1 / 60

Opdracht 1

Opdracht 1

trixie
Download Presentation

Opdracht 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Opdracht 1 Tijdens de 2de set bij een stand 12-9 voor ploeg A, wint ploeg B de spelfase. Zo wordt het 12-10. Speler nr.6 van ploeg B slaat op, terwijl eigenlijk nr.1 aan de opslag was. Met nr.6 aan de opslag worden er 3 punten gescoord. De stand wordt zo 12-13. De markeerder heeft tot hiertoe niets verkeerd opgemerkt. Ploeg A wint de volgende spelfase waardoor de stand 13-13 wordt. De volgende spelfase wordt gewonnen door ploeg B. Zo wordt de stand 13-14 en speler nr.1 gaat opslaan. Na de opslag meldt de markeerder aan de 2SR dat er een rotatiefout is bij ploeg B. Na de wedstrijd zal op de videobeelden duidelijk te zien zijn dat speler nr.6 van ploeg B ten onrechte 3 punten heeft gescoord. De 1SR oordeelt dat ploeg B de spelfase verliest, de stand 14-14 wordt, laat ploeg B in de juiste rotatievolgorde opstellen, maar vergeet de 3 onterecht gemaakte punten bij ploeg B af te trekken.

 2. Is de beslissing van de 1SR correct? • De beslissing is juist. • Welke spelregels onderbouwen je antwoord? • Regel 7.7.1 en 23.2.3

 3. Opdracht 2 Tijdens een wedstrijd gaat de bal bij de receptie van ploeg A in de richting van het net en gaat zelfs gedeeltelijk door de onderste doorgangsruimte. De spelverdeler weet deze bal nog te recupereren door met zijn arm door de speelruimte van de tegenstander te zwaaien. Hierbij wordt niemand gehinderd. De 1SR fluit deze spelfase af en geeft de opslag aan ploeg B.

 4. Is dit wel correct? • De beslissing is niet correct. • Welke spelregel(s) is (zijn) hier van toepassing? • Regel 11.2.1

 5. Opdracht 3 In een verdedigingsactie springt speler nr.5 van ploeg A over de reservebank van zijn ploeg en speelt de bal terug naar zijn kamp. Na de actie landt hij op de eerste rij stoelen van de toeschouwers.

 6. Is deze actie toegelaten? • Ja • Geef de spelregel(s) waar dit omschreven is. • Regel 9.1.3

 7. Opdracht 4 Na een aanval van ploeg A gaat de bal via het blok van ploeg B over de antenne en de 1SR naar de vrije zone van ploeg A. Speler nr.3 van ploeg B speelt de bal, buiten de antennes, terug naar zijn speelveld. Op het ogenblik van de aanraking geeft de LR aan dat de bal OUT is en de 1SR fluit voor fout van ploeg B. De kapitein van ploeg B vraagt om uitleg aan de 1SR omdat hij meent dat zijn ploeg het recht had de bal te spelen.

 8. Zijn de beslissingen van de lijnrechter en de SR correct? • Neen • Mag de kapitein in dit geval om uitleg vragen? • Ja • Met welke spelregel(s) kan je de beslissing van de SR en de LR ondersteunen of ontkrachten? • Regel 10.1.2

 9. Opdracht 5 Een aanvaller van ploeg A verliest na de uitvoering van zijn actie het evenwicht. Hij voorkomt een val door zijn hand over de middenlijn te zetten. Ongewild komt de hand terecht op de voet van een speler van ploeg B. Deze kan hierdoor zijn beweging, om de bal te spelen, niet goed uitvoeren en de bal valt binnen.

 10. Welke beslissing zal de SR nemen? • Fout van ploeg A • Wie moet deze fout fluiten? • 2SR of 1SR • Welke spelregel(s) motiveren deze beslissing? • Regel 11.2.1

 11. Opdracht 6 Bij een harde aanval van ploeg A, gaat de bal naast de armen van de blokker van ploeg B. Een achterspeler van ploeg B kan de bal nog recupereren. De blokker van ploeg B raakt bij het neerkomen van zijn blokactie de onderkant van het net.

