html5-img
1 / 57

opdracht

opdracht. Presentatie groep 2. Sofie Corneillie Coralie Damien Melissa De Wilde Karolien Geerts Tessa Moreels Lander Vansieleghem. Verloop presentatie. Inleiding Beginsituatie Aanleiding tot project Link met VOET-en Programma’s Implementatie Reflectie. 1. Inleiding.

Download Presentation

opdracht

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. opdracht Presentatie groep 2 Sofie Corneillie CoralieDamien Melissa De Wilde Karolien Geerts Tessa Moreels Lander Vansieleghem

 2. Verloop presentatie • Inleiding • Beginsituatie • Aanleiding tot project • Link met VOET-en • Programma’s • Implementatie • Reflectie

 3. 1. Inleiding

 4. 1. Inleiding Wederzijds respect & Empathie

 5. 2. Beginsituatie • Algemeen • School • Leerkrachten • Leerlingen

 6. 2. Beginsituatie : de school • De school • Aantal : Ongeveer 600 leerlingen • Doelgroep : 12 tot 18 jaar

 7. 2. Beginsituatie : de school • Schoolaanbod ASO-school :

 8. 2. Beginsituatie : de school • Schoolklimaat • Leerlingen voorbereiden op hoger onderwijs  driepuntenbeleid • Kwaliteitsvol onderwijs: hoge eisen aan zowel leerlingen als onderwijsteam • Nadruk op gelijke kansen • Actieve school: creatief en inspirerend, ook buiten klasgebeuren  aanscherpen sociale vaardigheden

 9. 2. Beginsituatie : de school • Schooltype C • Ouders en leerlingen worden betrokken • VOETenkomen gestructureerd aan bod in lessen • Databank! • Regelmatig vakoverschrijdende activiteiten • Jaarlijks op vaardigheidsstage • verwerven van communicatie-, sociale, culturele, probleemoplossende vaardigheden, zelfstandig werken,… • Projecten met externen.

 10. 2. Beginsituatie: leerkrachten • = ‘Critical friend’ voor de leerlingen • Laagdrempelige toegang tot schoolteam • Begrip voor fouten toekomstperspectief is belangrijkste • Volgens reglement = consequent en rechtlijnig optreden indien grenzen worden overschreden.

 11. 2. Beginsituatie: leerlingen • Cfr. Vergelijkbare Vlaamse scholen • Veel B-attesten (vooral in 1e graad) → Vele leerlingen beschikken niet over ASO-profiel • Kansarme, leerbedreigde lln • Lln met sociale, fysieke en/of psychische moeilijkheden  specifieke onderwijsbehoeften : hoge eisen aan de leerlingenbegeleiding • intern bijgeschoold team • samenwerking met externe specialisten

 12. 2. Beginsituatie: leerlingen • Aanpak school • Zoveel mogelijk individuele begeleiding en ondersteuning • Leerling gaat niet op in anonieme massa! • Nadruk op ontwikkelen van talenten en kwaliteiten • Inspraak leerlingen

 13. 3. Aanleiding • Verschillende leerlingen met problemen • Probleem hier: geen inleving! • Specifieke aanleiding: leerling met voorrechten • Vandaag is dat geëscaleerd!

 14. 3. Aanleiding : Klassituatie • Leerlingen keren zich tegenelkaar • Men voelt zich steeds benadeeld • Het idee dat anderen worden voorgetrokken • Leerlingen kunnen zich niet inleven • Geen discipline • “Het is niet meer de moeite”?

 15. 3. Aanleiding : Oplossingen? • Waaraan dachten wij? • Stimuleren van wederzijds respect • Vergroten van empathisch vermogen

 16. 3. Aanleiding • Reeds ondernomen stappen • Tien geboden • Maar geen eenduidige strafmaat • Gesprekken leerkracht/leerlingen • Maar individuele initiatieven, twee groepen leerkrachten • “On a break” • Maar kernprobleem kwam niet ter sprake

 17. 4. Link met VOET-en • Wat zijn VOET-en? • “…minimumdoelen die niet specifiek behoren tot een vakgebied, maar onder meer door middel van meerdere vakken of onderwijsprojecten worden nagestreefd.” • Inspanningsverplichting!

