1955 – 2005 – CENTENARUL COLEGIULUI TEHNIC “ ION CREANGĂ ” – TG. NEAMŢ - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1955 – 2005 – CENTENARUL COLEGIULUI TEHNIC “ ION CREANGĂ ” – TG. NEAMŢ PowerPoint Presentation
Download Presentation
1955 – 2005 – CENTENARUL COLEGIULUI TEHNIC “ ION CREANGĂ ” – TG. NEAMŢ

play fullscreen
1 / 62
1955 – 2005 – CENTENARUL COLEGIULUI TEHNIC “ ION CREANGĂ ” – TG. NEAMŢ
117 Views
Download Presentation
lloyd
Download Presentation

1955 – 2005 – CENTENARUL COLEGIULUI TEHNIC “ ION CREANGĂ ” – TG. NEAMŢ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. COLEGIUL TEHNIC “ION CREANGĂ” 1955 – 2005 – CENTENARUL COLEGIULUI TEHNIC “ION CREANGĂ” – TG. NEAMŢ RAPORT ASUPRA SITUAŢIEI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN ANUL ŞCOLAR 2005-2006

 2. Pornind de la obiectivele majore stipulate de oferta politică guvernamentală în domeniul educaţiei şi detaliate în Strategia MEdC, analiza stării învăţământului la CIC respectă reperele următoarelor priorităţi - acces egal şi sporit la educaţie; -calitate ridicată a educaţiei şi pregătirea societăţii bazate pe cunoaştere; - compatibilizarea europeană şi dobândirea dimensiunii europene în educaţie; - dezvoltarea învăţământului pentru nivel 3 de calificare în domeniile specificate; - creşterea ratei de absolvire şi de transfer de la şcoală către locul de muncă; - dezvoltarea activităţii de consiliere şi orientare profesională în concordanţă cu evoluţia cerinţelor de pe piaţa muncii , - acordarea de şanse egale pentru mediul rural şi urban; - creşterea receptivităţii faţă de nevoile elevilor şi comunităţii; - definirea traseelor de continuare a studiilor; - colectarea sistematică a informaţiilor în legătură cu nevoile şi aşteptările factorilor interni şi externi.

 3. ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR Ordonanţa de urgenţă nr. 75 din 12 iulie • capacitatea instituţională - care rezultă din organizarea internă şi infrastructura disponibilă; • eficacitatea educaţională - constând în mobilizarea resurselor cu scopul obţinerii rezultatelor aşteptate ale învăţării; • managementul calităţii

 4. . S-a constituit comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii care au ca principale atribuţii: • elaborarea şi coordonarea aplicării procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de şcoală; • elaborarea, anual, a unui raport intern; • elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;

 5. Aplicarea instrumentelor de asigurare a calităţii a presupus: • Alcătuirea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii – septembrie 2005; • Diseminarea informaţiilor referitoare la Cadrul de autoevaluare pentru furnizorii de educaţie şi formare profesională prin şedinţe, activităţi tip atelier ale membrilor comisiei cu personalul din unitate; • Realizarea monitorizării interne • Vizita de monitorizare, cu scop de îndrumare şi consiliere efectuară în aprilie 2006 de expertul local prof. Rodica Dromereschi; • Întocmirea raportului de autoevaluare – mai 2006. Pentru Principiul 5 al Calităţii raportul s-a realizat pe baza „ minirapoartelor” comisiilor şi catedrelor iar pentru celelalte principii pe baza dovezilor colectate de membrii QA şi a managerilor. Nota generală acordată fiind 3 = punct tare (performanţa depăşeşte cu mult norma obişnuită şi nivelul de performanţă aşteptat); • Validarea rapoartelor de autoevaluare prin inspecţia efectuată de o echipă de inspectori şi coordonată de inspectorul şcolar adjunct responsabil cu asigurarea calităţii prof. Maria Rusu.

 6. 2. ANALIZA INSTITUŢIONALĂA COLEGIULUI TEHNIC ,,ION CREANGĂ”, TG.NEAMT În anul şcolar 2005/2006 actul reformator al procesului de învăţământ a fost iniţiat şi s-a derulat sub auspiciile efortului general al României de integrare în Uniunea Europeană. În realizarea actului managerial, conducerea CTIC a avut permanent în vedre cunoaşterea complexă a componentelor vieţii şcolare, intercondiţionările dintre acestea, funcţionalitatea procesului instructiv-educativ, dar şi distorsiunile şi neîmplinirile care s-au manifestat şi a urmărit reglarea acestora pe parcursul întregului an şcolar.

