privind starea învăţământului din judeţul Maramureş - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
privind starea învăţământului din judeţul Maramureş PowerPoint Presentation
Download Presentation
privind starea învăţământului din judeţul Maramureş

play fullscreen
1 / 67
privind starea învăţământului din judeţul Maramureş
131 Views
Download Presentation
ismael
Download Presentation

privind starea învăţământului din judeţul Maramureş

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RAPORT privind starea învăţământului din judeţul Maramureş Semestrul I – anulşcolar 2013 - 2014

 2. Obiectivelestrategice • pe care s-a bazat activitatea • Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş • pentru semestrul I al anului şcolar 2013 - 2014 au fost: • creşterea performanţei sistemului de învăţământ • asigurarea politicilor de echitate • asigurarea deprinderilor şi competenţelor care săpermitădezoltareapersonală, intelectualăşiprofesională • deschidereasistemului de educatieşiformareprofesionalăcătresocietate, cătremediul economic, social şi cultural • construireasocietăţiicunoaşteriiprintransformareaeducaţieiîn vector de dezvoltare socio-economică

 3. Obiectivelestrategice • pe care s-a bazat activitatea • Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş • pentru semestrul I al anului şcolar 2013 - 2014 au fost: • stimulareainovăriişicreativităţii, inclusiv a spirituluianteprenorial, înînvăţămantullicealtehnologic • creştereavizibilităţiiinternaţionale a Românieiprinrezultateleobţinuteîneducaţie • promovareaeducaţieitimpuriiprinsusţinereaautorităţilor locale înefortul de a oferiserviciieducaţionaleprinintermediulcreşelor; • creşterea performanţei prin formare iniţială şi continuă; • sporirea accesului la o educaţie de calitate şi asigurarea excelenţei pentru elevii capabili de performanţă;

 4. Obiectivelestrategice • pe care s-a bazat activitatea • Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş • pentru semestrul I al anului şcolar 2013 - 2014 au fost: • alocarea resursei financiare sporite în paralel cu creşterea eficienţei utilizării ei; • accesul egal şi sporit la învăţământul în limbile minorităţilor naţionale; • descentralizarea instituţională şi restructurarea reţelei şcolare în funcţie de densitatea elevilor în zona şi severitatea dezavantajelor, dar şi pentru încadrarea în costurile standard / elev;

 5. ASPECTE CALITATIVE ALEÎNVĂŢĂMÂNTULUI

 6. Inspecţii şcolare Statistica inspecţiilor efectuate este următoarea :

 7. Promovabilitate nivel gimnazial si liceal (învăţământ de masă) la sfârşitul semestrului I (2013-2014)

 8. GIMNAZIAL (învăţământul de masă): elevi rămaşi la sfârşitul semestrului I – 18874 elevi promovaţi –16115 Număr elevi cu situaţia şcolară neîncheiată : 280 Număr elevi neşcolarizaţi: 51 Număr elevi cu media scăzută la purtare: 1113 (mai mare decât 7) şi 297 (mai mică decât 7); Din cei 297 (186 li s-a scăzut media la purtare din cauza absenţelor şi la 111 din alte motive)

 9. LICEAL (învăţământul de masă): elevi rămaşi la sfârşitul semestrului I – 17795 elevi promovaţi –13121 Număr elevi cu situaţia şcolară neîncheiată : 929 Număr elevi neşcolarizaţi: 87 Număr elevi cu media scăzută la purtare: 2889 (mai mare decât 7) şi 471 (mai mică decât 7); Din cei 471 (446 li s-a scăzut media la purtare din cauza absenţelor şi la 25 din alte motive)

 10. RESURSE UMANE

 11. TOTAL NORME – 8162.60

 12. 5721 cadre didactice 758 personal auxiliar 1476 personal nedidactic TOTAL PERSOANE – 7955

