1 / 32

Oriëntatie opdracht

Oriëntatie opdracht. Host: Dialog Bestand: PsycINFO (11) Zoek in 10-15 minuten: zoveel mogelijk tijdschriftartikelen in het Engels en Nederlands verschenen vanaf 2003 over Therapie bij alcoholverslaving van jongeren en jong volwassenen. Noteer zoektermen, aanpak en (tussen-)resultaat .

marlow
Download Presentation

Oriëntatie opdracht

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Oriëntatie opdracht • Host: Dialog Bestand: PsycINFO (11) • Zoek in 10-15 minuten: • zoveel mogelijk tijdschriftartikelen • in het Engels en Nederlands • verschenen vanaf 2003 over • Therapie bij alcoholverslaving van jongeren en jong volwassenen. • Noteer zoektermen, aanpak en (tussen-)resultaat. • m.w.b.v. Eric Sierverts VOGIN

 2. Zoekstrategie doel: • effectief en efficiënt tegemoet komen aan de informatie-behoefte van de aanvrager(of je dat nu zelf bent of een ander) belang: zelfde testvraag uitgevoerd door meer zoekers: • niemand meer dan 30% van totaal • weinig overlap tussen resultaten • beoordeling relevantie: 0-50% • grote variatie in zoekstrategie het lijkt dus goed naar verbetering te streven VOGIN

 3. Zoekstrategie • Waarover zoek ik informatie? • Wat voor informatie zoek ik? • Waarvoor zoek ik informatie? • Waarin zoek ik informatie? • Hoe zoek ik daarin die informatie? • Hoe goed heb ik gezocht? • Hoe pas ik zoekactie aan? • onderwerp + • soort materiaal, niveau, ... • oriëntatie (webzoekmachine?) • volledigheid? (ook betaalde info) • precisie (nadruk op vraaganalyse) • bestandskeuze • gebruik mogelijkheden zoeksysteem • zoekstijl • beoordeling zoekresultaat • kwantitatief / kwalitatief • aanpassing zoekprofiel

 4. Waarin zoek ik informatie? Welke database? Welk andersoortig systeem? Webzoekmachine of database? Antwoord op die vraag is van belang voor het soort zoekstrategie dat je op moet zetten

 5. Waarin zoek ik informatie? Webzoekmachine of database? Waarom je in zoekmachines altijd te veel vindt (en lang niet alles relevant) googledatabase • ~40 miljard ~100.000 – 20 miljoen • (vrijwel) full-text zoeken (vaak) alleen ti+ab+trefwoorden • niet beperken op standaard/ vaak mogelijk in te perken op gecontroleerd vocabulair alleen trefwoorden / categorie • alleen AND; geen proximity vaak verfijnde proximity ipv AND (maar ranking geeft titelwoorden en (bijna) “phrases” wel voorrang)

 6. Waarin zoek ik informatie? Webzoekmachine of database? Waarom je in zoekmachines toch lang niet alles vindt googledatabase • nodigt niet uit tot gebruik gericht op Booleaans zoeken met OR van OR (voor synoniemen) • geen truncatie wel truncatie (maar wel enkel/meervoud + ?) • geen query-expansie via soms (automatisch) query-expansie via gecontroleerd vocabulair afgekapte onderwerpcodes of related/ narrower termen in thesaurus (explode) • relevante resultaten -- verdrinken in de massa

 7. VraaganalyseOntleden van de vraag: Inhoud • onderwerp • In- of beperken • niveau • soort / type informatie • taal • tijdsperiode • documenttype • kosten • aantal artikelen / documenten Beide zijn van invloed op bestandskeuze en zoekstrategie VOGIN

 8. VraaganalyseOntleden van vraag in aspecten Therapie bij alcoholverslaving van jongeren en jong volwassenen • 1. Therapie • 2. Alcoholverslaving • 3. Jongeren en jong volwassenen Centrale aspect is : alcoholverslaving ! Soms zijn bepaalde aspecten niet te vertalen VOGIN

 9. ZoektermenSynoniemen voor ieder aspect: VOGIN

 10. ZoektermenTermen vertalen in het engels: Vakterminologie ontlenen aan: vakwoordenboeken, thesauri, lexica etc VOGIN

 11. Na bestandkeuze - let op bestandsstructuur Velden die inhoud representeren AlgemeenPsycINFOweb • gecontroleerde terminologie: • Gecontroleerde termen DE: thesaurustermen niet • Classificatie codes SH: subject headingsniet • Onderwerpspecifiek AG: Age Groups niet • ongecontroleerde terminologie: • Titel en samenvatting Title (TI), Abstract (AB) intitle: • Volledige tekst niet  • Ongecontroleerde Identifier (ID) niet trefwoorden VOGIN