 7. Analiza punctelor tari în funcţionarea CTIC • creştere calitaţii actului didactic; • resurse umane calificate; • existenţa unui parteneriat strâns cu angajatorii din Tg Neamţ şi zona arondată, cu şcolile cu clase SAM din zonă în vederea asigurării efectuării instruirii practice de către elevi în proporţie de 70% anual şi în continuă creştere şi în perspectivă oferirea de locuri de muncă pentru absolvenţi; • existenţa investiţiilor imobiliare în derulare şi a unui plan de perspectivă în acest domeniu; • politică favorabilă dezvoltării şi aplicării de proiecte în vederea atragerii de finanţări nerambursabile (PHARE, Banca Mondiala) • existenţa dotarii de bază, în domeniile informaticii,agriculturii,silviculturii agroturismului; • existenţa unui sistem permanent de consiliere şi orientare profesională a absolvenţilor prin intermediul activităţilor specifice organizate în cadrul CTIC şi în şcolile arondate; • promovarea de către CTIC a unor parteneriate în vederea protecţiei mediului.

 8. Analiza punctelor slabe în funcţionarea CTIC • bază materială incompletă şi uzată moral, în special în domeniul prelucrării lemnului; • lipsa de continuitate, a personalului didactic de specialitate. • Spaţiu de studiu insuficient şi supraîncarcarea programului cadrelor didactice prin desfaşurarea procesului instructiv-educativ în 2 schimburi care limitează desfaşurarea activităţilor extraşcolare • Dotare materială precară a unor ateliere şi laboratoare pentru domeniile secundare (servicii şi fabricarea produselor din lemn) • Desfăşurarea activităţilor de învăţământ pe o zonă extinsă (3 corpuri de clădiri situate la distanţe de 1-3 km între ele) • Lipsă cadre de specialitate pentru noile domenii şi calificări cerute • Lipsă internat şi cantină proprie

 9. OPORTUNITĂŢI • există o politică favorabilă în formarea resurselor umane, prin cursuri de formare continuă organizate la nivel local, prin CCD, instituţii de învăţământ superior şi prin programe de cooperare europeană; • colaborarea dintre CTIC şi Consorţiului Regional pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic; • existenţa cadrului legislativ favorabil angajării absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic; • existenţa cadrului legislativ favorabil angajării şomerilor; • existenţa stagiilor de instruire comune pentru reprezentanţii şcolii şi agenţilor economici organizate în scopul stimulării şi dezvoltării relaţiilor de parteneriat; • existenţa cadrului legislativ şi a Programelor de protecţie a mediului la nivel naţional şi local;

 10. CONSTRÂNGERI • existenţa unui număr redus de cărţi sau alte materiale didactice adaptate în mod specific programei pentru nivelul II şi III de calificare; • scăderea interesului absolvenţilor de SAM şi an de completare pentru a parcurge nivelele 2 şi 3 de calificare; • repartizarea computerizată, fără testarea aptitudinilor a absolvenţilor clasei a VIII-a în licee tehnologice şi SAM; • fluctuaţia ofertei locurilor de muncă de la sezon la sezon şi de la an la an; • exodul „materiei cenuşii”, a tinerilor şi a forţei de muncă calificată către alte regiuni şi spre ţările din U.E. ; • existenţa în arealul CTIC Tg Neamţ, a unor zone cu populaţie defavorizată, elevi cu părinţi şomeri sau care nu lucrează, orfani sau cu părinţi plecaţi în străinătate; • spirit antreprenorial redus ai unor mici întreprinzători şi/sau administratori de IMM-uri care conduce la insuccesul economic al zonelor limitrofe oraşului Tg Neamţ;

