1 / 59

SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI

SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI. RAPORT ASUPRA ST ĂRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI an ş colar 2011-2012 Sem I. SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI. MISIUNEA SCOLII

iago
Download Presentation

SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI RAPORT ASUPRA STĂRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI an şcolar 2011-2012 Sem I

 2. SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI MISIUNEA SCOLII Şcoala noastră va modela tipul de personalitate necesar noii societăţi: atitudini pozitive şi creative, abilităţi de comunicare şi relaţionare, responsabilitate şi implicare.

 3. Obiectivele ISJ Maramures in semestrul I an scolar 2011-2012 •  reducerea absenteismului •  evaluarea cu scop de orientare şi optimizare a învăţării •  îmbunatatirea competentelor de lectura La Scoala cu clasele I-VIII Grosi a fost elaborat la începutul anului şcolar planul operational pentru punerea în aplicare a Foii de parcurs

 4. ↓ CEAC PROF. CANDEA SIMONA COMISII DE LUCRU FORMARE CONTINUA Inv.CUCIULAN MARIA

 5. OBIECTIVUL I: REDUCEREA ABSENTEISMULUI ŞCOLAR, REALIZAREA UNUI SISTEM EDUCAŢIONAL ECHITABIL, EFICIENT ŞI RELEVANT

 6. I. 1: Asigurarea aplicării prevederilor legislative în domeniul monitorizării, prevenirii şi reducerii absenteismului şcolar INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: MENTINEREA LA 0 RATEI DE PĂRĂSIRE TIMPURII A ŞCOLII

 7. I. 2: Designul didactic, instrumente flexibile în organizarea şi structurarea lecţiilor INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: NUMĂR DE LECŢII PROIECTATE ŞI REALIZATE PRIN MIJLOACE MODERNE CARE VIZEAZĂ CONSOLIDAREA CUNOAŞTERII , INOVAŢIEI, COMPETITIVITĂŢII ŞI SUCCESUL ŞCOLAR

 8. I. 3: Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate Indicator de performanta CUPRINDEREA TUTUROR COPIILOR DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ ÎNTR-O FORMĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 9. I. 3: Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate • STRUCTURA UNITATII DE INVATAMANT AN SCOLAR 2011/2012 Indicator de performanta CUPRINDEREA TUTUROR COPIILOR DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ ÎNTR-O FORMĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 10. I. 4: Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă psihopedagogică INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: COOPERAREA CU PROFESORI CONSILIERI DIN CADRUL CCD , ASTFEL ÎNCÂT TOŢI ELEVII SĂ BENEFICIEZE DE CONSILIERE • Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă psihopedagogică prin profesorii diriginti

 11. I. 5: Eliminarea violenţei din şcoală şi din jurul ei. in anul scolar 2011-2012 s-au derulat urmatoarele proiecte: Indicator de performanta reducerea cazurilor de violenţă din şcoli

 12. I. 5: Eliminarea violenţei din şcoală şi din jurul ei. in anul scolar 2011-2012 s-au derulat urmatoarele proiecte: Indicator de performanta reducerea cazurilor de violenţă din şcoli Diseminarea unor exemple de bună practică: Realizarea supravegherii video în şcoli

 13. I. 5: ElimInarea violenţei din şcoală şi din jurul ei. Organele Administratiei Locale Inspectoratul de Politie Insp. pentru situatii de urgenta Agenti Economici Indicator de performanta reducerea cu 20% a cazurilor de violenţă din şcoli Autoritatea de sanatate publica Parteneri in Educatie Inspectoratul pentru cultura Asociatii culturale Societatea civila Scoli

 14. PROIECTE SI PROGRAME ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE AN SCOLAR 2011/2012 SEM I

 15. LET'S DO IT , ROMANIA! • Denumirea activitatii:”LET’S DO IT, ROMANIA!”– proiect national • Data si locul desfasurarii : 24.09.2011, comuna Grosi si imprejurimi • Profesori coordonatoori : CINDEA SIMONA • NES LUCIA • DOHI ADINA • Beneficiari : comunitatea locala, parinti, copii • Nr. participanti : 30 • Scop/Obiective -dezvoltarea simtului responsabilitatii in ceea ce priveste curatenia mediului inconjurator • promovarea unui mediu curat si ingrijit

