1 / 27

Franska revolutionen

Franska revolutionen. Envälde, republik och kejsardöme. Under 1600-1700-talet var Frankrike ett av världens rikaste länder. De franska kungarna var Europas mäktigaste härskare. Alla beundrade den franska konsten och litteraturen. De förnämsta människorna i Europa kunde tala franska.

yeriel
Download Presentation

Franska revolutionen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Franska revolutionen Envälde, republik och kejsardöme

 2. Under 1600-1700-talet var Frankrike ett av världens rikaste länder. De franska kungarna var Europas mäktigaste härskare. Alla beundrade den franska konsten och litteraturen. De förnämsta människorna i Europa kunde tala franska. I slutet av 1700-talet skedde en revolution i Frankrike som ledde till stora förändringar i det franska samhället – nya idéer om jämlikhet och demokrati växte fram

 3. Ludvig x 3 • Ludvig XIV – kung 1661-1715 - ”kung Sol” – fick hjälp att klä sig på morgonen - enväldig kung - slottet i Versailles – skapade missnöje i de lägre samhällsklasserna - de som kritiserade kungen blev fängslade på Bastiljen i Paris - en storhetstid för fransk kultur – Franskaakademien - franska kolonier i Nordamerika – Louisiana, Quebec, Montreal – lämnades åt England 1783

 4. Ludvig XV – kung 1715-1774 - sonson till Ludvig XIV - inte så intresserad av att styra landet - levde ett lyxliv på Versailles som var kostsamt – brydde sig inte om folket • Ludvig XVI – kung 1774-1793 - sonson till Ludvig VX – bara 20 år när han blev kung - gift med en österrikisk prinsessa, Marie-Antoinette - fick en tuff tid vid makten som slutade med att han blev ett huvud kortare

 5. Orsaker till revolutionen i Frankrike Frankrike var under 1700-talet ett jordbruksland där mer än 80 procent av folket var bönder. Jorden ägdes av kungen, adeln och kyrkan, men brukades av bönderna. Adeln och kyrkans män utgjorde ca 2 procent av Frankrikes befolkning, men ägde 35 procent av jorden. Inte nog med denna orättvisa fördelning, adeln och kyrkan hade också privilegier.

 6. Adeln och kyrkans privilegier • Bönderna betalde arrende till adelsmannen eller kyrkan • Bönderna betalde tionde till kyrkan • Bara adelsmän fick jaga i skogarna • Bara adelsmän fick äga en kvarn eller vinpress – tog ut en avgift • Adelsmännen skulle ha en avgift varje gång någon sålde eller ärvde en bondgård • Adeln och kyrkan behövde inte betala skatt till staten • Bara adelsmän kunde avancera och bli ämbetsmän eller officerare

 7. Missnöjet växte bland folket • tyckte att adelns och kyrkans privilegier var betungande och orättvisa • de nyrika borgarna i städerna tyckte att de skulle ha mer att säga till om – hade arbetat ihop sin förmögenhet inte ärvt den som adelsmännen • författare började öppet kritisera det kungliga enväldet och adelns och kyrkans privilegier – Voltaire • nya tankar uppkom om hur ett land borde styras – Montesquieu: * makten i ett land borde delas mellan en kung/president, en riksdag med folkrepresentanter och en domstol • Rousseau ansåg att samhällets mål var att alla skulle vara lyckliga – jämlikhet och frihet blev ledorden

 8. Revolutionen bryter ut Frankrike var involverad i många krig under 1700-talet, detta dränerade statskassan. Drottningen Marie-Antoinette levde ett liv i lyx med fester och dyra kläder på Versailles. Detta upprörde folket och i Paris svalt fransmännen. Landet höll på att gå i konkurs, något måste göras!

 9. En ny skatt infördes - år 1786 var statskassan tom – lösningen = införa en skatt som alla markägare skulle betala, även adeln och kyrkan • adeln och kyrkan reagerade kraftigt och krävde att riksdagen /generalständerna skulle sammankallas (hade inte hänt på 175 år!) Generalständerna sammanträdde • den franska riksdagen var en ståndsriksdag – tre stånd; 1:a präster, 2:a adeln och 3:e folket (98 % av befolkningen) • det tredje ståndet ville avskaffa ståndsriksdagen så de skulle få mest makt – kungen lät låsa deras möteslokal – gick till ett bollhus

 10. I bollhuset författade tredje ståndet en ny grundlag/ författning för Frankrike. Kungen gav upp och det bildades en enkammar- riksdag där alla stånden ingick. Denna kallades nationalförsamlingen.

