Raportul de activitate al P oli ţiei Locale Sector 4 pe anul 2013 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Raportul de activitate al P oli ţiei Locale Sector 4 pe anul 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Raportul de activitate al P oli ţiei Locale Sector 4 pe anul 2013

play fullscreen
1 / 99
Raportul de activitate al P oli ţiei Locale Sector 4 pe anul 2013
85 Views
Download Presentation
bayard
Download Presentation

Raportul de activitate al P oli ţiei Locale Sector 4 pe anul 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Raportul de activitate al Poliţiei Locale Sector 4 pe anul 2013

 2. 1. Resurse umane În scopul eficientizării activităţii instituţiei, pe întreg parcursul anului 2013, noua conducere a instituţiei a căutat cele mai bune soluţii la nivel organizatoric care au generat o serie de schimbări ale Organigramei Poliţiei Locale Sector 4. Astfel, Serviciul Managementul Resurselor Umane a întocmit, supus spre aprobare şi a obţinut aprobarea Consiliului Local al Sectorului 4 pentru un număr de 3 proiecte de hotărâre care au vizat modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale instituţiei în lunile aprilie, septembrie şi noiembrie.

 3. 1.Resurse umane • Deasemenea, în luna iunie 2013 s-a supus aprobării proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice al Poliţiei Locale Sector 4 pentru anul 2013. Prin această hotărâre s-au stabilit următoarele: • Numărul maxim al funcţiilor publice rezervate promovării funcţionarilor publici; • Numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi înfiinţate urmare a promovărilor; • Numărul maxim al funcţiilor publice care pot fi ocupate prin recrutare; • Numărul maxim de funcţii publice pe fiecare clasă, categorie şi grad profesional.

 4. 1. Resurse umane • În ceea ce priveşterecrutarea, examinarea şi întocmirea documentelor de încadrare de personal pe funcţii şi specialităţipentru aparatul propriu, în anul 2013, s-au aprobat şi desfăşurat: • 9concursuri de recrutare în vederea ocupării unui număr de 10 posturi vacante în urma cărora s-au recrutat un număr de 9 candidaţi: 5 candidaţi în funcţii publice şi 4 în funcţii contractuale. • un concurs de promovare în funcţii publice de conducere în vederea ocupării unui număr de 11 funcţii publice de conducere vacante de la nivelul Poliţiei Locale Sector 4, fiind declaraţi admişi şi numiţi în funcţii de conducere 9 candidaţi. • Preluarea prin transfer din cadrul altor instituţii publice a unui număr de 15 funcţionari publici, după cum urmează: unul în funcţie de conducere şi 14 în funcţii de execuţie;

 5. 1. Resurse umane În total, în anul 2013 au fost angajaţi un număr de 24 salariaţi, dintre care 22 pe funcţii publice şi 2 pe funcţii contractuale. Deasemenea, în decursul anului trecut au încetat raporturile de serviciu cu Poliţia Locală Sector 4 un număr de 14 salariaţi. Situaţia personalului la finele perioadei supuse analizei fiind cea prevăzută în graficul următor.

 6. 1. Resurse umane

 7. 1. Resurse umane • În ceea ce priveşte salarizarea personalului instituţiei, în anul 2013 nu s-au aplicat majorări salariale, singurele majorări fiind cele generate de schimbarea sporului de vechime corespunzător tranşelor de vechime. • Au fost elaborate proiecte de deciziiale directorului general specifice activităţii de resurse umane. Din cele 596 proiecte de decizii aprobate : • - 520 privesc numirea în funcţii publice urmare a recrutării, transferului sau pentru numirea în funcţii şi compartimente, urmare a punerii în aplicare a noilor organigrame şi state de funcţii; • 14 se referă la încetarea activităţii; • 9 la numiri în funcţie ca urmare a promovării în funcţii publice de conducere;

 8. 1. Resurse umane - 15 exercitări cu caracter temporar ale unor funcţii publice de conducere; - 3 se referă la sancţionări; - 35 privesc diferite activităţi legale specifice serviciului, cum sunt: constituiri de comisii, schimbarea gradaţiei de vechime care presupune şi schimbarea clasei de salarizare, delegări de atribuţii etc.   Raportat la modul în care au fost respectate normele de conduită profesională prevăzute în Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici şi cele privind ordinea interioară prevăzute în Regulamentul Intern al Poliţiei Locale Sector 4, în cursul anului 2013 au fost aplicate 3sancţiuni disciplinare, conform prevederilor legale în vigoare.