 12. Na bestandkeuze -let op bestandsstructuur Velden voor inperken / beperken zijn bijv: AlgemeenPsycINFOweb • Publicatiejaar PY: Publication year date UD: Update • Document type DT: Document Type filetype • Taal LA: Language language • Land GN: Population location domain country Welke velden in een bestand bij Dialog: knop in Dialogweb-scherm of Blue Sheet VOGIN

 13. Rekening houden met: 1. Volledigheid vraagformulering alle aspecten opnemen ? 2. Specificiteit zoektermen hoe specifiek ? ook "te" specifieke ? education in onderwijskundig bestand of behavior in psychologisch bestand; deze begrippen discrimineren niet sommige aspecten zijn niet te vertalen: bijv.: invloed van ... multidisciplinair bestand met brede terminologie of vakspecifiek bestand met vakspecifieke terminologie wat wordt bijv. bedoeld met Europa ? Zoekprofiel Omzetten van (inhoudelijke aspecten van) de vraag in zoektermen van het bestand. VOGIN

 14. Zoekprofiel Indien een gecontroleerde indextaal beschikbaar is: Omzetten van termen voor aspecten in: • thesaurustermen • thesaurus: lijst met standaardtermen om onderwerpen aan te duiden, waarbij ook onderlinge relaties tussen termen zijn weergegeven: specifiekere, bredere, verwante termen • classificatiecodes • subject headings • bedrijfsnamen • product-codes • chemische stoffen …….. VOGIN

 15. Thesaurusingangen Term Alcohol Drinking Patterns F Drinking (Alcohol) B Drinking Behavior Drug Usage N Alcohol Abuse Alcoholic Intoxication Social Drinking R Alcoholism Blood Alcohol Concentration Drinking (Alcohol) U Alcohol Drinking Patterns Used For Broader term Narrower term Related term Term Use VOGIN 15

 16. Thesaurusingangen Alcoholism F Alcohol Addiction B Addiction Alcohol Abuse N Alcoholic Psychosis R Alcohol Drinking Patterns Alcohol Intoxication Alcohol Withdrawel Children of Alcoholics Fetal Alcohol Syndrome Nutritional Deficiencies Sobriety VOGIN 16

 17. Thesaurusingangen VOGIN 17

 18. Expand commando Geeft termen in basic index rond de term toont termen, zoekt niet Explode commando zoekt documenten met thesaurusterm en alle NT’s (één niveau) expand treatment of e treatment Bij thesaurus termen staan RT-termen bekijken RT-termen met expand E3 termen selecteren met: select s r1,r3,r7-r13 s treatment! S8 99020 TREATMENT! Gebruik thesaurus bij Dialog VOGIN

 19. Tik gewoon je (engelstalige) zoektermen in systeem kijkt of daarmee corresponderende thesaurusterm bestaat en zoekt daar (ook) op NB: maar NIET als je een term trunceert ! als je dat niet bewust "uitzet", zal standaard explode op die thesaurustermen worden uitgevoerd vb Gebruik thesaurus bij Pubmed VOGIN

 20. Expand commando (e) expand dt= expand ag= Bijvoorbeeld: E1 0 DT= E2 69 DT=ANNUAL REPORT E3 25272 DT=AUTHORED BOOK E4 1174 DT=AUTOBIOGRAPHY ... E31 153 DT=INTERVIEW E32 228 DT=INTRODUCTORY TEXTBOOK E33 1445024 DT=JOURNAL ARTICLE E34 5033 DT=LETTER ... AG=100 (CHILDHOOD (BIRTH-12 YRS)) AG=120 (NEONATAL (BIRTH-1 MO)) ... AG=180 (SCHOOL AGE (6-12 YRS)) AG=200 (ADOLESCENCE (13-17 YRS)) AG=300 (ADULTHOOD (18 YRS & OLDER)) ... Inhoud achterhalen specifieke indexen bij Dialog VOGIN

 21. Zoekprofiel Indien géén indextaal aanwezig: gebruik ‘vrije termen’ Zorg daarbij voor: • woordvarianten (spelling, vervoegingen, samenstellingen, ...) • synoniemen <zie> • verwante begrippen (ruimere, specifiekere) • quasi-synoniemen (ook: antoniemen) • acroniemen & afkortingen pas zo mogelijk truncatie toe (op web zeldzaam) VOGIN