 13. POPULAŢIA ŞCOLARĂ

 14. Total elevi cuprinşi în învăţământul de masă şi special: 74935

 15. 173 - unităţi de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică 4690 - clase Din totalul de clase primare şi gimnaziale care au funcţionat în semestrul I, anul şcolar 2013-2014 (962) situaţia învăţământului simultan sau a celui cu efective reduse, se prezintă astfel: clase I-IV cu predare simultană - 371 clase – 3631 elevi; clase V-VIII cu predare simultană - 113 clase – 1624 elevi; clase I-VIII cu efective reduse - 39 clase – 273 elevi

 16. PARTICIPARE LA EDUCAŢIE FACILITĂŢI ACORDATE ELEVILOR

 17. Rechizite şcolare: Pentru copiii din învăţământul obligatoriu a fost alocată suma de 431365 lei, reprezentând contravaloarea a 15714 pachete rechizite şcolare, conform Legii 126/2002, privind aplicarea OG33/2001. Clasa pregătitoare 1300 pachete Clasa I 1014 pachete Clasa II-IV 5700 pachete Clasele V-VII 6100 pachete Clasa VIII 1600 pachete Pachetele cu rechizite au fost distribuite în teritoriu pe baza necesarului transmis de unităţile şcolare.

 18. Manuale şcolare • 418 titluri (104.051 buc) manuale • Etapizat, situaţia se prezintă astfel: • au încheiat contracte de retipărire cu 27 de edituri; • s-a respectat de către edituri termenul de livrare la depozitul de manuale al ISJ; • recepţia şi distribuţia manualelor şcolare este realizată în procent de 100% Programul LAPTELE, CORNUL ŞI MĂRUL 9935preşcolari(program normal) au beneficiat de Programul Guvernamental „Lapte şi Corn”; 41638 de elevi ai claselor I-VIII, au beneficiat de Programul Guvernamental „Lapte şi Corn”

 19. Programul BANI DE LICEU În semestrul I al anului şcolar 2013-2014 au fost înscrişi în cadrul Programului Naţional BANI DE LICEU 2745 elevitoţi devenind beneficiari După perioada de contestaţii numărul de beneficiari a devenit2746 elevi (a existat o contestaţie de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Baia Mare care s-a rezolvat favorabil, elevul devenind beneficiar) Programul EURO 200 În semestrul I al anului şcolar 2013-2014 s-au finalizat plăţile către agenţii economici prin intermediul cărora au fost achiziţionate calculatoare de către elevii beneficiari prin programul naţional EURO 200 (314 elevi înscrişi, 228 elevi beneficiari, 225 elevi au achiziţionat calculatoare)

 20. FINANŢARE

 21. Conform dispoziţiilor Legii bugetului de stat pe anul 2012, nr.295/2011, publicată în M.O. nr. 914//22.12.2011 şi a Metodologiei de elaborare şi aprobare a bugetului, prevăzută de Legea nr. 500/2002 a Finanţelor Publice, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, în calitate de ordonator secundar de credite, a procedat la analiza şi repartizarea creditelor bugetare alocate prin Ministerul Educaţiei Naţionale pentru: • finanţarea unităţilor conexe • finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţ • transferuri de capital • cheltuieli de capital • cheltuieli cu salariile • cheltuieli materiale

 22. SITUAŢIA BAZEI MATERIALE

 23. Autorizaţii sanitare

 24. FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE

 25. În perioada: 1 - 31 octombrie 2013 s-a întregistrat un număr semnificativ de solicitări pentru înscrierea la grade didactice

 26. ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR

 27. 13cu autorizaţie de încredere 11 unităţi de învăţământ acreditate 24 unităţi de învăţământ privat:

 28. ÎNVĂŢĂMÂNTUL ALTERNATIV

 29. Situaţia promovării alternativelor educaţionale în judeţul Maramureş semestrul I – an şcolar 2013-2014

 30. ACTIVITATEA DE PERFORMANŢĂ

 31. Pornind de la rezultatele foarte bune obţinute la olimpiadele naţionale şi internaţionale (elevii: Cerrahoğlu Ömer, Prună Mihai, Draghiş Paul Andrei, Suciu Tudor, Bura Samuel, Mara Corina, David Roxana au obţinut premii şi menţiuni la olimpiadele internaţionale), Consiliul de Administraţie al ISJ Maramureş a aprobat o extindere a Centrului Judeţean de la 9,33 norme la 17,78 şi reintroducerea, ca activitate, a unor centre precum cele de la Târgu Lăpuş, Vişeu, Borşa, etc. Ca noutate, la cererea elevilor s-au realizat grupe de excelenţă şi la limba franceză şi limba engleză. Avem un număr mare de elevi înscrişi şi de profesori implicaţi: peste 3200 elevi şi peste 250 profesori. Sunt şcoli precum cele din Săliştea de Sus, Vişeu de Jos care deşi nu sunt cuprinse în centru de excelenţă desfăşoară o bună activitate de performanţă. Având în vedere faptul că în 2018 România va organiza la Alba Iulia Olimpiada Internaţională de Matematică, s-au aprobat la Baia Mare şi Sighetu Marmaţiei 3 grupe de superperformanţă la clasele gimnaziale. Se impune extinderea ariei de selecţie a copiilor, în special la clasele a V-a şi a IX-a.

 32. Având ca parteneri Consiliul Judeţean Maramureş, Consiliul Local Baia Mare, Filiala Maramures a SSMR, şi sprijinul Asociaţiilor de părinţi şi a diverşilor sponsori, sub egida Centrului Judeţean Maramureş a Tinerilor Capabili de performanţă s-au desfăşurat următoarele acţiuni: • Sesiunea interjudeţeană de referate şi comunicări ştiinţifice a elevilor în domeniul matematicii„Faţă-n faţă cu adevărul”, ediţia a XIV-a la Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” Baia Mare. Au participat 176 de elevi coordonaţi de profesori din şcoliile şi liceele din Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Cluj. S-au acordat 10 premii I, 10 premii II, 10 premii III, 44 de menţiuni • Concursul Interjudeţean de Matematică “Tinere speranţe”, ediţia a IX-a, desfăşurat la Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga” Baia Mare pentru elevii din centrele de excelenţă din judeţul Maramureş dar şi din judeţele Bistriţa, Satu Mare şi Cluj. Au participat în total 14 centre de excelenţă cu 292 de elevi la proba pe echipe şi 260 elevi la proba individuală. La proba pe echipe, echipajele de la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare la clasa a V-a, de la Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Baia Mare la clasa a VI-a, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare la clasa a VII-a şi Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare la clasa a VIII-a, au obţinut premiul I. Analog, la proba individuală elevii din Maramureş au luat premiile cele mai importante, evidenţiindu-se şi elevii de la Şcoala Gimnazială Vişeu de Jos. „Marele trofeu” a fost câştigat de echipajul clasei a VI-a de la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare.

 33. Concursul „Argument” ediţia a V-a de la Colegiul Naţional “Gheorghe Şincai“ Baia Mare a cuprins anul acesta 61 elevi de liceu şi 174 elevi de gimnaziu din judeţele Satu Mare, Mureş, Cluj, Bistriţa, Sălaj şi din şcolile reprezentative din judeţul Maramureş. Prin contribuţia unor sponsori locali şi externi s-au acordat premii importante printre care amintim şi Marele premiu “Dumitru Angheluţă” care se acordă elevului de liceu cu cel mai mare punctaj obţinut, anul acesta acordându-i-se elevului Mihali Vlad Mihai din Sighişoara • Susţinută financiar de Consiliul Judeţean Maramureş, în perioada 9-13 septembrie, la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare s-a desfăşurat tradiţionala Tabară Judeţeană de Excelenţă la Matematică, ajunsă la ediţia a VI-a, ce a cuprins 89 din cei mai buni elevi, cu implicarea celor mai buni profesori în număr de 24. • Catedra de matematică-informatică de la Centrul Universitar Nord Baia Mare, împreună cu ISJ Maramureş, au selectat primii 40 de elevi din clasele V-VIII din judeţ care au fost înscrişi la American Matematics Competitions 7-8, cele mai bune punctaje fiind obţinute de Cotârlan Codrin de la Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” Sighetu Marmaţiei, Moldovan Nicolae de la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Baia Mare şi Zelina Paul de la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare cu 21 puncte. 25 de elevi au obţinut peste 14 puncte