 12. Zal SR hier voor fout fluiten? • Neen • Motiveer je antwoord met spelregels? • Regels 11.3.1 en 11.4.4

 13. Opdracht 7 Tijdens de 2de set stelt de markeerder vast dat speler nr.3 van ploeg A zich klaar maakt om de opslag te geven. Volgens het wedstrijdblad is het speler nr.2 die moet opslaan. De markeerder wacht echter tot speler nr.3 de bal voor de opslag raakt en verwittigt dan pas de 2de SR.

 14. Is dit wel een correcte handelswijze? • Ja • Welke spelregels zijn hier van toepassing? • Regels 7.7.1, 12.2.1 en 25.2.2.2

 15. Opdracht 8 Na de eerste TTO in set 2, komt de verkeerde opslaggever van ploeg A aan de opslag. De 1SR fluit voor de opslag. De opslaggevende ploeg beseft plots dat de verkeerde speler zal opslaan en de juiste opslaggever rent naar de opslagzone om alsnog de opslag uit te voeren. De 1SR fluit opnieuw om de opslag te laten uitvoeren.

 16. Is deze actie van de SR correct? • Neen • Welke spelregel(s) is(zijn) hier in het spel? • Regel 12.4.4

 17. Opdracht 9 Bij een aanval van ploeg A, blokken de spelers 2 en 3 van ploeg B. De bal raakt de bovenrand van het net en duwt zo het net tegen de armen van speler nr.2. De 1SR noch de 2SR fluiten voor netfout, niettegenstaande speler nr.2 de bovenste band van het net raakt tijdens een spelactie aan het net.

 18. Is deze reactie van de scheidsrechters correct? • Ja • Welke spelregel(s) geeft (geven) de scheidsrechters gelijk of ongelijk? • Regel 11.3.3

 19. Opdracht 10 Uit hoeveel mazen bestaat een net dat de maximale lengte heeft? De dikte van de draad wordt hierbij als te verwaarlozen beschouwd. 1000 mazen

 20. Opdracht 11 Ploeg A slaat op en er is een lange rally met spectaculair volleybal. Deze rally wordt ontsierd door de ballenjongen die per ongeluk een bal op het terrein laat rollen. De 2SR ziet dat en fluit voor een dubbele fout. De 1SR beaamt dit en toont ook het teken « dubbele fout ». De coach van ploeg A laat tijdens dit dood moment zijn libero op het veld komen in de plaats van de speler op positie 6. De 2SR doet echter teken aan de coach dat dit niet kan en de libero gaat terug van het veld zonder sanctie.

 21. Een goede beslissing van de scheidsrechters? • Ja • Welke spelregels onderbouwen je antwoord? • Regels 6.1.3 en 19.3.2.1

 22. Opdracht 12 Tijdens de tweede set speelt de libero op de plaats van speler nr.6. De libero kwetst zich en kan niet verder spelen. De coach wil speler nr.6 als de nieuwe libero heraanduiden.

 23. Kan de SR dit toelaten? • Ja • Indien ja, omschrijf dan hoe het moet verlopen en staaf met spelregel(s). • 6 neemt plaats in van de gekwetste libero • 6 wisselen door reservespeler • 6 heraanduiden als libero • Regel 19.3.3.1

 24. Opdracht 13 Tijdens een wedstrijd wil de 2SR meer orde scheppen op de bank. Hij verplicht de C, AC, V en D in de volgorde te gaan zitten zoals op het wedstrijdblad.

 25. Goed werk of hoeft dit niet? • Dit hoeft niet. Enkel de plaats van de coach is bepaald. • In welke spelregel is dit vastgelegd? • Regel 5.2.3.2

 26. Opdracht 14 Het wedstrijdblad wordt bijgehouden door een markeerder van de thuisploeg. Toch is de verantwoordelijkheid voor het blad verdeeld over de scheidsrechters en de markeerder.