 16. LET’S HAVE FUN ON HALLOWEEN! • Denumirea activitatii:LET’S HAVE FUN ON HALLOWEEN! • Data si locul desfasurarii : 01.11.2011 , Scoala cu clasele I-VIII Grosi • Profesori coordonatoori : DOHI ADINA • Beneficiari : copii • Nr. participanti : 25 • Scop/Obiective : - prezentarea şi promovarea unor trăsături specifice sărbătorii de Halloween • -prezentarea de aspecte specifice unor culturi diferite

 17. PUNTI DE LEGATURA INTRE GRADINITE • Denumirea activitatii : “PUNTI DE LEGATURA INTRE GRADINITE” • Data si locul desfasurarii : decembrie 2011 , Gradinita Grosi • Profesori coordonatori : PASCA VIORICA • EVI TINCUTA • RUSU ELENA • SANDOR FLORINA • Beneficiari : copiii din cele trei gradinite din cadrul comunei Grosi (Grosi, Satu Nou de Jos, Ocolis) • Nr. participanti : 80

 18. 1 DECEMBRIE • Denumirea activitatii : “ LA MULTI ANI , ROMANIA!” • Data si locul desfasurarii : decembrie 2011 , Manastirea Habra • Profesori coordonatori : DOHI ADINA • CANDEA SIMONA • Beneficiari : elevii claselor V-VIII , comunitatea locala , parinti • Nr. participanti : 15

 19. LA FETE DE NOEL! • Denumirea activitatii : LA FETE DE NOEL • Data si locul desfasurarii : decembrie 2011 • Profesori coordonatori : GRIGOR ILEANA , profesor de franceza • Beneficiari : elevii claselor V-VIII • Nr. participanti : 25

 20. CALATORIE SPRE CENTRUL PAMANTULUI • Denumirea activitatii : CALATORIE SPRE CENTRUL PAMANTULUI – VIZIONARE FILM • Data si locul desfasurarii : decembrie 2011 , Caminul cultural al comunei Grosi • Profesori coordonatori : DOHI ADINA • CLONOVSKI CLAUDIU • CUCIULAN MARIA • FILIP ANA • Beneficiari : elevii claselor I-VIII • Nr. participanti : 30

 21. IATA VINE MOS CRACIUN! • Denumirea activitatii : “ IATA VINE MOS CRACIUN!” • Data si locul desfasurarii : 22 decembrie 2011 , Scoala cu clasele I-VIII Grosi • Profesori coordonatori: EVI TINCUTA • PASCA VIORICA • FILIP ANUCA • NES LUCIA • FILIPAN LILIANA • CUCIULAN MARIA • Beneficiari : elevi , parinti , cadre didactice , comunitatea locala • Nr. participanti : 60

 22. CINE ARE CARTE , ARE PARTE • Denumirea activitatii : CINE ARE CARTE , ARE PARTE • Data si locul desfasurarii : decembrie 2011 • Profesori coordonatori : DANCIU FELICIA , profesor limba romana • Beneficiari : elevii claselor V-VIII • Nr. participanti : 25

 23. I. 7: Prevenirea şi combaterea marginalizării şi a excluziunii sociale prin cuprinderea în şcoală a tuturor copiilor cu dizabilităţi / cerinţe educaţionale speciale şi din grupuri vulnerabile INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: DERULAREA A CEL PUŢIN UNUI PROGRAM EDUCAŢIONAL ADRESAT ACESTUI GRUP ŢINTĂ Facilitati acordate elevilor:LAPTE SI CORN gradinite: 80 prescolari primar: 60 elevi gimnazial: 40 elevi • BURSE SOCIALE : 14 elevi RECHIZITE SCOLARE : 38 elevi TRANSPORT MICROBUS SCOLAR Beneficiari: 48 elevi PROGRAM « SCOALA DUPA SCOALA » Beneficiari 40 elevi

 24. SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI OBIECTIVUL II: DESCENTRALIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR ŞI CREŞTEREA AUTONOMIEI ŞCOLILOR DIN PERSPECTIVA LEGII EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 25. II.1 Asigurarea aplicării prevederilor legislative în domeniul descentralizării învăţământului preuniversitar • Organizarea, coordonarea, reglementarea şi controlul circulaţiei informaţiei între structuri si PJ prin e-mail precum si prin organizarea de dezbateri la nivelul comisiilor metodice si a consiliului profesoral Indicator de PERFORMANŢĂ ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A ÎNVAŢAMÂNTULUI LA NIVEL LOCAL ÎN CONCORDANTA CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI MARAMURESAN