 34. Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare a fost gazda celei de-a IX-a ediţii a Concursului Interjudeţean de Matematică pentru elevii din clasele IV-XII, cu participarea unui număr de 179 elevi din judeţele Botoşani, Cluj, Satu Mare, Maramureş. Filiala Maramureş a SSMR şi Asociaţia de părinţi a Colegiului Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare au acordat 97 premii şi menţiuni. • Etapa judeţeană a Concursului Naţional „Lectura ca abilitate de viaţă“ ce s-a desfăşurat la Şcoala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” Baia Mare cu participarea a 370 elevi şi implicarea a 20 profesori de Limba şi literatura română. Din cei 108 elevi premiaţi, 8 elevi s-au calificat la etapa naţională. • Etapa judeţeană a Olimpiadei de Lingvistică desfăşurată la Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Baia Mare şi Şcoala Gimnazială “Ion Luca Caragiale” Baia Mare cu implicarea a 40 profesori şi participarea a 430 elevi. Din cei 11 elevi premiaţi, 8 ne vor reprezenta la etapele naţionale.Pe bază de reciprocitate şi bună colaborare, cu sprijinul asociaţiilor de părinţi, cei mai valoroşi elevi în domeniul matematicii, de la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare, Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” Baia Mare, Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Baia Mare, Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” Sighetu Marmaţiei, au participat la concursurile de la Tg. Mureş, Şimleu Silvaniei şi Vatra Dornei obţinând premii şi menţiuni.

 35. MANAGEMENT ŞCOLAR ŞI EVALUARE INSTITUŢIONALĂ

 36. Aspecte vizate de compartimentul management şcolarşi descentralizare instituţională: • s-au redactat deciziile de eliberare şi de numire ale directorilor/ directorilor adjuncţi pentru anul scolar 2013-2014; • reconfigurarea zonelor de responsabilitate ale inspectorilor scolari pentru anul scolar curent; • s-a creat şi gestionat pagina Management de pe site-ul ISJ Maramureş (permanent); • s-a realizat şi publicat fişa postului pentru directori; • s-a realizat şi pus la dispoziţia CA al ISJ Maramureş două fişe de evaluare a directorilor (una pe o metodologie mai veche de evaluare directori, una pe standardele ocupaţionale ale funcţiei); • pentru a veni în sprijinul directorilor s-au realizat diverse formulare de adresare a cadrelor către conducerea şcolii şi a conducerii către cadre ca răspuns (an şcolar, funcţie de nevoile generale extrase din legislaţie) • s-a realizat Procedura Operaţională PO-DDIM-04: Constituirea Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional, Ediţia a 5-a, cu riscurile aferente ;

 37. Aspectepozitive: • creşterea competiţivităţii fiecărei unităţi de învăţămant; • se reface treptat încrederea în şcoală; • managementul este centrat pe rezultate; • s-a remarcat mai multă autonomie şi descentralizare; • şcoala în pofida dificultăţilor cu care se confruntă încearcă sa menţina autoritatea valorilor clasice; • managerii şcolari încep să devina responsabili pentru calitatea exerciţiului profesional şi didactic; • implicare în organizarea unor acţiuni de interes naţional şi judetean ale ISJ;

 38. Aspecte care necesită ameliorare: • corpul profesoral nu este omogen ca pregătire şi nici ca mentalitate; • educatia informală este, în mod paradoxal, mai influentă şi scoala nu reuşeşte să dea o replică consistentă la deruta societăţii; • aspectele educative sunt împinse spre marginea interesului didactic; • respectul scazut la mulţi elevi pentru calitatea proceselor intelectuale; • blocaje în relaţia de parteneriat dintre şcolă şi comunitate; • conflicte şi litigii între cadrele didactice, între şcoală şi autorităţi; • cultură organizaţională de stagnare, reproductivă, prezentă şi întreţinută; • produse manageriale (raport privind starea învăţământului, plan managerial, plan de dezvoltare instituţională) lipsite de consistenţă; • carenţe în valorizarea resursei umane; • delegarea insuficientă de sarcini; • lipsa capacităţii de a forma o echipă managerială cu adevărat eficientă la nivelul şcolii (în unele situaţii se dezvoltă cultura puterii);

