ANUL ŞCOLAR 201 4 - 201 5 - PowerPoint PPT Presentation

priorit i educa ionale n educa ia non formal n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANUL ŞCOLAR 201 4 - 201 5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANUL ŞCOLAR 201 4 - 201 5

play fullscreen
1 / 6
ANUL ŞCOLAR 201 4 - 201 5
75 Views
Download Presentation
calvin
Download Presentation

ANUL ŞCOLAR 201 4 - 201 5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PRIORITĂŢI EDUCAŢIONALE ÎN EDUCAŢIA NON-FORMALĂ ANUL ŞCOLAR2014- 2015

  2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară aprobat prin OM nr. 5567/2011; • OM nr. 4865/16.08.2011 – privind stabilirea obligaţiei didactice pentru personalul de conducere; • OM nr. 3637/19.06.2014 – privind structura anului şcolar 2014– 2015; • OM nr. 5547/06.10.2011 – privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar; • ORDIN Nr. 946/04.06.2005- pentruaprobareaCoduluicontrolului intern, cuprinzândstandardele de management/control intern la entităţilepubliceşipentrudezvoltareasistemelor de control managerial; • OM nr. 6143/01.11.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar. • OM. Nr. 3060/03.02.2014 privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar • FuncţionareaConsiliului de administrație: - OM nr.3753/2011, privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ; -Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OM nr. 4925/2005; - OM nr. 4714/23.08.2010 modifică componenţa CA; - OM nr. 5619/11.11.2010 privind modificarea şi completarea OM nr. 4925/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (modifică componenţa CA). ACTE NORMATIVE

  3. La nivelul unității de învățământ: • Analizarea documentelor manageriale; • Evaluarea portofoliului comisiei pentru activități extrașcolare (plan de activități, programe, proiecte educaționale, rapoarte, fișe de monitorizare, evaluare etc.); • Evaluarea impactului organizării activităților specifice educației non-formale asupra creșterii motivației școlare și a reducerii absenteismului și abandonului școlar; • Analizarea dezvoltării parteneriatului educațional. INSPECȚIA TEMATICĂ

  4. PAȘII DE URMAT… 1. Analiza situației școlare a elevilor (rezultate,participări la concursuri, frecvență școlară, abandon, comportament etc.) 2. Analiza participării și implicării elevilor la activitățile desfășurate în cadrul săptămânii Școala altfel! 3. Identificarea și analiza opțiunilor și intereselor elevilor 4. Analiza motivației școlare 5. Proiectarea activităților extrașcolare, astfel încât să contribuie la: • Creșterea frecvenței și motivației școlare; • Rezolvarea unor probleme comportamentale; • Stimularea învățării; • Dezvoltarea personală a elevilor. PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE, ca factor corector / potențator al educației

  5. Educaţia globală – 2014- 2015 - Tema “Securitatea alimentației” www.coe.int/t/dg4/nscentre • Europa în şcoală – 2014- 2015 - Tema ”Anul European al Dezvoltării” • Educaţie pentru cetăţenie democratică • Educaţia părinţilor • Educaţie prin media • Creează-ţi mediul – www.lectiaverde.ro • Avocatul elevului • ANUL EUROPEAN AL DEZVOLTĂRII – proiectpartenerial MEN- MAE – implementareîn cadrul programului Școala altfel • TEATRUL ÎN EDUCAȚIE – conferința de lansare a proiectului pilot – 16 – 18 octombrie 2014 – București (B, BV, CJ, CT, IS, MS, PH, TM)- proiect partenerial MEN- UNATC – Fundația Teatrul vienez pentru copii • ORA DE CREATIVITATE – proiect partenerial MEN – Fundația Friends for friends • Educaţie rutieră • Tematica actualizată • Soft educaţional – educaţie rutieră AdRisk • Programul de activități vizat de ISJ – IPJ • Proiectul Caravana isteților – emisiune tv – 6 TV – se pot trimite materiale sau se poate participa în direct. • Educație pentru situații de urgență - Programul de activități vizat de ISJ – IPJ Programe internaționale, naționale

  6. Proiecte prioritare • Prevenirea abandonului şi reducerea absenteismului; • Dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare; • Reintegrarea şcolară a elevilor care au abandonat şcoala; • Cultura organizaţională a şcolii. • Săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai bun!” • Lecţii învăţate – 2014 • COLECTAREA ȘI IMPLEMENTAREA IDEILOR ELEVILOR! • COOPTAREA ELEVILOR ÎN PREGĂTIREA ȘI IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR! • PREGĂTIREA RESPONSABILĂ A PROGRAMULUI DE ACTIVITĂȚI! • necesitatea cursurilor de formare pentru consilierii educativi și pentru cadrele didactice– în domeniul activităţilor extraşcolare datorită nivelului perimat de pregătire al acestora. Proiecte prioritare