 27. Waarvoor is de scheidsrechter verantwoordelijk? • Rubriek sancties, vak opmerkingen, rubriek goedkeuring, vak resultaat, vakken inschrijving ploegen, officials en handtekeningen • Waarvoor is de markeerder verantwoordelijk? • De hoofding, vakken sets, tekent voor de juistheid van de wedstrijdgegevens na controle door de 1SR • Wie heeft dit zo beslist? • De VVB-arbitragecommissie in samenspraak met de verantwoordelijke ontmoetingen. • Waar heb je dat gevonden? • Richtlijnen arbitrage nationaal en divisie blz.19 F.1

 28. Opdracht 15 a) Welke uitspraak is juist? 1) De opslagzone voor 1Nat. is min. 5m en mag in de diepte tot 3m verkleind worden. 2) De opslagzone van ERE D is min. 3m diep. 3) Voor 1Nat D is de opslagzone min. 3m diep. Verkleinen binnen de 5m is verboden. 4) De opslagzone voor de LIGA is 5m en is aan beide zijden even groot. 5) De opslagzone voor divisie is min. 2m en mag altijd tot deze diepte beperkt worden.

 29. Geef de spelregels waarop je antwoord is gebaseerd? • Homologatiereglement 2.2.1.4 en 4.2.1.4

 30. Opdracht 16 Binnen het scheidsrechterskorps bestaat een systeem van bevorderingen, degradaties en ontslagen. De voorwaarden hiervoor zijn allemaal zeer duidelijk omschreven.

 31. Geef alle redenen waardoor een scheidsrechter kan uitgesteld worden van bevordering. Statuut van de nationale en de VVB volleybalscheidsrechter 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7 en 6.3.8

 32. Opdracht 17 Om alle nodige lijnen van het volledige speelveld te kunnen aanleggen, is een rol plakband nodig. De breedte van de rol is 5cm. Geen enkele lijn mag overlappen. Het antwoord is 1 getal. 1 meter = 100cm

 33. Hoe lang moet deze rol minstens zijn (in cm) om alle nodige reglementaire lijnen van het speelveld aan te leggen? • (18m x 100) x 2 = 3600cm • [(9m – 10cm) x 100] x 5 = 4450cm • 15cm x (2 x 2) = 60cm • 15cm x (5 x 4) = 300cm • 15cm x (17 x 2) = 510cm • Totaal 8920cm

 34. Hoeveel speelvelden kunnen er aangelegd worden als de rol 15km lang is? • [(15km x 100000) : 8920cm] = 168

 35. Opdracht 18 Het is een scheidsrechter niet toegestaan inlichtingen te vragen of uitleg te geven, over arbitrage in het algemeen, zonder toestemming van de scheidsrechterscommissie.

 36. Waar vind je dit terug? • Statuut van de nationale en de VVB volleybalscheidsrechter • 7.6 Deontologie • Wat is hierop de uitzondering? • De juridische commissies en de SR-commissies • Wat zegt dit artikel verder nog? • ... gelijk welke persoon, commissie of organisatie • Overtreding = verantwoording aan de commissie

 37. Opdracht 19 • Om de kans op kwetsuren zo klein mogelijk te houden, moet aan volgende voorwaarden worden voldaan: • De palen moeten afgeschermd worden • De SR-stoel moet afgeschermd worden • De spankabels moeten afgeschermd worden • De palen moeten rond en glad zijn • De strafstoelen moeten buiten de vrije zone staan

 38. Welke uitspraak is fout? • 5 • Motiveer je antwoord door de juiste spelregels/artikels te vermelden. • Homologatiereglement 2.2.6.2, 2.2.7.1, 3.2.6.2 en 3.2.7.1

 39. Opdracht 20 • In welke gevallen moet een SR een verslag opstellen? • Uitsluiting van een speler, onregelmatigheden voor, tijdens of na een wedstrijd, onderbreking van de wedstrijd op basis van de richtlijn agressie • Binnen welke termijn moet dit verstuurd worden? • Binnen de vijf dagen, behalve onderbreking (10 dagen)

 40. Opdracht 21 De basisspeler wordt gewisseld voor een wisselspeler. Een tijd later neemt de basisspeler terug zijn plaats in. Van welke speler moet het truinummer omcirkeld worden? Het truinummer van de wisselspeler.

