1 / 8

Praktische Opdracht

Praktische Opdracht. Havo 5 2013-2014. Doel van het PO. Het PO dient een verdiepend karakter te hebben. Dit betekent dat in het PO voortgeborduurd wordt op bestaande onderwerpen (mechanica, optica). of dat nieuwe onderwerpen (aerodynamica, stromingsleer) onderzocht worden.

lobo
Download Presentation

Praktische Opdracht

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Praktische Opdracht Havo 5 2013-2014

  2. Doel van het PO • Het PO dient een verdiepend karakter te hebben. Dit betekent dat in het PO voortgeborduurd wordt op bestaande onderwerpen (mechanica, optica) • of dat nieuwe onderwerpen (aerodynamica, stromingsleer) onderzocht worden.

  3. Eisen bij het PO • Het PO wordt alleen of in tweetallen uitgevoerd. De voorkeur gaat uit naar tweetallen. • De afronding vindt plaats dmv een videopresentatie en een begeleidend kort maar compleet labjournaal. • De videopresentatie dient digitaal in geleverd te worden. Het labjournaal op papier .

  4. Beoordeling van het PO • In het onderstaande schema staan de verschillende onderdelen en de daarbij te behalen punten

  5. Beoordeling van het PO -vervolg

  6. Beoordeling van het PO -vervolg

  7. Planning van het PO • Oriëntatie in periode 2 – nadenken over onderwerp onderzoek • Definitieve keuze eind periode 2 week 2 • Tijdens periode 3 zijn 2 lessen per week beschikbaar • Presentaties in week 11 en 13 • In totaal 5 weken te besteden voor onderzoek en videoclip!

  8. Tijdlijn PO 2013-2014

More Related