 26. II.2 Consolidarea capacităţilor instituţionale la nivel local pentru promovarea de politici şi programe de dezvoltare, pentru un management educaţional performant. Indicator de performanta INCLUDEREA TUTUROR CADRELOR DIDACTICE, A PERSONALULUI DIN COMPARTIMENTUL SALARIZARE / CONTATIBILITATE ÎN CEL PUŢIN UN PROGRAM DE FORMARE CURSURI DE FORMARE ADMINISTRATOR DE RETEA GRADE DIDACTICE DEFINITIV – 1 CADRU DIDACTIC GRAD. II - 3 CADRE DIDACTICE GRAD. I - 1 CADRU DIDACTIC

 27. I.3 Formarea managerilor şi a personalului administrativ în gestionarea noilor instrumente de management instituţional. Populatie scolara Indicator de performanta prognozarea nevoilor sistemice de personal didactic/ didactic auxiliar şi nedidactic în condiţiile aplicării legilor în vigoare

 28. I.3 Formarea managerilor şi a personalului administrativ în gestionarea noilor instrumente de management instituţional. Populatie scolara Indicator de performanta prognozarea nevoilor sistemice de personal didactic/ didactic auxiliar şi nedidactic în condiţiile aplicării legilor în vigoare

 29. I.3 Formarea managerilor şi a personalului administrativ în gestionarea noilor instrumente de management instituţional. Ponderea personalului didactic , nedidactic, auxiliar Indicator de performanta prognozarea nevoilor sistemice de personal didactic/ didactic auxiliar şi nedidactic în condiţiile aplicării legilor în vigoare

 30. INCADRARE CU PERSONAL DIDACTIC100% CALIFICATI

 31. I.3 Formarea managerilor şi a personalului administrativ în gestionarea noilor instrumente de management instituţional. Indicator de performanta prognozarea nevoilor sistemice de personal didactic/ didactic auxiliar şi nedidactic în condiţiile aplicării legilor în vigoare CURS DE IGIENA 3 –PERSONAL NEDIDACTIC

 32. SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI OBIECTIVUL III ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETENŢELOR DE LECTURĂ ATÂT ÎN DIMENSIUNEA SA TRADIŢIONALĂ CÂT ŞI CA ALFABETIZARE ÎN ÎNŢELEGEREA TEXTULUI

 33. III. 1: Ameliorarea performanţelor elevilor în domeniul lecturii, înţelegerii şi interpretării textului INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: DIRECŢIONAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR CARE SĂ PERMITĂ DEZVOLTAREA OPTIMĂ A ELEVILOR- NUMĂRUL DE ELEVI ÎNREGISTRAŢI CU FIŞĂ LA BIBLIOTECĂ

 34. SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI OBIECTIVULIV: EVALUAREA CU SCOP DE ORIENTARE SI OPTIMIZARE A INVĂŢĂRII

 35. IV .1: Asigurarea evaluării tuturor elevilor din învăţământul preuniversitar în conformitate cu standardele naţionale de evaluare INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: MENŢINEREA RATEI PROMOVABILITĂŢII PENTRU EVALUARILE NAŢIONALE

 36. IV .1: Asigurarea evaluării tuturor elevilor din învăţământul preuniversitar în conformitate cu standardele naţionale de evaluare INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: MENŢINEREA RATEI PROMOVABILITĂŢII PENTRU EVALUARILE NAŢIONALE

 37. IV .1: Asigurarea evaluării tuturor elevilor din învăţământul preuniversitar în conformitate cu standardele naţionale de evaluare INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: MENŢINEREA RATEI PROMOVABILITĂŢII PENTRU EVALUARILE NAŢIONALE

 38. IV .1: Asigurarea evaluării tuturor elevilor din învăţământul preuniversitar în conformitate cu standardele naţionale de evaluare INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: MENŢINEREA RATEI PROMOVABILITĂŢII PENTRU EVALUARILE NAŢIONALE

 39. Rezultatematematicatesteinitialesiteste finale Test initial Test final

 40. Rezulatele de la testul initial sitezacls a VII-a Testul iniţial Teza semestrul I

 41. Comparativ testul initial si tezacls a VII-a

 42. IV .1: Asigurarea evaluării tuturor elevilor din învăţământul preuniversitar în conformitate cu standardele naţionale de evaluare INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: MENŢINEREA RATEI PROMOVABILITĂŢII PENTRU EVALUARILE NAŢIONALE