 22. Zoektermendescriptoren of vrije termen ? 1. Database gerelateerde argumenten • beschikbaarheid descriptoren (thesaurus) • voldoende specifiek • beoordeling kwaliteit indexering • let op jaar van invoering term • een of meer databases !!! 2. Vraag gerelateerde argumenten • aard van de termen • eenduidige / meerduidige termen • aard van de vraagstelling • zoveel mogelijk, enkele relevante VOGIN

 23. Relaties tussen zoektermen • - termen voor één aspect:OR • adolescents OR youth OR students OR young adults • - (groepen) termen voor verschillende aspecten : AND • adolescents and alcohol and treatment VOGIN

 24. Relaties tussen zoektermen • Waar mogelijk ‘AND’ ondervangen door: • specifiekere indextermen • tekstoperatoren (nabijheids-operatoren) • Bijv.: houding van ouders t.o.v. alcohol gebruik van jongeren: • NIET: attitudes AND parents AND alcohol AND drinking AND adolescents • Resultaat o.a.: • houding van ouders t.o.v. jongeren • houding van jongeren t.o.v. ouders • houding van jongeren of ouders t.o.v. derden • WEL: parental attitudes, alcohol drinking patterns (descriptors) • parental (2w) attitudes, alcohol (2w) drinking (vrije termen) • [elders:] parental W/3 attitudes, alcohol W/3 drinking VOGIN

 25. Interactief zoeken: zoekstrategie • bouwsteen- of blokkenmethode • bij meerdere inhoudelijke aspecten in goed ontsloten bestand (zoals eerdere uitwerking) • bij webzoekmachines ook mogelijk • meestal vraag in één keer formuleren (zoekvenster daarvoor vaak nogal klein) • soms stap voor stap in te perken (search within results) (alleen bij Google en Exalead) • "best match" methode • meest specifieke eerst • citatie zoeken VOGIN

 26. Interactief zoeken: zoekstrategie • bouwsteen- of blokkenmethode • "best match" methode • bij webzoekmachines • ook bij sommige hosts varianten hierop NB: bij webzoekmachines impliceert dit AND tussen de termen • meest specifieke eerst • citatie zoeken VOGIN

 27. Interactief zoeken: zoekstrategie • bouwsteen- of blokkenmethode • "best match" methode • meest specifieke aspect eerst • bij zeer specifiek begrip of specialistisch bestand • eerst alleen op dat specifieke aspect zoeken en afwachten of dat misschien al goed resultaat geeft • zo nodig verder combineren met tweede concept om minder, maar meer relevant resultaat te krijgen • citatie zoeken VOGIN

 28. Interactief zoeken: zoekstrategie • bouwsteen- of blokkenmethode • "best match" methode • meest specifieke aspect eerst • citatie zoeken • goede uitgangspublicatie of webpagina welke (meer recente) publicaties citeren dit artikel? welke andere webpagina's linken naar deze pagina? speciale bestandenwebzoekmachines • citatie-indexen (meeste) • web of science link:http://www.blabla.nl/leuk.html • scopus • google scholar VOGIN

 29. Interactief zoeken: Aanpassen zoekprofiel opbrengst te klein : • aspect weglaten • aspect ruimer definiëren (vraag-expansie / term-uitdij methode) • toevoegen van synoniemen, specifiekere termen, • gebruik van ruimere termen, • gebruik van truncatie. met hulp van: • aanvrager • thesaurus (Explode: toevoegen NT’s) • online index (Expand) • termen uit gevonden referenties <Rank commando> • naslagwerken <zie ook> • uitbreiden aantal doorzochte velden: • bijv. descriptor ook als vrije term • opnieuw beginnen (andere database?)

 30. Interactief zoeken: Aanpassen zoekprofiel opbrengst te groot / onvoldoende relevant : (uitdunnen / indikken) • toevoegen extra aspect (meer AND) • aspect specifieker definiëren door: • termen weglaten (minder OR; welke term is boosdoener?) • specifiekere termen (uit thesaurus) • beperken van aantal doorzochte velden: • alleen descriptoren • alleen major descriptoren • beperken tot titelwoorden (ook op web: beperken tot <title>) • vervangen van AND door nabijheids-operatoren • termen uitsluiten met NOT • limiteren op "wenselementen": • taal, jaren, deel database • ook mogelijkheden bij webzoekmachines

 31. Samenvatting & opdrachten • Besteed veel aandacht aan goede zoektermen • [Kies het goede bestand (bestanden)] • Gebruik de mogelijkheden van het bestand • gecontroleerde terminologie • gecontroleerde velden • Gebruik de mogelijkheden van de zoektaal • bladeren in de indexen (expand) • exploderen in de thesaurus • analyse van zoekresultaat (rank) • limiteren met bepaalde velden • Gebruik de mogelijkheden van zoekmachines VOGIN

More Related