 11. PROPUNERI, SOLUŢII DE OPTIMIZARE A MANAGEMENTULUI INSTITUŢIEI Pentru perfecţionarea continuă a managementului instituţiei, în atenţia CTIC Tg.Neamţ, s-au situat, prioritar, următoarele obiective: • valorificarea, cu eficienţă sporită, a tuturor resurselor materiale şi umane existente, evitarea formalismului şi a superficialităţii; • stimularea lucrului în echipă, a dialogului şi a cooperării; • analize periodice ale activităţii desfăşurate de comisii/catedre, de compartimentul secretariat, contabilitate, administrativ în funcţie de indicatorii de performanţă stabiliţi, adoptarea de măsuri pentru ameliorarea disfuncţiilor sesizate; • întărirea colaborării cu Consiliul Local şi cu ceilalţi factori cu atribuţii educaţionale de la nivel local; • eficientizarea continuă a formării cadrelor didactice şi a tuturor categoriilor profesionale din învăţământ prin fundamentarea acestei activităţi pe nevoile cadrelor didactice şi deficienţele sesizate în urma controalelor/inspecţiilor tematice; • elaborarea unor strategii, pe termen scurt şi mediu, privind orientarea şcolară ţinând cont de noul plan cadru; • monitorizarea continuă a lucrărilor de reparaţii, de întreţinere, de igienizare • stabilirea măsurilor concrete pentru personalul nedidactic, în vederea conservării patrimoniului.

 12. MONITORIZAREA CALITĂŢII PROCESULUI INSTRUCTIV EDUCATIV În conformitate cu planul unic managerial al CTIC activitatea de monitorizare, control şi evaluare s-a efectuat de echipa managerială, şefii de arii curriculare , membrii comisiei de calitate şi inspectori şcolari şi profesori metodişti. Prin cele 70 de asistenţe efectuate în anul şcolar anterior de către directori s-a încercat consilierea cadrelor didactice debutante, remedierea deficienţelor din procesul instructiv-educativ şi stabilirea unei aprecieri sintetice asupra activităţii cadrelor didactice verificate.

 13. Instrumente şi metode de evaluare: • asistenţe; • verificări; • discuţii cu elevii, părinţii, cadrele didactice , agenţi economici, autorităţi locale; • chestionare; • observaţii; • rezultate la examene; • proiecte, referate, portofolii, lucrări realizate de personalul didactic şi de elevi; • simulări.

 14. ANALIZA PSIHO-SOCIO-DEMOGRAFICĂ ŞI DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI ŞCOLARE Efectivele şcolare/clase/norme

 15. Diferenţa dintre situaţia de început şi sfârşit prezentându-se astfel: Abandon- 7 la liceu clasele IX, X ; 21 la SAM; Retraşi – 25 la liceu clasele XI, XII; 31 la AC; 19 la FR; 28 la seral; Transferaţi- veniţi- 4 la gimnaziu; 5 la liceu; 4 la FR; -plecaţi- 1 la gimnaziu; 11 la liceu; Rata abandonului înregistrată în anul şcolar 2005-2006 s-a datorat în principal următoarelor cauze: - situaţia materială precară a unor familii, mai ales din mediul rural; - fenomenul de migraţie a forţei de muncă spre ţări din UE alte cauze.

 16. CAUZELE PIERDERILOR ÎNREGISTRATE PE RUTA DE PROFESIONALIZARE PROGRESIVĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR 2005-2006

 17. CAUZELE PIERDERILOR ÎNREGISTRATE PE RUTA DE PROFESIONALIZARE DIRECTĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI 2005-2006

 18. NUMĂR DE ELEVI/CADRU DIDACTIC

 19. OPŢIUNILE ELEVILOR

 20. OFERTA EDUCAŢIONALĂ - liceu

 21. OFERTA EDUCAŢIONALĂ SAM

 22. SERAL SI F.R.

 23. SCOALA POSTLICEALĂ

 24. PLANUL DE PARTENERIAT • S.C.BIANCA INTERNAŢIONAL SRL -Petricani, jud.Neamţ -Fabricarea produselor din lemn • S.C.ARCO TRUST ANDYS SRL Tg.Neamţ-confecţii metalice • S.C. SUPERCOOP –TG.NEAMŢ - alimentaţie publică • S.C. SOFIAMAN S.R.L.(PENSIUNEA BELVEDERE)- turism şi alimentaţie publică • S.C. STAŢIUNEA OGLINZI – TG.NEAMŢ- turism + alimentaţie publică • S.C. REAL STAR TG.NEAMŢ- comerţ + alimentaţie publică • S.C. AURITEX SRL – TG.NEAMŢ- confecţii textile • S.C. EUROCONF SRL – TG.NEAMŢ- filatură,ţesătură, confecţii • S.C. FILIP &COMP.SRL- TG.NEAMŢ- confecţii textile • S.C. ROMPONOARE S.A. – TG.NEAMŢ- confecţii textile • S.C. LIT’SA FASHION SA- confecţii textile • S.C. TRUST TOMA SRL – TG.NEAMŢ- confecţii textile • S.C. ELROM SRL.- TG.NEAMŢ- confecţii - piele • S.C. ROTHERM SRL – VÎNĂTORI- construcţii, instalaţii si lucrări publice • PENSIUNEA AGROTURSITICĂ”CASA ANCA” – AGAPIA • PENSIUNEA AGROTURSITICĂ „ANDREEA” – AGAPIA • PENSIUNEA „PĂDUREA DE ARGINT” – VÎNĂTORI –NEAMŢ • PENSIUNEA „PĂDUREA DE SMARALD” – AGAPIA- turism şi servicii