 9. 1. Resurse umane În ceea ce priveşte formarea profesională s-a procedat la perfecţionarea unui număr de 24 poliţişti locali care au urmat cursurile de formare iniţială organizate de Institutul de Studii pentru Ordine Publică. Deasemenea, un număr de 3 funcţionari publici TESA s-au perfecţionat în domeniul financiar-contabil şi resurse umane. În anul 2013 Poliţia Locală Sector 4 a funcţionat la un nivel mediu de încadrare de personal de aproximativ 93%, nivel care s-a menţinut până la sfârşitul anului cu foarte mici fluctuaţii. În acest sens, prezentăm mai jos situaţia statistică cu privire la fluctuaţia de personal la nivelul instituţiei în perioada analizată, precum şi reprezentarea grafică a acesteia.

 10. 1. Resurse umane

 11. 1.Resurse umane Se poate observa faptul că, deşi nivelul de încadrare pe instituţie s-a menţinut raportat la anul anterior, structura operativă a înregistrat o creştere uşoară a nivelului de încadrare, însă nevoia de resurse umane în acest domeniu rămâne o necesitate stringentă, la fel ca şi în anul anterior. În concluzie, resursele umane sunt singurele resurse capabile să producă performanţă. Salariaţii Poliţiei Locale Sector 4 reprezintă resursele active ale instituţiei, deoarece potenţialul lor, experienţa, iniţiativele şi dezvoltarea lor contribuie activ la creşterea eficienţei şi eficacităţii organizatorice, precum şi la asigurarea unui climat de ordine publică la nivelul sectorului.

 12. 2. Resurse bugetare şi de execuţie • Şi în anul 2013, Direcţia Economică s-a preocupat în mod deosebit de: • utilizarea legală şi cu maximă eficienţă a mijloacelor financiare; • virarea la timp a sumelor cuvenite bugetului de cheltuieli aferent instituţiei; • optimizarea şi respectarea bugetului în funcţie de priorităţi; • întocmirea operaţiunilor economico-financiare la timp şi în mod cronologic. • Strategia abordată de instituţie a avut ca scop principal gestionarea cât mai eficientă a fondurilor alocate de către ordonatorul principal de credit.

 13. 2. Resurse bugetare şi de execuţie • Bugetul iniţial al Poliţiei Locale Sector 4, aprobat de Consiliul Local al Sectorului 4 prin H.C.L. nr.74/08.04.2013 a cuprins în ansamblu nevoile stringente ale instituţiei. Astfel, cheltuielile au fost fundamentate în baza următorilor indicatori specifici: • statul de funcţii aprobat la nivelul instituţiei; • bazele de calcul, întocmite de către compartimentele de specialitate, în ceea ce priveşte utilităţile, sistemele de calcul, etc.; • cheltuielile efectuate, precum şi finanţarea din anul precedent. • Bugetul de cheltuieli aprobat iniţial a fost rectificat în anul 2013 de mai multe ori, ca urmare a necesităţii apărute în desfăşurarea activităţii instituţiei, ca de exemplu: • aducerea la nivelul plăţilor a fiecărui trimestru în parte; • suplimentarea/diminuarea unor articole bugetare; • modificarea nivelului finanţării iniţiale.