 18. 4. Link met VOET-en • Structuur VOET-en (2010) • 1 Gemeenschappelijke stam • Met sleutelcompetenties • Vormt basisvorming • 7 Contexten • Lichamelijke gezondheid en veiligheid; Mentale gezondheid; Socio-relationele ontwikkeling; Omgeving en duurzame ontwikkeling; Politiek->juridische samenleving; Socio-economische samenleving; Socioculturele samenleving • Pakket “Leren leren”

 19. 4. Link met VOET-en • Link met gemeenschappelijke stam • Communicatief vermogen • (1) brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk • Empathie • (5) houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen. • Respect • (18) gedragen zich respectvol.

 20. 4. Link met VOET-en • Link met context “Sociorelationele ontwikkeling” • De leerlingen... • (1) kunnen een relatie opbouwen, onderhouden en beëindigen • (2) erkennen het bestaan van gezagsverhoudingenen het belang van gelijkwaardigheid, afspraken en regels in relaties. • (3) accepteren verschillen en hechten belang aan respect en zorgzaamheid binnen een relatie.

 21. 4. Link met VOET-en • Link met context “Sociorelationele ontwikkeling” • De leerlingen... • (4) kunnen ongelijk toegeven en zich verontschuldigen. • (6) doorprikken vooroordelen, stereotypering, ongepaste beïnvloeding en machtsmisbruik. • (9) zoeken naar constructieve oplossingen voor conflicten.

 22. 5. Programma’s • Welke programma’s/pakketten namen we onder de loep? • Dag van RE:SPECT • Sociale en communicatieve vaardigheden: lespakket • Leer-krachtVeer-kracht • Peer mediation en omgaan met conflicten • Sociaal-emotionele problemen op school • Sociogram in de klas

 23. 5. Programma’s • Waarop niet gebaseerd? • "Sociaal-emotionele problemen op school“ • Driedaagse praktijkgerichte vorming op maat van leerlingenbegeleiders, zorgleerkrachten, ... • "Peer mediation en omgaan met conflicten“ • Lesbundel omtrent 'Bemiddeling Onder Leerlingen'

 24. 5. Programma’s • Waarop niet gebaseerd? • "Sociogram in de klas“ • "Lespakket sociale en communicatieve vaardigheden“ • Opdrachten en rollenspelen omtrent communiceren binnen relaties

 25. 6. De implementatie • Welke programma’s als basis? • “Dag van Re-spect” • “Leerkracht Veer-kracht”

 26. 6. De implementatie • Welke programma’s als basis? • “Dag van Re-spect” • “Leerkracht Veer-kracht”

 27. 6. De implementatie • Stap 1 : Analyse van het probleem • Centraal meldpunt • Steeds dezelfde persoon • Aankondiging einde schooljaar

 28. 6. De implementatie • Stap 2 : Briefen van de leerkrachten • Nascholing leerkrachten • Taak van centraal meldpunt • Begin schooljaar • Avond/woensdagnamiddag

 29. 6. De implementatie • Stap 2 : Briefen van de leerkrachten • Gebaseerd op educatief pakket “Leerkracht Veer-kracht” •  Een reflectieboek voor de begeleiding van leerlingen met gedrags- en emotionele problemen • Vloren Koning Boudewijnstichting • Achtergrondinfo, modellen, getuigenissen, praktijkoefeningen en instrumenten voor reflectie en debat.

 30. 6. De implementatie • Stap 2 : Briefen van de leerkrachten • Waarom nood aan omkadering voor leerkrachten? • Leerkrachten moeten zelf inzicht hebben in hoe ze empathie en respect omzetten in de praktijk! • “Model” voor leerlingen!

 31. 6. De implementatie • Stap 2 : Briefen van de leerkrachten • Educatief pakket “Leerkracht Veer-kracht” : Aandachtspunten! • Reflecteren • Wegblijven uit negatief proces • Non-verbale communicatie

 32. 6. De implementatie • Stap 2 : Briefen van de leerkrachten • 1. Reflecteren

 33. 6. De implementatie • Stap 2 : Briefen van de leerkrachten • 2. Wegblijven uit negatief proces • Initiatief om uit het negatief proces te stappen ligt bij de leerkracht • Reflectie • Bewustzijn: je denken en voelen sturen je gedrag, en omgekeerd

 34. 6. De implementatie • Stap 2 : Briefen van de leerkrachten • 2. Wegblijven uit negatief proces

 35. 6. De implementatie • Stap 2 : Briefen van de leerkrachten • 3. Non-verbale communicatie • Geen moeilijke klas, maar moeilijke relaties!

