1 / 11

Opdracht

Het belang van boerenorganisaties bij het Belgisch beleid voor duurzame landbouw en voedselzekerheid. De concrete invulling van beleidsvoorstellen van NGO’s aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking Analyse door Frans van Hoof (AFAFO) in opdracht van de Coalitie tegen de Honger. Opdracht.

pisces
Download Presentation

Opdracht

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Het belang van boerenorganisaties bij het Belgisch beleid voor duurzame landbouw en voedselzekerheid De concrete invulling van beleidsvoorstellen van NGO’s aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking Analyse door Frans van Hoof (AFAFO) in opdracht van de Coalitie tegen de Honger

 2. Opdracht • Verder concretiseren van reeks beleidsaabevelingen uit voorgaande ronde tafels/seminarie (maart 2008) door onafhankelijk adviseur • Analyse van beleidsdocumenten en gesprekken met betrokken actoren in België, Rome en twee Belgische partnerlanden (Benin en Niger) • Conclusies niet noodzakelijkerwijze onderschreven door opdrachtgevers

 3. Geleidelijke verhoging van het budget voor landbouw en voedselzekerheid • 10% tegen 2010, 15% tegen 2015 • Bijzondere steun aan gezinslandbouw en boerenorganisaties • Nog beter: verhoging tot 25% tegen 2013 • Naast kwantiteit, kwaliteit: prioriteit aan steun voor goed landbouwbeleid, verbetering landbouwgrond, verbetering zaaigoed, mechanisatie, toegevoegde waarde voor landbouwprojecten scheppen, marktgerichte productie stimuleren, opslagsystemen ontwikkelen, voedselvoorlichting,... Steeds met duurzame impact • Tijdens Belgisch EU-voorzitterschap andere EU-landen aanzetten tot grotere budgetten en grotere betrokkenheid middenveld

 4. Landbouw als concentratiesector in maximum aantal partnerlanden • Landbouw en/of voedselzekerheid prioritaire sector in: Benin, Bolivia, Ecuador, Mali, Niger • Gezien urgentie van structurele verhoging voedselproductie in armste landen, lijkt ‘duurzame landbouw en voedselzekerheid’ logische concentratiesector • Indien sector voor België niet prioritair, overleg met partnerland en andere donorlanden over behalen MOD1 • Voor goed begrip voor wat onder landbouw en voedselzekerheid valt, wenselijk dat DGOS sectorindeling verfijnt

 5. Duidelijke keuzes in nieuwe strategienota • Vermijden dat nieuwe nota opnieuw allesomvattend, niet-geraadpleegd document wordt • Nood aan beperkend referentiekader en richtlijnen voor programma’s voor duurzame landbouw en voedselzekerheid • Sleutelrol voor maatschappelijk middenveld bij projectformulering en uitvoering • Nadruk op voedselgewassen van belang voor meerderheid van bevolking (75% van de middelen) • Ketenbenadering en voedselzekerheid als transversaal thema in alle landbouwprojecten

 6. Duidelijke keuzes in nieuwe strategienota (2) • Keuze voor voedselsoevereiniteit: landen in staat stellen hun eigen landbouw- en voedselbeleid te bepalen • Nieuwe nota zou algemeen kader moeten schetsen met hoofdlijnen; concrete invulling per partnerland in samenspraak met betrokken partijen • Keuzes zouden moeten gelden voor alle vormen van OS gefinancierd vanuit publieke middelen • Nieuwe nota moet aangeven waar ontwikkelingsbeleid kan botsen met ander Belgisch beleid, vb. handelsbeleid, waarbij nieuwe nota aangeeft dat basisvoedsel speciale status moet hebben • Modaliteiten voor monitoring eigen toepassing • rol en samenstelling denktank

 7. Coherentie bevorderen tussen acties van verschillende actoren • Binnen DGOS beleidsverantwoordelijke voor landbouw en voedselzekerheid aangesteld • Platform (denktank) opgericht dat actoren rond de tafel brengt • Beleidsverantwoordelijke kan gevraagd worden alle nieuwe projecten te toetsen aan strategienota • Functioneren denktank verbeteren door o.a. landen-verantwoordelijken DGOS/vertegenwoordigers andere FOD’s te betrekken, meer beleidsvoorbereidend werk, werkgroepjes over specifieke deelthema’s, jaarverslagen toetsen aan strategienota, enz.

 8. Coherentie bevorderen tussen acties van verschillende actoren (2) • Coherentiebewaking in het partnerland: • Verantwoordelijkheid bij partnerland • Attachés adviserende rol • Boerenorganisaties kritische rol • Initiatief oprichting platform (met donoren, landbouw-ministerie, boerenorganisaties, landbouwfaculteiten,... indien België coördinatorsrol voor sector opneemt) • Beleid om NGO’s en lokale autoriteiten te betrekken bij voorbereiding gemengde commissie doortrekken bij evaluaties, contextanalyses, projectformuleringen • Projectevaluaties dienen strategienota als toetssteen te gebruiken

 9. Ondersteuning van boerenorganisaties • weinig rechtstreeks contact / soms negatief beeld • Belangrijke tekortkomingen bij vele boerenorganisaties • Per land zou een NGO belang van boerenorganisaties kunnen aantonen en initiatieven nemen om wederzijds begrip en waardering kweken • Per land taakverdeling afspreken voor ondersteuning boerenorganisaties • Financiële ruimte scheppen (min. 10 jaar) voor trainingsprogramma’s voor boerenorganisaties om gebrek menselijk kapitaal weg te werken

 10. Versterking van maatschappelijk middenveld • Grote afhankelijkheid van België t.o.v de overheid van het partnerland; enge interpretatie Verklaring van Parijs • Maatschappelijk middenveld versterken via overheidsdiensten van partnerland zet nieuwe aan overheid verbonden structuren op • Elk project moet component « versterking middenveld » bevatten • Boerenorganisaties, consumentenorganisaties, arbeidsvakbonden betrekken bij voorbereiding én uitvoering

 11. Bedankt voor uw aandacht

More Related