 14. 2. Resurse bugetare şi de execuţie

 15. 2. Resurse bugetare şi de execuţie • Execuţia bugetară s-a desfăşurat cu respectarea prevederile legislative în vigoare cu privire la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor. • Pe parcursul anului 2013 s-au făcut analize economico-financiare privind execuţia bugetului de cheltuieli şi au fost luate măsuri pentru a preîntâmpina neconcordanţa între prevederea alocată pe fiecare articol bugetar în parte şi necesităţile existente. • Din analiza structurii cheltuielilor din activitatea de bază pentru anul 2013, se constată următoarele: • cheltuielile de personal au reprezentat 99,96% din totalul execuţiei bugetare, deoarece specificul activităţii instituţiei necesită un normativ de personal capabil să asigure şi să acopere obiectivele de pază, climatul de ordine şi linişte publică în Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti, precum şi celelalte activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare;

 16. 2. Resurse bugetare şi de execuţie • procentul de realizare a cheltuielilor materiale din totalul execuţiei bugetare pentru anul 2013 a fost de 96,83%; • procentul de realizare a cheltuielilor de capital din totalul execuţiei bugetare a fost de 99,96%. • Totalul veniturilor realizate de Poliţia Locală Sector 4 în anul 2013 a fost în sumă de 82 177,00 lei, rezultate ca urmare a contractului de concesiune de servicii încheiat cu S.C. Autosal Expert S.R.L. Această sumă a fost virată către ordonatorul principal de credite.

 17. 2. Resurse bugetare şi de execuţie • În anul 2013 s-au organizat şi derulat procedurile necesare, pentru: • o licitaţie deschisă, la care s-au încheiat 14 contracte subsecvente de furnizare în valoare de 839 058 lei; • o cerere de ofertă, la care s-a încheiat contract de furnizare în valoare de 326 689 lei; • 114 poziţii achiziţii directe, prin intermediul Catalogului de produse, servicii, lucrări publicat în SEAP în valoare de 959.442 lei, pentru 5 poziţii s-au încheiat contracte în valoare de 688.070 lei.

 18. 2. Resurse bugetare şi de execuţie Achiziţiile realizate prin intermediul SEAP-ului, în valoare de 959442,00 lei, au constat în piese de schimb calculatoare/imprimante/copiatoare/multifuncţionale/echipamente periferice, materiale de reţelistică, servicii livrare corespondenţă, calculatoare, produse de curăţenie, camere video, lucrări de reparaţii curente aferente sediului Poliţiei Locale Sector 4 etc.

 19. 3. ACŢIUNI, MISIUNI, VERIFICĂRI PENTRU ASIGURAREA SIGURANŢEI PUBLICE • Acţiunile desfăşurate de Direcţia Operativă şi Ordine Publicăau fost, în cele mai multe cazuri, net superioare celor din anul anterior, atât cantitativ, cât şi calitativ, rezultatele cele mai semnificative ale acestora fiind evidenţiate după cum urmează: • 71 misiuni de participare la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice şi sportive organizate de asociaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, instituţii ale Administraţiei Publice Locale, etc. Spre comparaţie, în anul 2012 au fost 86 misiuni de participare la astfel de activităţi;

 20. 3. ACŢIUNI, MISIUNI, VERIFICĂRI PENTRU ASIGURAREA SIGURANŢEI PUBLICE • 2036 misiuni având drept scop combaterea comerţului stradal neautorizat, din care 49 de misiuni s-au desfăşurat în colaborare cu efective ale Poliţiei Sector 4 în anul 2012 faţă de 1539 de misiuni desfăşurate în anul 2012; • 59 misiuni comune cu Poliţia Sector 4 pentru prevenirea producerii unor fapte cu caracter antisocial, comparativ cu 27 misiuni comune organizate în anul 2012; • 15 acţiuni comune cu angajaţii Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor. În anul 2012 au fost organizate 11 astfel de acţiuni; • 16 acţiuni de evacuare a persoanelor care şi-au improvizat adăposturi pe domeniul public, demolarea acestora şi igienizarea perimetrului. În anul 2012 au fost organizate 17 acţiuni de evacuare;

