1 / 19

Opdracht 1

Waarom is het voor een onderneming belangrijk om een strategie te hebben ? Zonder strategie is het niet duidelijk voor het de organisatie hoe ze haar doerstellingen moet bereiken. Opdracht 1. Opdracht 2.

landen
Download Presentation

Opdracht 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Waarom is het voor een onderneming belangrijk om een strategie te hebben? Zonder strategie is het niet duidelijk voor het de organisatie hoe ze haar doerstellingen moet bereiken. Opdracht 1

 2. Opdracht 2 • Wat kan worden verwacht van de toekomst van een onderneming waarvan het productassortiment voor 70 procent bestaat uit stars, voor 20 procent uit cash cows en voor 10 procent uit dogs? Motiveer je antwooord en maak onderscheid tussen de middellange en de lange termijn. • Dat ze zullen gaan investeren in de stars zodat ze op langetermijn nogsteeds geld uit kunnen halen, en dat ze in de cows en dogs niet veel zullen investeren omdat de markt toch niet meer groeit en er zoveel geld uit willen halen.

 3. Opdracht 3 • Noem een paar bedrijven of bedrijfstakken die sterk afhankelijk zijn van demografische factoren en leg uit waarom ze dat zijn. Creshes, zonder jonge stelletjes die voor baby's zorgen zal er niet veel vraag zijn. Ict, zonder hoogopgeleiden zullen ze geen geschikte werknemers vinden om de taken te voltooien.

 4. Opdracht 4 • Probeer een voorbeeld te geven waarin de samenhang tussen twee 'de pest'-factoren tot uiting komt. • De overheid beslist om scholen te verbeteren, hierdoor verhoog je het gemiddelde opleidingsniveau van de bewoners en beinvloed je de koopkracht van diezelfde mensen omdat ze nu betere banen kunnen krijgen en hierdoor een betere baan hebben.

 5. Opdracht 5a • Beschrijf de werking, het belang en de uitkomsten van de confrontatiemaktrix. • De confrontatiemaktrix is een schema waarin je de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een organisatie kan zien. Dit is belangrijk voor een bedrijf omdat ze hier door duidelijk kunnen zien hoe ze ervoor staan en hoe ze dit moeten gaan aanpakken.

 6. Opdracht 5b • Vak 1 is de combinatie van sterkte en kansen, als ze dit beide hebben kunnen ze uitbreiden. • Vak 2 die van kansen en zwakten, hier kunnen ze verbeteringen herkennen. • Vak 3 is de combinatie van sterkten en bedreigingen, zal de uitkomst verdedigen zijn • Vak 4 word het kernprobleem gevonden, dit is de combinatie van bedreigingen en zwaktes en zal het grootste verbeterpunt zijn voor het bedrijf.

 7. Opdracht 6 • Geef voorbeelden van bekende ondernemingen en/of producten, gekoppeld aan de groeistrategieen van ansoff. • Jumbo probeert door middel van goedkoper zijn dan de concurenten de markt te penetreren. Carglass wil met behulp van reclame bekender zijn dan de concurenten en hierdoor meer klanten binnenslepen.

 8. Opdracht 7 • Is er, wanneer een fietsenfabriek de grossier overslaat en in het vervolg de fietsenwinkeliers rechtstreek gaat benaderen, sprake van integratie of diffrentatie? • Diffrentatie, de fietsenfabriek stoot de grossier af en gaat rechtstreeks naar de fietsenwinkelier. Ze slaan dus een keten over en nemen er niet een over zoals dat bij integratie gaat.

 9. Opdracht 8 • Beschrijf het verschil tussen analyse, diagnose en prognose. • Analyseren is het binnenahlen van gegevens van je bedrijf, een diagnose is het interpreteren hiervan en met de prognose bepaal je of je je beleid moet aanpassen gebaseerd op de prognose.

 10. Opdracht 9 • Wat zijn afnemers? Kun je daarin verschillende groepen onderscheiden? • Afnemers is alles wat van jou bedrijf dingen koopt, dit kan je verdelen in consumenten en niet-consumenten (zoals andere bedrijven).

 11. Opdracht 10 • Beschrijf het businessdefinition-model van Abell en geef een eigen voorbeeld. • Het businessdefinition-model van Abell beschrijft het werkterrein van een onderneming door middel van de drie polen: wie, wat en hoe. Een cel in het midden geeft aan welke van die polen ze gebruiken.

 12. Eindcase • Formuleereenof meerdoelstellingenvoor ITCOM • Het op zichzelfkunnenstaan en nietmeerafhankelijkzijn van Bertel. • Zijnerstrategischeproblemenbij ITCOM en zoja, welke? • Zespecialiseren in eentechniekwateigenlijkachterloopt en levendus in het verleden. Zekunnenzichbetergaanspecialiseren in mobieleverbindingen en gegevenskoppelenaaninformatiesystemen.

 13. Eindcase • Formuleer een aantal sterkten, zwakten, en kansen en bedreigingen bij ITCOM • Sterkte: goed gespecialiseerd in telefooninstallaties voor het mkb • Zwakte: het binnenhalen van orders en klanten • Kansen: overstappen van vaste telefoon connecties naar mobiele verbindingen en gegevens koppelen aan informatie systemen. • Bedreigingen: De technologie die zij leveren is achterhaald en dus kunnen ze daardoor worden weg gespeeld.

 14. Eindcase • Tot welkemogenlijkekeuzesleidtdezeanalyse van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen? • Het moetenaanpassen van specialisatie op eenander product waarmeervraagnaar is.

 15. Eindcase • Beschrijf een aantal relevante omgevingsfactoren die ITCOM kunnen helpen bij het bepalen van de strategie. • -Als er een economische omslag komt waardoor mobiele verbindingen veel te duur worden en iedereen schakelt dus weer terug naar oudere telefooninstallaties. • -Als door de politiek mobiele verbinding worden gesubsidieerd om een technologische voortgang te ontwikkelen.

 16. Eindcase • Kiest men op grond van de SWOT-analyse voor een groeistrategie en zo ja, voor welke? Verklaarwaarom. • Als ze gaan groeien en daar door ook gaan specialiseren in mobiele verbindingen en gegevens koppelen aan informatiesystemen, dan denk ik dat er genoeg kans ligt om groter te woorden.

 17. Eindcase • Hoe kan men erachter komen of een eenmaal gekozen strategie werkt of niet? • Door te kijken of het verbetering voor hun bedrijf levert of door te zien dat het alleen maar slechter gaat. • Hoe zou men bij ITCOM (kunnen) controleren of de gekozen strategie werkt? • Door meer omzet te generen of door een groter marktaandeel te krijgen.

 18. Opdracht - Efteling • Op welke markten begeeft de Efteling zich • Internationale entertainment and amusment markt. • Welke behoefte vervult de Efteling • Om amusement en entertainment te verzorgen op europees niveau • Waar komt de belangrijkste concurrentie vandaan • Uit Amerika, barcelona,

 19. 4. Wat zijn de sterkten en zwakten • Sterkte: het sprookjes thema wat altijd goed en sterk zou blijven. In plaats van Futuroscope • Zwakte: veel concurrentie, lange reistijden naar het park • 5. Wat zijn de kansen en bedreigingen • Kansen: uitbreiden naar oost europa • Bedreigingen: meerdere concurrentie in nederland door andere nieuwkomers\

More Related