 43. IV. 2: Evaluarea cu caracter multireferential si social permiţând valorificarea tuturor capacitaţilor si competentelor elevilor INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: REALIZAREA UNOR PORTOFOLII COMPLEXE, ADECVATE DISCIPLINEI, SPECIALIZARII , PROFILULUI FIECARUI ELEV • Planuri de recapitulare • Evaluari initiale • Prezentarea rezultatelor in sedinta cu parintii • Planuri individuale de invatare • Evaluari la sfarsitul semestrului • Analiza progresului, remedierii si performantelor elevilor

 44. IV. 3 Evaluare bazata pe etica transdisciplinara, rigoare si deschidere spre autoevaluare formativa continua; INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: REZULTATELE OBŢINUTE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE • Centre de excelenta - 4 ELEVI -MATEMATICA • Tabara de matematica - 4 ELEVI- CLS V (FILIPAN ANDREI)

 45. Concurs matematica “Turnir ”etapa I an scolar 2011/2012 Concurs matematica “Euclid ”etapa I an scolar 2011/2012 • Nr. eleviparticipanti : 21 • Elevi cu rezultatedeosebite: • Filipan Andrei cls. a V-a – mentiune • Marian Maria cls. a V-a – mentiune • Nr. elevi participanti : 19 • Elevi cu rezultate deosebite: • Ardusatan Gabriela cls. a V-a –premiul I • Filipan Andrei cls. a V-a – premiul I • Marian Maria cls. a V-a – premiul II • Sabou Andreea cls. a V-a premiul II

 46. Concurs matematica “Comper” etapa I an scolar 2011/2012 • Nr. eleviparticipanti: 67 elevi • BUD ALEX VASILE cls. I 100 puncte • MARIAN RAUL ANDREI cls. I 100 puncte • REDNIK CRISTINA ANAMARIA cls. I 100 puncte • DANCIU AMALIA cls. II 100 puncte • ZOICAS ANAMARIA cls. II 100 puncte

 47. Evaluare in educatie: MATEMATICA ROMANA PETROVAN DENIS CLS III 81p NECHITA AMALIA CLS IV 74p POP FLAVIU CLS IV 54p FILIPAN ANDREI CLS V 84p ARDUSATAN GABRIELA CLS V 66p MARIAN MARIA CLS V 64 p Danciu Amalia CLS II 95p Pustai Marius CLS II 86,5p

 48. Concurs Limbaromana “Comper” etapa I an scolar 2011/2012 • Nr. elevi participanti: 68 elevi • DROZMAN ADRIANA MARIA cls. I 95 puncte  • MARIAN RAUL ANDREI cls. I 95 puncte  • REDNIK CRISTINA ANAMARIA cls. I 95 puncte • DANCIU AMALIA cls. II 85 puncte  • MARITA GABRIELA cls. II 85 puncte  • PUSTAI MARIUS cls. II 85 puncte  • ZOICAS ANAMARIA cls. II 85 puncte • NECHITA AMALIA cls. IV 100 puncte • Filipan Andrei cls a V-a 79p • Sabou Andreea cls a V-a 76p

 49. Concursul Scolar Naţional”COMPER” • participarea la disciplinele limba română si la matematica , a unui numar de 51 elevi din clasele I-VIII , unde s-au remarcat elevii urmatori: Danciu Amalia cls.I 100p, matematica Marian Maria cls. IV 95 p, lb.romana Filipan Andrei cls. IV86 p matematica Marian Maria cls. IV 77 p, matematica Prof . organizator :Chiuzbaian Elisabeta

 50. Concursul “Toamna inspirăşi dăruieşte” • Nr. participanţi : 30 • Babucz Paula cls. VIII – menţiune • Nechita Amalia cls. IV – menţiune • Timiş Roxana cls. VII – locul III • Serac Ionela cls. VII – menţiune • “Crăciunul pentru toţi” • Nr. participanţi : 3 • Sabou Andreea cls. V – locul I • Pop Nicoleta cls. V – locul I • “Colinde , crăciun” • Nr. participanţi : 3 • Sabou Andreea cls. V – locul I • “Parfum şi culoare de toamnă” • Nr. participanţi : 3 • Sabou Andreea cls. V – diplomă • Serac Ionela cls. VII - diplomă

More Related