 25. RESURSE UMANE În anul şcolar 2005-2006 statul de funcţii a avut următoarea componenţă: • Total cadre didactice -153 din care : - titulari- 85 • - suplinitori- 68 • Total personal didactic auxiliar 18 persoane din care 2 persoane au fost transferate la Colegiul Naţional ,,Ştefan cel Mare” • Total personal nedidactic -41 persoane

 26. ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC • definitivat 2006 - dosar - 12 • grad II 2008 – solicitare cerere - 3 • grad II 2007 - dosar – 9 • grad I 2006 -2008 - cu dosar -7 • grad I 2007-2009 - cu cerere -7 În urma susţinerii examenelor 10 cadre didactice au obţinut definitivatul, 3 cadre didactice au obţinut gradul didactic II si 2 cadre didactice gradul I.

 27. Repartiţia cadrelor didactice pe cultură generală şi cultură de specialitate:

 28. Colectivul didactic al şcolii noastre respectă tradiţia perfecţionării prin grade didactice, astfel că există conform tebelelor prezentate mai sus, un număr mare de a pregătirii şi prezentării la aceste examene. • Activitatea de formare a manegerilor s-a realizat prin următoarele forme : • stagii de formare continua, denumite: ,,Managementul unităţii de învăţământ’’ organizatepentru toţi directorii din judeţ; astfel s-au dezbătut 5 teme care au vizat descentralizarea învăţământului; • activităţi de cerc pedagogic cu directorii; tematica acestor activităţi a fost determinata de cerinţe specifice si punctual, impuse de reforma învăţământului .

 29. Optimizarea competenţelor personalului didactic se face prin următoarele forme de perfecţionare continua: • activităţi de formare organizate de I.S.J. prin : consfătuiri, cercuri pedagogice, sesiuni de referate si comunicări pe probleme de reforma, simpozioane ştiinţifice ; • activităţi de formare organizate la nivelul unităţi şcolare in cadrul comisiilor si colectivelor de catedra, • activităţi de formare organizate de I.S.J. sau de C.C.D. in colaborare cu ISJ • cursuri de formare continua prin furnizorii de formare acreditaţi de C.N.F.P.

 30. - cunoaşterea, aplicarea si diversificarea modalităţilor de implementare a Curriculum-ului Naţional, pe discipline.- aplicarea creativa a conţinutului disciplinelor predate in funcţie de noile programe şcolare- aplicarea creativa a metodelor si procedeelor didactice in funcţie de condiţiile specifice scolii, de caracteristicile colectivelor de elevi si de interesele elevilor.- însuşirea si aplicarea noii metodologii de evaluare astfel încât sa contribuie la caracterul formativ al învăţământului.- stimularea interesului cadrelor didactice pentru perfecţionare si autoperfecţionare profesionala. Aceste activităţi au răspuns următoarelor obiective specifice :

 31. Cea mai importantă latură a activităţii de formare şi perfecţionare metodico-ştiinţifică a cadrelor didactice este activitatea din cadrul catedrelor metodice care a fost organizată în conformitate cu prevederile planului managerial întocmit de conducerea şcolii. • Îndrumarea profesorilor debutanţi, de către director şi responsabilii de catedre; • Pregătirea spaţiilor de instruire pentru fiecare capitol, unitate de învăţare, folosind eficient mijloacele didactice moderne din dotare; • Întreţinerea şi diversificarea mijloacelor de învăţământ folosind diferite surse de finanţare • Lecţii deschise în cadrul catedrelor şi în cadrul cercurilor pedagogice; • Simpozioane la nivel local, judeţean, regional; • Schimburi de experienţă între catedre , şcoli; • Realizarea de C.D.Ş. şi C.D.L interdisciplinare ; • Întocmirea de portofolii cuprinzând proiectele derulate şi în curs de derulare în cadrul Colegiului Tehnic „Ion Creangă” • Activităţi de pregătire suplimentară a elevilor pentru olimpiade şi concursuri şcolare; • Activităţi de pregătire suplimentare pentru promovarea examenelor de sfârşit de ciclu şcolar; • Derularea de programe de pregătire suplimentară a elevilor cu nevoi speciale ;