 39. PROGRAME DE INTERES NAŢIONAL ŞI JUDEŢEAN

 40. Proiecte cu finanţare prin Fondul Social European (fonduri structurale) • Instituţii careimplementează proiectele: • ISJ Maramureş, membru al Pactului Regional Nord -Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială • CCD Maramureş • Liceul Tehnologic „Marmaţia” Sighetu Marmaţiei(Beneficiar: POSDRU/109/2.1/G/82407 – ”A.C.T.I.V.- Aplicarea Cunoştinţelor Teoretice – Investiţie pentru Viitor”) • Colegiul Tehnic ”Aurel Vlaicu” Baia Mare (Partener: POSDRU/109/2.1/G/81590 – ”Tranziţia la viaţa activă prin instruirea practică la locul de muncă”) • CJRAE Maramureş (Beneficiar: POSDRU/161/2.2/140232 - ”Educaţia - şansa de a-ţi scrie propriul viitor”)

 41. PROGRAMUL MECTS “Creşterea capacităţii instituţionale, pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor” - Proiectul Educaţie pentru Informaţie în Mediul Rural Defavorizat (CDI): 32 de centre de documentare şi informare funcţionale în judeţ; Derularea de proiecte interdisciplinare, activităţi pedagogice, culturale – curriculare şi extracurriculare, activităţi de promovare a inovaţiei pedagogice, activităţi de formare şi dezvoltare a competenţelor elevilor în domeniul info-documentar (cercetare documentară); activităţi pentru creşterea interesului elevilor pentru lectură şi activităţi specifice; implementarea de parteneriate educaţionale interne şi externe; colaborarea cu alte structuri informative Există în desfăşurare foarte multe proiecte: Economia Bazată pe Cunoaştere, Program naţional de educaţie parentală, educaţia părinţilor după metoda „Educaţi aşa”, Proiectul ”Paşaport pentru cultură”, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Programul naţional „Fiecare copil în grădiniţă”, finanţat şi susţinut de Asociaţia „OvidiuRom” în parteneriat cu MEN şi ISJ MM, Program naţional pentru Reforma Educaţiei Timpurii – componenta 3 - Centre de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare –CRED, Proiect Naţional “Evaluarea în învăţământul preşcolar”, Proiect naţional ”Adoptă un liceu!”, Proiect de asistenţă prin programul Senior Experten Service (SES) Germania, Proiectul „Tinerii împotriva violenţei de gen”, etc.

 42. RELAŢII INTERNAŢIONALE, PROGRAME DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ, PARTENERIATE, ÎNFRĂŢIRI

 43. PROGRAME PE GRUPE, REZULTATE, TIPURI DE RELAŢII • Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii – Programul Sectorial Comenius, finanţat de Uniunea Europeană, proiecte de parteneriat şcolar

 44. PROGRAME PE GRUPE, REZULTATE, TIPURI DE RELAŢII • Programul sectorial Grundtvig (educaţia adulţilor) cu finanţare prin Comisia Europeană Scop: să ofere alternative educaţionale şi să îmbunătăţească accesul celor care, indiferent de vârstă, doresc să dobândească noi competenţe prin forme de educaţia adulţilor. Programul GRUNDTVIG vine în întâmpinarea nevoilor de predare/învăţare ale adulţilor şi se adresează instituţiilor sau organizaţiilor care asigură sau facilitează educaţia acestora

 45. PROGRAME PE GRUPE, REZULTATE, TIPURI DE RELAŢII • Programul de Învăţare pe Parcursul Întregii Vieţi - Programul Sectorial Leonardo da Vinci

