Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1&2 Petru PowerPoint Presentation

1&2 Petru

157 Views Download Presentation
Download Presentation

1&2 Petru

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1&2 Petru Beniamin Fărăgău

 2. PROGRAMul de studiu biblic«Istoria Binecuvântării»26 din cărţile reprezentative ale Scripturii

 3. Programul de studiu “Istoria Binecuvântării” Anul I Cum intrăm în relaţia cu Dumnezeu Anul II Cum trăim în prezenţa unui Dumnezeu sfânt Anul III Care sunt condiţiile conlucrării cu Dumnezeu Anul IV Care sunt pericolele care ameninţă relaţia cu Dumnezeu Anul V Credincioşia lui Dumnezeu şi credincioşia omului Anul VI Ce promite Dumnezeu celor care răspund cu credincioşie la credincioşia Lui Anul VII Împărăţia nevăzută a lui Dumnezeu descinde în viaţa de zi cu zi dacă se găseşte cineva să facă voia lui Dumnezeu ca Daniel

 4. Destinatar Ocazia scrierii 1 Petru4:12-17 Contextul istoric Textul scrisorii Structură Mesaj Autor Scopul scrierii 1 Petru 5:12

 5. 1 Petru 1:1 – Ocazia scrierii • 1. Petru, apostol al lui Isus Cristos, către aleşii care trăiesc ca străini împrăştiaţi prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia,

 6. 1 Petru 4:12-13 • 12. Prea iubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste voi:

 7. 13. dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Cristos, ca să vă bucuraţi şi să vă veseliţi şi la arătarea slavei Lui.

 8. 1 Petru 5:12 – scopul scrierii • 12. V-am scris aceste puţine rânduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios,

 9. ca să vă sfătuiesc şi să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta, de care v-aţi alipit.

 10. 13. Biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite sănătate. Tot aşa şi Marcu, fiul meu. • 14. Spuneţi-vă sănătate unii altora cu o sărutare de dragoste. Pacea să fie cu voi cu toţi care sunteţi în Cristos Isus! Amin.

 11. Contextul literar sau structura epistolei

 12. EFESENI 1-3 TEOLOGIE gândire 4-6 APLICAŢIE trăire Planul şi strategia lui Hristos pentru zidirea Bisericii

 13. Ascultarea credinţei în Romani 1621-1627 1514-1620 18-17 11-7 Teologia cărţii 1:18-11:36 Aplicarea ei 12:1-15:13 Încheierea 15:14-16:27 Introducerea 1:1-17

 14. 1 Petru – Contextul literar 1:3-5:11 11-2 Doctrinară 512-14 Practică

 15. Contextul teologic al cărţii 1 Petru • Doctrina alegerii • Doctrina mântuirii • Doctrina mântuirii prin botez • Doctrina sfinţirii prin suferinţă • Doctrina luptei spirituale • Doctrina supunerii • Doctrina slujirii şi răsplătirii • Doctrina preexistenţei lui Hristos

 16. 1 Petru 1:1-2 Sesiunea I Doctrina alegerii

 17. 1Petru 1:1-2 • Petru, apostol al lui Isus Hristos, către aleşiicare trăiesc ca străini, împrăştiaţi prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia,

 18. după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prinsfinţirea lucrată de Duhul, spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Hristos: Harul şi pacea să vă fie înmulţite!

 19. Ce e după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu: • împrăştierea lor? • alegerea lor?

 20. Aleşi după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu! • Ce este după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu: • Cine va fi ales şi cine nu? • Cum vor fi aleşi cei aleşi? • Şi una şi cealaltă?

 21. Pe care din aceste variante insistă Petru?

 22. Aleşi • după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, • prin sfinţirea lucrată de Duhul Sfânt, • spre ascultarea şi • stropirea cu sângele lui Isus Hristos. • sau

 23. Aleşi • după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, • prinsfinţirea lucrată de Duhul Sfânt, • spreascultarea şi • stropirea cu sângele lui Isus Hristos.

 24. După ştiinţa Sa mai dinainte, Dumnezeu ne-a ales prin sfinţirea lucrată de Duhul SFânt

 25. În procesull sfinţirii lucrarte de Duhul Sfânt, avem şi noi o parte esenţială de jucat

 26. Aleşi • după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, • prinsfinţirea lucrată de Duhul Sfânt, • spreascultarea şi • stropirea cu sângele lui Isus Hristos.

 27. 1 40 Răscumpărare 19 Cort 20 Lege 25 24 Exodul

 28. Răscumpărare Cort Spre ascultare Lege • Harul răscumpărării şi a rezolvării călcărilor de Lege ne sunt date ca să trăim în ascultare de Domnul

 29. Rom. 8:1, 12-14 • 1. Acum dar, nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Cristos Isus care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.

 30. 12. Aşadar fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după îndemnurile ei. • 13. Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi.

 31. 1 Ioan 1:5-2:6 • 5. Vestea pe care am auzit-o de la El şi pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, şi în El nu este întuneric.

 32. 6. Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim, şi nu trăim adevărul. • 7. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină,

 33. avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Cristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat. • 8. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi.

 34. 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.

 35. Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi,fie că este vorba de: de păcat, care duce la moarte ascultare, care duce la neprihănire Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.

 36. În procesull sfinţirii lucrarte de Duhul Sfânt, avem şi noi o parte esenţială de jucat

 37. Alegerea noastră de către Dumnezeu 1 Petru 1:1-2 la Sfinţirea lucrată de Duhul prin Sfinţirea lucrată de Duhul • Spre ascultare şi • Stropire cu sângele lui Isus Hristos

 38. Dumnezeu a ales • Mijlocul răscumpărării • Mijlocul alegerii noastre: prin sfinţirea lucrată de Duhul Sfânt • Scopul sfinţirii: spre ascultare • Mijlocul restaurării noastre în caz de neascultarestropirea cu sângele lui Isus Hristos

 39. Doctrina alegerii în Efeseni

 40. Efeseni 1:4-12doctrina alegerii sau ce a gândit şi ce a plănuit Dumnezeu în veşnicia trecută

 41. Efeseni 1:4-14 • 4. În El, Dumnezeu ne-a alesînainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui,

 42. 5. ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Cristos, după buna plăcere a voiei Sale, • 6. spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui.

 43. 7. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său, • 8. pe care l-a răspândit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere;

 44. 9. căci a binevoit să ne descopere taina voiei Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine însuşi,

 45. 10. ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, spre a-Şi uni iarăşi într-unul în Cristos, toate lucrurile: cele din ceruri şi cele de pe pământ.

 46. 11. În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea Aceluia, care face toate după sfatul voiei Sale,

 47. 12. ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în Cristos. • 13. Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre),

 48. aţi crezut în El, şi-aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit, • 14. şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

 49. Baza obiectivă a alegerii lui Dumnezeu În Hristos Acceptarea Fiului Răsc. şi iertare Înfiere Alegere Planul lui Dumnezeu Întemeierea lumii

 50. Ce a hotărât Dumnezeu înainte de întemeierea lumii: • Cine va fi ales şi cine nu? • Cum vor fi aleşi cei aleşi? • Şi una şi cealaltă?