 32. PREDAREA –ÎNVĂŢAREA Se constată o mai mare stabilitate la nivelul disciplinelor de cultură generală pentru că acestea depind prea puţin de fluctuaţia domeniilor de pregătire profesională. Cadrele didactice care predau discipline de specialitate sunt în mare parte suplinitori (48,5%) datorită unei relative instabilităţi a catedrelor (cerinţele elevilor şi cele de pe piaţa forţei de muncă pot impune renunţarea la un domeniu). Se impune o încercare de stabilizare a catedrelor şi de titularizare a cadrelor didactice, astfel încât să crească interesul acestora şi calitatea muncii instructiv-educative. Media de vârstă (32 ani) a cadrelor didactice CTIC este încurajatoare pentru realizarea unui corp profesoral stabil, eficient şi orientat spre nou. Peste 52% din cadrele didactice au obţinut deja definitivatul, iar procesul de formare continuă este susţinut (77% cadre didactice implicate în perfecţionare).

 33. REZULTATE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI

 34. STAREA DE SĂNĂTATE ÎN RÂNDUL COPIILOR/ELEVILOR • Prin cabinetul medical din incinta unităţii s-a supravegheat starea de sanatate a elevilor din punct de vedere: profilactic curativ şi de urgenţă. Principalele afecţiuni depistate: cazuri noi de boli transmisibile • În anul şcolar 2005-2006 cu sprijinul conducerii şcolii s-au achiziţionat medicamente şi materiale de igenizare necesare pentru buna funcţionare a şcolii. • Prin cabinetul medical s-au acordat un nr. de aproximativ 2500 consultaţii la cerere,s-au eliberat adeverinţe medicale pentru bacalaureat şi înscrierea la o nouă treaptă de învaţamînt pentru burse de boală etc. • Pe parcursul anului şcolar 2005-2006 la solicitarea profesorilor diriginţi medicul şcolii a participat activ la orele de diriginţie insistîndu-se pe necesitatea unei alimentaţii corecte, a igienei corporale şi a problemelor specifice vârstei.

 35. RELAŢIA CU ADMINISTRAŢIA LOCALĂ ŞI ALTE INSTITUŢII DESCENTRALIZATE • În strânsă colaborare cu Prefectura şi Consiliul local Tg. Neamţ, CTIC a organizat şi monitorizat, săptămânal şi lunar, aplicarea în teritoriu a Programului Guvernamental privind aplicarea OUG nr. 96/2002 (Cornul şi laptele). • O bună colaborare există între instituţiile mai sus amintite şi pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare. Au beneficiat de prevederile acestei legi un număr total de 6 elevi. • De asemenea, la nivelul oraşului Tg.Neamţ există o bună colaborare între CTIC şi celelalte instituţii descentralizate (Casa Culturii ,,Ion Creangă”, Biblioteca Orăşănească, Politia Tg. Neamţ, Spitalul orăşanesc, Agenţia Locală de Ocupare a Forţei de Muncă, Clubul Copiilor).

 36. Aspecte/dimensiuni calitative ale învăţământului

 37. Obiectivele propuse: -egalizarea şanselor tuturor elevilor prin participarea acestora la activităţile din cadrul bibliotecii -formarea de echipe pedagogice în şcoală -promovarea unei pedagogii a reuşitei,plasând elevul în centrul procesului educativ Puncte tari: -există 2 calculatoare conectate la internet -planificarea activităţii în biblioteca -profesorii utilizează SDI –ul în diferite sctivităţi(lecţii,proiecte pluridisciplinare, consiliere şi sprijin pentru suplinitori,cercuri pedagogice) -activităţi de formare cu directorii,profesorii etc -îmbogaţirea fondului de carte (in val de 20mil lei) Puncte slabe -nu toţi elevii beneficiază de CDI (Blebea Corpul B) -insuficienţa fondului de carte în special pentru disciplinele tehnologice Centrul de documentare şi informare