 36. 6. De implementatie • Stap 3 : Start van het project • Schoolniveau: • Enquêtes • Posters • Ouderavond • Gastsprekers • Klasniveau: • Lessenpakket 5e middelbaar

 37. 6. De implementatie • Stap 3 : Project op klasniveau • Gebaseerd op educatief pakket “Dag van Respect” • Respecteducatieprogramma's • Scholen werken via lessenreeksen met hun leerlingen rond respect • Elk jaar een nieuwe lessenreeks • Climax = jaarlijkse 'Dag van respect': workshops, gastsprekers, ... • Voor- en nadelen

 38. 6. De implementatie • Stap 3 : Project op klasniveau • Gebaseerd op educatief pakket “Dag van Respect” • Bestaat uit concrete lessenpakketten • Centraal: respect en empathie • Inleiding: doelstellingen en uitgangspunten • Pakket van 4 lessen of onderdelen

 39. 6. De implementatie • Stap 3 : Concreet lessenpakket • Les 1 • Begripsvorming • Oefeningen en interactie met de leerlingen

 40. Voorbeeld les 1

 41. 6. De implementatie • Stap 3 : Concreet lessenpakket • Les 2 • Empathischcommuniceren • In relatie met anderen • Voorbeelden en oefeningen

 42. 6. De implementatie • Stap 3 : Concreet lessenpakket • Les 2 • Respect • Geweldloos communiceren

 43. Respect Lessuggestie : Idolen • Laat de leerlingen ieder twee ‘idolen’ kiezen, twee mensen voor wie zij respect hebben. Om een opsomming van filmsterren en artiesten te voorkomen, moet minstens één van de twee idolen uit de nabije omgeving van de leerling komen. Dat kan een familielid zijn, maar ook de buurman, de caissière van de supermarkt om de hoek of de wijkagent. Van beide idolen moet wel duidelijk zijn waarom ze zijn gekozen. Ze moeten vervolgens in een paar woorden aangeven waarom zij respect hebben voor deze personen.

 44. Geweldloos communiceren • Onderdelen: • Referentiekaders verschillen • Conflicten • Innerlijke communicatie • Waarneming of oordeel? • Empathisch reageren

 45. Referentiekaders verschillen Oefening : Toon onderstaande plaatjes aan de leerlingen en laat hen aangeven welke gevoelens deze bij hen oproepen.

 46. Conflicten • Begripsvorming • Wat is een conflict? • Hoe komen conflicten tot stand? • …

 47. Innerlijke communicatie • Doel van deze oefening is naar zichzelf te luisteren en bewust te worden van eigen gevoelens. • Oefening: Neem een situatie in gedachten (bijvoorbeeld een conflict) waarin je over iemand anders niet tevreden was. Misschien deed die persoon een negatieve uitspraak, het kan van alles zijn. Laat de leerlingen voorbeelden aangeven.* Hoe heb je op deze situatie/ dit conflict gereageerd?* Hoe reageerde de ander?1: wat dacht je?2: hoe voelde jij je?2: waarom voelde je je zo: waaraan had je behoefte?3: heb je hierover gesproken met de ander? Indien niet: waarom niet?

 48. Waarneming of oordeel? Oefening: Lees onderstaande uitspraken en beoordeel of het een waarneming of oordeel is: 1 Mijn leidinggevende laat tijdens vergaderingen haar mening altijd van doorslaggevende invloed zijn.2 Ik hoorde je zeggen dat ik te vaak afwezig ben.3 Mijn ouders tonen hun emoties niet.4 Marshall Rosenberg zei dat de enige manier om Geweldloos Communiceren te leren is oefenen, oefenen en oefenen.5 Hij vindt dat de leerlingen niet goed opletten.6 Hij fronste zijn wenkbrauwen toen ik het hem vertelde.7 Ik zie dat jij teleurgesteld bent.8 Ik heb het idee dat je boos op me bent.9 Pff, hij is nonchalant zeg! Moet je kijken hoe hij eruit ziet!

 49. Empathisch reageren • Kapstokken aanreiken • Oefening: Hoe reageer je op een empathische manier op onderstaande oordelen of verwijten? ! Ik vind je een echte luiaard! Ik moet hier alles alleen doen!! Je manipuleert mijn woorden! Je verdraait alles in je eigen voordeel.! Ik doe hier blijkbaar niets goed voor je! Ik begrijp niet waarom je me niet ontslaat!! Je bent een ouderwetse slavendrijver!! Je doet zo uit de hoogte… als je denkt dat je op die manier iets van me gedaan krijgt…

More Related