 21. 3. ACŢIUNI, MISIUNI, VERIFICĂRI PENTRU ASIGURAREA SIGURANŢEI PUBLICE • 48 misiuni de însoţire şi asigurare a protecţiei unor persoane din cadrul Primăriei şi din instituţii subordonate acesteia, faţă de 86astfel de misiuni în anul 2012; • 94 acţiuni comune cu Brigada Rutieră, care au vizat combaterea faptelor infracţionale şi contravenţionale şi fluidizarea traficului rutier, comparativ cu 74 acţiuni comune în anul 2012; • 24 acţiuni comune cu D.G.A.S.P.C. privind protecţia minorilor, a mamelor cu copii minori, precum şi pentru rezolvarea unor cazuri sociale. În anul 2012 au existat 43 de acţiuni comune cu D.G.A.S.P.C.;

 22. 3. ACŢIUNI, MISIUNI, VERIFICĂRI PENTRU ASIGURAREA SIGURANŢEI PUBLICE • 2876 misiuni de patrulare şi supraveghere aobiectivelor şiamenajărilor urbanistice amplasate în locurile de agrement, precum şi în zonele unde s-au desfăşurat lucrări de modernizare a carosabilului, asigurând fluenţa traficului rutier. În anul 2012 au fost executate 1683 astfel de misiuni. • 11 misiuni de însoţire şi asigurare a protecţiei inspectorilor de la Primărie, care au participat la şedinţe ale Asociaţiilor de Locatari, comparativ cu 21misiuni de însoţire şi asigurare a protecţiei inspectorilor de la Primărie în 2012; • 39 misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestările cu caracter religios, faţă de 37 participăriîn anul 2012; • 37 misiuni de menţinere a ordinii publice şi asigurarea desfăşurării în bune condiţii a activităţii personalului de la Crucea Roşie, pe timpul verii. În anul 2012 s-au desfăşurat 59 de astfel de misiuni;

 23. 3. ACŢIUNI, MISIUNI, VERIFICĂRI PENTRU ASIGURAREA SIGURANŢEI PUBLICE

 24. 3. ACŢIUNI, MISIUNI, VERIFICĂRI PENTRU ASIGURAREA SIGURANŢEI PUBLICE • La misiunile de ordine publică a participat, zilnic, un număr mediu de 39 poliţişti locali cu 14 autoturisme şi două autospeciale; • La asigurarea fluenţei circulaţiei, la ridicarea maşinilor parcate neregulamentar pe partea carosabilă şi la sancţionarea conducătorilor auto care nu respectă normele de circulaţie pe drumurile publice au participat zilnic 21 poliţişti locali; • În obiectivele Primăria Sector 4, Starea Civilă Sector 4, D.I.T.L. Sector 4, Serviciul Parcări, precum şi în parcurile Lumea Copiilor şi Orăşelul Copiilor, ordinea şi siguranţa publică au fost asigurate zilnic de 35 de poliţişti locali;

 25. 3. ACŢIUNI, MISIUNI, VERIFICĂRI PENTRU ASIGURAREA SIGURANŢEI PUBLICE • 60 de acţiuni de monitorizare a 8 unităţi şcolare, în vederea asigurării siguranţei elevilor şi profesorilor la intrarea/ieşirea de la ore comparativ cu 120 de acţiuni de monitorizare a 8 şcoli în anul 2012; • Efectivele Poliţiei Locale au asigurat ordinea şi liniştea publică la examenul de bacalaureat, precum şi transportul în condiţii de siguranţă a lucrărilor elevilor la centrele de corectareatât pentru sesiunea iunie - iulie, cât şi pentru sesiunea august – septembrie. Totodată, s-a asigurat transportul în condiţii de siguranţă a buletinelor de vot la alegerile locale şi parlamentare; • Participarea tuturor echipajelor de ordine publică, împreună cu echipajele de Intervenţie, laacţiunile de deszăpezire şi de limitare a consecinţelor viscolului şi căderilor masive de zăpadă, precum şi la monitorizarea arterelor de circulaţie după ploile abundente sau vântul puternic;