 38. Obiectivele propuse: Consilierea psihopedagogică a elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice din unităţile şcolare arondate cabinetului; Consilierea privind cariera (orientare şcolară şi profesională ); Activităţi de formare continuă şi perfecţionare; Efectuarea grupului de ore din norma didactică obligatorie a profesorului consilier. Puncte tari: I. Consilierea psihopedagogică individuală a unui număr de minim 60 de elevi pe toată durata anului şcolar în vederea autocunoaşterii, II. Consilierea colectivă a unui număr de 45 de grupuri de elevi , părinţi, cadre didactice, III . Consilierea individuală a unor cadre didactice şi a unor părinţi, VI . Valorificarea datelor obţinute prin investigare pentru o mai bună consiliere a elevilor,cadrelor didactice, părinţilor. Puncte slabe : lipsa psihopedagogului o perioada îndelungată din şcoală lipsa unui spaţiu adecvat(nu există mobilier şi dotare corespunzătoare) CABINETUL INTERŞCOLAR DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

 39. Obiectivele propuse:asigurarea unei instruiri teoretice şi practice Organizarea de activităţi şcolare şi extraşcolare Perfecţionarea metodică a cadrelor didactice Stimularea copilului la toate obiectele de studiu, stimularea potenţiualului creativ şi formarea motivării pentru învăţare, înţeleasă ca o activitate socială. Puncte tari: s-au ţinut lecţii practice s-au organizat activităţi extraşcolare (excursii şi drumeţii) disciplinele opţionale au fost stabilite în funcţie de interesele colectivelor de elevi şi posibilităţile şcolii. Puncte slabe: nu există preocupare pentru atragerea elevilor din zonă nu sunt aplicate metode moderne de predare învăţare care să atragă elevii ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR

 40. LIMBA ŞI COMUNICARE Obiectivele propuse: • înbunataţirea procesului instructiv- educativ • optimizarea rezultatelor la examenele naţionale • imbunataţirea metodelor de predare • atragerea interesului elevilor pentru limba franceză • optimizarea programelor de pregătire

 41. Puncte tari: - studierea cu atenţie a programelor de examen insistîndu-se asupra elementelor de noutate - profesorii debutanţi au pentru prima dată în încadrare slase terminale - realizarea de profesori a orelor suplimentare de pregatire - dorinţa profesorilor debutanţi de integrare şi aplicare a principiilor didacticii moderne: - organizarea cercului pedagogic în sem I - realizarea de catre elevi a mapelor personale - participarea elevilor la concursul naţional ,,Mihai Eminescu” cu rezultate bune - două cadre didactice din catedra de Limba engleză au participat la un curs de formare în cadrul programului Comenius 2.2 C - lecţie demonstrativă organizată de profesorii de limba engleză in cadrul comisiei metodice - elevii sunt determinaţi să depăşească modalităţile clasice de pregătire şi să creeze proiecte pertofolii machete - activităţi legate de zilele francofoniei, ziua Europei Puncte slabe : elevii nu conştientizează importanţa disciplinei în cadrul examenului de bacalaureat. nu toţi elevii doresc sa participe ls orele de pregatire sauplimentara materia este extrem de condensată şi nu se poate acorda suficient timp elevului pentru studiul individual mulţi elevi nu au luat examenul de bac. la Llimba şi literatura română (69% la cl XII F) sunt profesori care au metode învechite de predare sunt profesori care lipsesc sau întîrzie la ore sunt rezultate slabe la olimpiada

 42. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE Obiectivele propuse: • perfecţionarea organizării şi desfăşurării activităţii instructiv-educative • perfecţionarea sistemului de evaluare • eficientizarea activităţii didactice prin diversificarea conţinutului în funcţie de specificul clasei • aplicarea noilor cerinţe şi conţinuturi ale programei şcolare

 43. Puncte tari: participarea la concursuri şi olimpiade ,,Cangurul”. ,,Mister Pi”,,Alfa ,,Omega” ,,A Haimovici”unde s-au obţinut rezultate bune şi foarte bune activităţi de perfecţionare continuă desfaşurate de prof prin cercuri pedagogice,comisii metodice utilizarea metodelor moderne de evaluare: proiectul portofoliul,investigaţia şi autoevaluarea organizarea de excursii şi drumeţii s-a finalizat proiectul ,,laborator fizică” Puncte slabe : la unii profesori activitatea didactică nu îşi atinge scopul tezele nu sunt trecute în catalog nici în ultima saptamîna la verificarea frecventei notării s-au gasit profesori care nu aveau note trecute în catalog există incompatibilitate între anumiţi profesori şi clase sunt profesori care lipsesc de la ore sau întîrzie la ore la chimie a fost un singur elev înscris la bac care a picat cu brio la biologie nici un elev nu a ajuns la faza judeteana 6 elevi s-au calificat pentru etapa judeţeană la olimpiada de fizică în sem II s-a ţinut cercul pedagogic la fizică cu lecţie demonstrativă şi referat