 41. Opdracht 22 • De IVS (versie 2009-2012) zijn onderverdeeld in 3 • delen. • Uit hoeveel hoofdstukken bestaat deel 1? • 7

 42. Welke spelregels bevat hoofdstuk VIII? • Geef de nummers, titels en onderverdelingen • Het SR-korps en de procedures • 22.1 Samenstelling • 22.2 Procedures • 1SR • 23.1 Plaats • 23.2 Bevoegdheden • 23.3 Verantwoordelijkheden • 24. 2SR • 24.1 Plaats • 24.2 Bevoegdheden • 24.3 Verantwoordelijkheden

 43. Markeerder • 25.1 Plaats • 25.2 Verantwoordelijkheden • Hulpmarkeerder • 26.1 Plaats • 26.2 Verantwoordelijkheden • Lijnrechters • 27.1 Plaats • 27.2 Verantwoordelijkheden • Officiële tekens • 28.1 Officiële tekens van de scheidsrechters • 28.2 Officiële tekens van de lijnrechters

 44. Opdracht 23 De aanduidingen van de scheidsrechters verschijnen op de website van de arbitrage. • Tot wanneer kan de verantwoordelijke aanduidingen wijzigingen aanbrengen zonder de nieuw aangeduide SR persoonlijk te contacteren? • Voor elk weekend tot donderdag 20u00 • Waar kon je dit terugvinden? • Statuut van de volleybalscheidsrechter 7.1

 45. Opdracht 24 Geef de samenstelling van de huidige VVB-scheidsrechterscommissie (naam en functies). De voorzitters PSC mag je weglaten.

 46. Johan Callens: verantwoordelijke, aanduidingen, media en communicatie Ivan Hoorelbeke: secretaris, homologatie Paul Derkinderen: subcomissie waarnemers, vorming Geert Blyaert: subcom. cursussen, opleiding en vervolmaking Bart Frigne: subcom. cursussen, opleiding en vervolmaking Paul Boeckx: waarnemingen Michel Mestdagh: spelregels Guido Ceusters: nazicht wedstrijdbladen Patrick De Maeyer: beach

 47. Opdracht 25 De EHBO-koffer a) Welke uitspraak/uitspraken is/zijn correct? • EHBO-koffer moet in de zaal aanwezig zijn. • Moet het telefoonnummer van dokter, ziekenhuis en noodnummer bevatten. • Moet naast de voorgeschreven inhoud ook nog coolspray of coolpacking bevatten. • Geen van vorige mogelijkheden 1, 2 of 3 zijn juist.

 48. b) Op basis van welk onderdeel van welk reglement gaf je het antwoord? Homologatie 1.8.2.B samenstelling EHBO-koffer

 49. Opdracht 26 De vormers maken geen deel uit van de LSC. Wie is er vormer van welke provincie? Antwerpen: Wim Cambré Limburg: Peter Jeunen Oost-Vlaanderen: Bart Frigne Vlaams-Brabant: Geert Blyaert West-Vlaanderen: Johan Callens

 50. Opdracht 27 Uit de statistieken van de gemiddelde Belgische bevolking blijkt dat de ooghoogte van de gemiddelde Belg 93,4% van zijn lichaamslengte bedraagt. Als je weet dat de 1SR van een herenwedstrijd 181cm groot is, hoe hoog moet dan het platform staan (in cm) om op een door het reglement aanbevolen hoogte te staan om deze wedstrijd te leiden?

More Related