html5-img
1 / 10

Opdracht

Opdracht. Processtappen formuleren om te komen tot afbakening van geldstromen rond wijk- ondersteuningsteams (WOTs of sociale wijkteams SWTs). Stappenplan. t aakafbakening WOTs b enoemen geldstromen v aststellen gebiedscriteria voor geldverdeling over de wijken

karis
Download Presentation

Opdracht

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Opdracht Processtappen formuleren om te komen tot afbakening van geldstromen rond wijk- ondersteuningsteams (WOTs of sociale wijkteams SWTs)

  2. Stappenplan • taakafbakening WOTs • benoemen geldstromen • vaststellen gebiedscriteria voor geldverdeling over de wijken • concreet verdelingsproces • registratie en monitoring

  3. 1 Taakafbakening WOTs • ruim  afgebakend • Wat stop je erin? • pilot met brede, open aanpak • gebruik van MKBA-inzichten • staan teamleden los of vast van hun reguliere instellingen?

  4. 2 benoemen geldstromen • werk & inkomen  reintegratie, uitkeringen, armoedemiddelen • wijkontwikkeling  wijkbudgetten voor participatie, wijkaccommodaties, veiligheid/politie • jeugd & onderwijs  jeugdzorg, leerlinggebonden financiering • zorg & welzijn  WMO/AWBZ, maatschappelijke opvang • externe baathouders  zorgverzekeraars, woning- corporaties, buurteconomie/ ondernemers, bewoners

  5. 3 Vaststellen gebiedscriteria • demografisch (vergrijzing, eenoudergezinnen) • sociaal-economisch (inkomen, opleiding) • gebruikmaking regeling (stapelingsmonitor) • kosten gezondheidszorg (gegevens zorgverzekeraars) • gezondheid en zelfredzaamheid (enquetes)

  6. 4 concreet verdelingsprocesaandachtspunten: • populatiebekostiging  andere vormen • centrale regie bij gemeente  regie vanuit wijk (inclusief monitoring) • geld van andere partijen, bijv. zorgverzekeraars • samenhang met andere budgetten (buiten zorg, andere partijen) • afstemming met instellingen m.b.t. inkoop • regionale uitwerking (met name m.b.t. kleinere gemeenten)

  7. 5 registratie en monitoring goed registreren en monitoren (wat, waarom, hoe)

  8. Verbinding met andere projecten participatie buitenruimte • Maak gebruik van elkaars (vrijwilligers)netwerk • nuttige dagbesteding van WOT klanten kan bestaan uit vrijwilligerswerk bij de groenvoorziening

  9. Outcome sturing • problematiek die WOT signaleert kan op brede scholen worden aangepakt; • problematiek die brede scholen signaleren kan worden aangepakt door een WOT • elkaar adviseren m.b.t. monitoring en begroting

  10. Virtuele gemeente Ons vraagstuk (taakafbakening WOTs en outcome monitoring) kunnen wij inbrengen op het platform van de virtuele gemeente. Hierdoor kunnen andere gemeenten, bedrijven en burgers meedenken.

More Related