 26. 3. ACŢIUNI, MISIUNI, VERIFICĂRI PENTRU ASIGURAREA SIGURANŢEI PUBLICE • Acţiuni de depistare a persoanelor fără adăpost şi de internare a acestora în Centrul Medico-Social „Sf.Luca”. Astfel, au fost salvate 81 de persoane, din care 28 minori, care au fost internaţi la Centrul „Harap Ab” şi „Robin Hood”. Deasemenea, 29 persoane au fost internate la Spitalul “Bagdasar – Arseni” necesitând îngrijiri medicale, iar 7 au fost conduse la domiciliu;

 27. 3. ACŢIUNI, MISIUNI, VERIFICĂRI PENTRU ASIGURAREA SIGURANŢEI PUBLICE

 28. 3. ACŢIUNI, MISIUNI, VERIFICĂRI PENTRU ASIGURAREA SIGURANŢEI PUBLICE • Participare la Strategia de prevenire a criminalităţii la nivelul Municipiului Bucureşti (2011 – 2016) şi la campania “Unde-i lege, nu-i tocmeală!” iniţiate de Poliţia Capitalei şi Prefectura Municipiului Bucureşti, prin conceperea şi distribuirea de materiale informative; • Continuarea campaniilor “Fii informat – cunoaşteţi drepturile”, “Împreună pentru un sector mai curat”,având drept scop informarea populaţiei cu privire la atribuţiile Poliţiei Locale, a obligaţiilor ce revin persoanelor fizice şi asociaţiilor de proprietari pentru păstrarea unui mediu de viaţă sănătos, precum şi obligaţiile ce revin proprietarilor de animale de companie. Au fost tipărite şi distribuite cu mijloace proprii 5.500 pliante şi afişe în anul 2013;

 29. 3. ACŢIUNI, MISIUNI, VERIFICĂRI PENTRU ASIGURAREA SIGURANŢEI PUBLICE • Au fost aplicate 23.308 sancţiuni contravenţionale, din care 20.312 amenzi, în valoare totală de 7.256.770 lei, şi 2.996 avertismente. În anul 2012 au fost aplicate 14.292 sancţiuni contravenţionale, din care 13.046 amenzi în valoare totală de 4.597.080 lei şi 1.246 avertismente. • Au fost întocmite 3.277 procese verbale de confiscare a mărfurilor pentru care nu s-au putut prezenta documente de provenienţă şi 437procese verbale de confiscare a mărfurilor abandonate. Valoarea mărfurilor confiscate se ridică la 280.948 lei, din care valoarea mărfurilor perisabile este de 205.117 lei, iar cea a mărfurilor neperisabile este de 75.831 lei. În cea mai mare parte, mărfurile perisabile confiscate au fost predate instituţiilor de ocrotire a copiilor şi a persoanelor vârstnice de pe raza Sectorului 4.

 30. 3. ACŢIUNI, MISIUNI, VERIFICĂRI PENTRU ASIGURAREA SIGURANŢEI PUBLICE • S-au întocmit 7.102 dispoziţii de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar în anul 2013. În anul 2012 s-au emis 5.720 de dispoziţii de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar; • Au fost depistate un număr de 54 infracţiuni, autorii fiind prinşi în flagrant de poliţiştii locali şi predaţi secţiilor de Poliţie pentru continuarea cercetărilor privind săvârşirea infracţiunilor de furt, tâlhărie, distrugere, ultraj, deţinere de arme albe, deţinere şi consum de substanţe interzise, conducere sub influenţa băuturilor alcoolice sau fără permis de conducere. Spre deosebire, în anul 2012 poliţiştii locali au depistat 65de infracţiuni; • În anul 2013 au fost legitimate un număr de 29.990 persoane, comparativ cu 16.104 persoane, în anul 2012;

 31. 3. ACŢIUNI, MISIUNI, VERIFICĂRI PENTRU ASIGURAREA SIGURANŢEI PUBLICE

 32. 3. ACŢIUNI, MISIUNI, VERIFICĂRI PENTRU ASIGURAREA SIGURANŢEI PUBLICE

 33. SERVICIUL 1 În urma acţiunilor desfăşurate în anul 2013, poliţiştii locali au aplicat un număr de 2.554 sancţiuni contravenţionale, din care 2.443 amenzi în valoare totală de 1.005.000 lei, şi 111 avertismente. De asemenea, au fost încheiate 334 procese verbale de ridicare în vederea confiscării mărfurilor pentru care nu s-au putut prezenta documente de provenienţă, precum şi a mărfurilor abandonate, în valoare totală de aproximativ 27.943 lei.