 44. OM ŞI SOCIETATE • Obiectivele propuse: • perfecţionarea conducerii şi organizării activităţolor în concordanţă cu cerinţele calităţii ce trebuie sa caractzerizeze învaţamintul actual • perfecţionarea şi autoperfecţionarea continuă a cadrelor didactice

 45. Puncte tari: participarea profesorilor şi elevilor la simpozioane dezvoltarea creativităţii elevilor prin folosirea metodelor activ-participative efectuarea de vizite şi excursii la muzeele şi monumentele din zonă s-a recondiţionat materialul didactic existent prof. Vintea Ana Maria a pregătit ]mpreună cu prof. Timofte Adina elevi pentru concursul desfăşurat la nivelul oraşului,, Cine ştie cîştigă”unde elevele Blaga Oana şi Tanasă Bianca au obţinut locul I şi respectiv III -rezultate bune obţinute la olimpiada de geografie la faza judeţeană -corelarea activităţilor educative din şcoală cu activităţile educative la nivelul oraşului Puncte slabe : nu există în şcoala un cabinet de istorie –geografie există incompatibilitate între anumiţi profesori şi clase

 46. ARIA CURRICULARĂ “ARTE” nu exista material informativ Menţionez că prof. Gradinaru Oana a organizat o expoziţie de icoane pe lemn, apreciată de către profesori, elevi şi de toţi cei care ne vizitează şcoala.

 47. TEHNOLOGII Obiectivele propuse: • o strînsa legătură între disciplinele tehnice şi instruirea practică • elaborarea CDL-urilor in concordanţă cu cerinţele agenţilor economici • organizarea de schimburi de experienţă • adoptarea de masuri ce vizează modernizarea predării învaţarii • dezvoltarea la elevi a capacităţii de observare,de analiză şi interpretare a fenomenelor electrice • perfecţionarea continua a cadrelor didactice

 48. Puncte tari: implementarea unui program suplimentar de pregătire a elevilor pentru concursuri şi examene naţionale participarea la simpozionul ,,Radiocomunicaţii-trecut ,prezent şi viitor” rezultate bune la olimpiada locală ,judeteană, naţională realizarea de contracte de parteneriat cu agenţii economici pregătirea elevilor pentru examenele de bac, nivel Işi II, atestat olimpiade şi concursuri susţinerea cercurilor de specialitate în şcoală existenţa în cadrul catedrei de contabilitae a proiectelor ,,Compania elev” şi,, Firma de exerciţiu” înfiinţarea cabinetului de contabilitate ,laboratorului de electrotehnică, a alboratorului de turism şi alimentaţie existenţa şcolii de şoferi care aduce importante venituri extrabugetare Puncte slabe : nu există manuale la unele discipline de specialitate nu există o dotare corespunzătoare a CDI-ului cu materiale informative pentru toate domeniile şi specializările există profesori cărora le este ruşine de specialitatea pe care o au pe diplomă şi predau alte discipline pentru care nu sunt specializaţi Lipsa materialului didactic slaba utilizare a echipamentelor PHARE nerespectarea programei de practica realizarea cu întîrziere a planificărilor de catre unii profesori rezultate slabe la bac la unele discipline de specialitate

 49. Obiectivele propuse:Competiţii sportive cu rezultate bune şi foarte buneOrientarea elevilor cu aptitudini catre sportul de performanţăPuncte tari:-rezultate bune la competiţiile sportive de masă-note bune şi foarte bune la bac- orele de ed. fizică şi sport se desfăşoară în concordanţa cu vîrsta, sexul,tradiţiile liceului şi a zonei Puncte slabe :-foarte mulţi elevi aduc scutiri medicale de multe ori false pentru a nu frecventa orele de sport- elevii scutiţi nu sunt antrenaţi în alte activităţi şi deranjează celelalte ore deoarece stau în clasă - sunt profesori care lipsesc de la ore sau întîrzie la ore Catedra deeducaţiefizică şi sport