 46. ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ A ELEVILOR. CJAPP(Centrul Judeţean de AsistenţăPsihopedagogică) CJRAE(Centrul Judeţean de Resurse şi de AsistenţăEducaţională)

 47. Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2013-2014 Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Maramureş împreună cu Cabinetele Şcolare de Asistenţă Psihopedagogică, sub coordonarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională a desfăşurat activităţi specifice de consiliere vocaţională individuală, respectiv de grup la nivel gimnazial/liceal, pornind de la următoarea tematică: Autocunoaştere şi dezvoltare personală, Identificarea intereselor personale şi profesionale, Identificarea aptitudinilor, Identificarea valorilor, Identificarea trăsăturilor de personalitate, Dobândirea informaţiilor despre profesii, Dezvoltarea abilităţilor de prezentare a calităţilor personale. Un loc important în programul celor 71 consilieri şcolari, care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele şcolare / interşcolare de asistenţă psihopedagogică, l-a constituit activitatea de orientare şcolară şi profesională care a cuprins atât activităţi specifice, cât şi implicarea în proiecte şi programe. În acest sens au fost înregistrate următoarele date: număr de elevi consiliaţi individual: 770 număr de elevi consiliaţi în grup: 2124 număr de consilieri colective la orele de Consiliere şi Orientare: 266

 48. Diagnoza opţiunilor şcolare ale elevilor de clasa a VIII-a În vederea fundamentării actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a tinerilor din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale, echipa Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Maramureş a conceput şi aplicat un chestionar de orientare şcolară şi profesională în scopul sondării opţiunile şcolare şi profesionale ale elevilor de la clasele a VIII-a precum şi modul în care consideră că şcoala şi familia îi pot sprijini în alegerea pe care o vor face la finalul ciclului gimnazial. Cercetarea a fost realizată pe bază de eşantion, cuprinzând populaţia şcolară din 5 zone. Baia Mare Sighet Vişeu – Borşa Târgu lăpuş Codru Mărimea eşantionului este de 700 elevi şi a fost stabilită păstrând în eşantion proporţiile din populaţia totală a fiecărei zone. Reprezentativitatatea eşantionului este de 95% cu o eroare de + 5%.

 49. Instrumentul de măsurăeste un chestionar care a fost aplicat eşantionului de 700 de elevi din judeţ. Variabilele urmărite au fost : I. unităţile şcolare spre care se orientează elevii; II. filiera; III. profilul; IV. specializarea; V. persoanele care îi ajuă în luarea deciziei de carieră; VI. criteriile după care îşi aleg liceul VII. motivele pentru care nu îşi continuă studiile unii elevi. Perioada de colectare a datelor: Datele au fost colectate în perioada 21-30 octombrie 2013. Concluzii Studiul realizat este unul orientativ. Cercetarea permite inferenţe valide la nivelul întregii populaţii, dar cu marja de eroare stabilită pentru eşantion ( + 5%). În urma prelucrării datelor reiese că majoritatea elevilor doresc să îşi continue studiile, doar un procent de 0,3% din cei 700 de elevi intervievaţi au declarat că nu îşi vor continua studiile după terminarea clasei a VIII-a. Astfel 57% dintre elevi au declarat că vor continua studiile în ţară în oraşul de reşedinţă, 32,7% au declarat că vor continua studiile în ţară în altă localitate, 4% au declarat ca vor continua studiile în ţară în alt judeţ, 0,3% au declarat că vor continua studiile în străinătate, iar 5,6% s-au declarat indecişi.

 50. ÎNVĂŢĂMANTUL SPECIAL ŞI SPECIAL INTEGRAT DIN JUDEŢUL MARAMUREŞ • În anul şcolar 2013-2014, în judeţ funcţionează 5 unităţi de învăţământ pentru copiii cu Cerinţe Educaţionale Speciale: • patru Centre de Educaţie Incluzivă, la Baia Mare, Târgu Lăpuş, Sighetu Marmaţiei şi Vişeu de Sus • o Şcoală Generală pentru copii cu deficienţe, în Baia Mare