 34. SERVICIUL 1

 35. SERVICIUL 1

 36. SERVICIUL2 În perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2013, poliţiştii locali din cadrul Serviciului 2 au aplicat 4.195 sancţiuni contravenţionale, din care 2.997 amenzi în cuantum total de 1.365.950 lei şi 1.198 avertismente. Au fost încheiate 1.454 procese verbale de ridicare în vederea confiscării mărfurilor pentru care nu s-au putut prezenta documente de provenienţă, precum şi a mărfurilor abandonate, în valoare totală de aproximativ 121.641lei.

 37. SERVICIUL 2

 38. SERVICIUL 2

 39. SERVICIUL 3 În perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2013, poliţiştii locali din cadrul Serviciului 3 au aplicat 3.159 de sancţiuni contravenţionale, din care 2.313 amenzi în cuantum total de 1.148.500 lei şi 846 avertismente Au fost încheiate 1.150 procese verbale de ridicare în vederea confiscării mărfurilor pentru care nu s-au putut prezenta documente de provenienţă, precum şi a mărfurilor abandonate, în valoare totală de aproximativ 96.217lei.

 40. SERVICIUL 3

 41. SERVICIUL 3

 42. SERVICIUL 4 În urma activităţilor operative desfăşurate de poliţiştii locali din cadrul Serviciului 4, în perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2013, au fost aplicate 2.201 sancţiuni contravenţionale, din care 1.744 amenzi în cuantum total de 632.050 lei şi 457 avertisment. S-au încheiat 299 procese verbale de ridicare în vederea confiscării mărfurilor pentru care nu s-au putut prezenta documente de provenienţă, precum şi a mărfurilor abandonate, în valoare totală de aproximativ 25.014 lei.

 43. SERVICIUL 4

 44. SERVICIUL 4

 45. SERVICIUL INTERVENŢIE În timpul acţiunilor de patrulare sau în urma sesizărilor primite prin dispecerat, echipajele de intervenţie au surprins, reţinut şi predat la secţiile de poliţie naţională pentru continuarea cercetărilor 14 persoane care s-au făcut vinovate de diferite infracţiuni (furt calificat, fals privind identitatea, loviri şi alte violenţe, ultraj asupra unui poliţist local, înşelătorie); Pe timpul misiunilor de patrulare au fost legitimate un număr de 2127 de persoane; Înperioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2013, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Intervenţie au aplicat 1.128 sancţiuni contravenţionale, din care 1.119 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în cuantum total de 376.300 lei şi 9 avertismente.

 46. SERVICIUL INTERVENŢIE

 47. SERVICIUL INTERVENŢIE

 48. BIROUL CIRCULAŢIE RUTIERĂ Au fost aplicate 9.870 sanctiuni contravenţionale, din care 9.542 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în cuantum total de 2.639.850lei şi 328 avertismente. S-a dispus măsura tehnico-administrativă a ridicării în cazul a 7.102 autovehicule. În timpul acţiunilor de patrulare sau de fluidizare a traficului, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Circulaţie Rutieră au surprins, reţinut şi predat Brigăzii de Poliţie Rutieră pentru continuarea cercetărilor un număr de 5 persoane care s-au făcut vinovate de conducere sub influenţa alcoolului şi furt. Deasemenea, a fost identificat un autovehicul cu numere de înmatriculare false fiind anunţat Serviciul Furturi Auto din cadrul D.G.P.M.B.

 49. BIROUL CIRCULAŢIE RUTIERĂ

 50. BIROUL CIRCULAŢIE RUTIERĂ