn even lang • De krachten “grijpen aan” op de plek waar de handen trekken • De krachten hebben de richting waarin de handen trekken (Eigenlijk trekt elk persoon met 2 handen  er zijn 2 krachten per persoon)

  2. Opdracht 2 Het gaat om krachten op wielrenner+fiets samen: • Zwaartekracht • Van de aarde op w+f • Grijpt aan in zwaartepunt 3 • Naar beneden • Normaalkracht • Van de weg op w+f 2 2 • Waar de weg de fietsbanden raakt • Naar boven 5 • Luchtwrijving • Van de lucht op w+f 4 4 1 • Grijpt eigenlijk overal aan • Je tekent de kracht op 1 punt • Remt w+f af  naar rechts • Rolwrijving • Van de weg op w+f • Waar de fietsbanden de weg raken • Remt w+f af  naar rechts • Aandrijfkracht moet groter zijn dan3 en 4 samen, want w+f versnelt • Van w+f op de weg • Waar de achterfietsband de weg raakt • Versnelt w+f  naar links

  3. Opdracht 3 a) b) c)

More Related