 11. Bägaren rinner över – folket gör uppror • tredje ståndet nöjde sig inte – kungen blev rädd och satte ut militära poster i Paris – nationalförsamlingen var hotad • priset på bröd ökade kraftigt och folket svalt – nu var det nog! • den 14 juli 1789 kom startskottet – folket i Paris stormade fängelset Bastiljen i jakt på vapen – befäl-havaren halshöggs • kungen insåg att han inte skulle kunna vinna och drog tillbaka sina soldater • nationalförsamlingen var räddad • nationalförsamlingen avskaffade alla adelns och kyrkans privilegier – alla var lika inför lagen

 12. Revolutionens slagord Frihet Jämlikhet Liberté Égalité Broderskap Fraternité

 13. Nya reformer - 1789-1791 genomfördes en del reformer/förändringar • nya lagar – tortyr avskaffades • ett nytt måttsystem infördes • enväldet avskaffades – kungen skulle sköta utrikes-politiken och militären • alla lagar skulle stiftas av nationalförsamlingen och kungen måste lyda dem • jämlikheten blev dock inte fullständig – bara män med en viss inkomst fick rösträtt Kungafamiljens flyktförsök • kungen var rädd för revolutionen • försökte med sin familj fly från Paris – Axel von Fersen • avslöjades och fördes tillbaka till Paris som fångar

 14. Kungen avsattes – allmän rösträtt för män • 1792 hamnade Frankrike i krig med Storbritannien, Preussen och Österrike • kungafamiljen misstänktes samarbeta med fienden – fängslades • kungen avsattes och en ny nationalförsamling valdes – den första i Europas historia då alla män oberoende av inkomst fick rösta • nationalförsamlingen avskaffade monarkin och införde republik Kungen dömdes till döden • ställdes inför rätta – anklagades för att ha motarbetat folkets frihet och landets säkerhet • giljotinerades 1793 – hans huvud hölls upp som ett varnande finger för andra monarker i Europa

 15. Skräckväldet 1793 var läget kritiskt för Frankrike. Fienderna hade gått över de franska gränserna. Bönderna ville ha tillbaka kungadömet och revolutionärerna levde farligt. Då inrättades ett välfärdsutskott som skulle lugna landet och samla in pengar och folk till kriget. Ledare för utskottet blev Robespierre. Han fick stor makt och styrde Frankrike likt en diktator under två års tid.

 16. Robespierre slog ner allt uppror. Alla som misstänktes vilja bekämpa revolutionen avrättades; adelsmän, bönder, arbetare och präster. Paris gator färgades av blod. Ca 35 000 människor miste livet i giljotinen eller dog i fängelserna – en av dem var drottningen Marie-Antoinette som avrättades. Allmän värnplikt inrättades, vilket inte fanns någon annan- stans i Europa. Detta ledde till att fransmännen lyckades driva ut fienderna ur landet. 1794 tog nationalförsamlingen Robespierre tillfånga, anklagade honom för tyranni och diktatur – avrättades.

 17. Napoleon Bonaparte 1799 tog den lågadlige generalen Napoleon Bonaparte makten genom en statskupp. 1804 utropade han sig till kejsare och därmed var revolutionen tankar och idéer förlorade. Bara 30 år gammal var han så Frankrikes envåldshärskare.

 18. Under Napoleons tid vid makten lade Frankrike stora delar av Europa under sig – trekejsarslaget vid Austerlitz 1805. Bara Storbritannien stod emot Napoleon – slaget vid Trafalgar utanför Spanien blev ett av Napoleons största nederlag – lord Nelson segrade men dog i segerns ögonblick. 1811 härskade Napoleon över Frankrike, Spanien, Nederländerna, Belgien, Schweiz, Italien och Tyskland.

 19. Den ryska tsaren lät sig inte kuvas av Napoleon – Napoleon samlade 1812 ”la Grande Armée” (den största armén som funnits i historien, 500 000 soldater) och tågade mot Ryssland. Ryssarna hade sin egen stridsteknik – backade och brände allt bakom sig – fransmännen fick svårt att skaffa mat. När de nådde Moskva var staden tom! Den ryska vintern kom och Napoleon insåg att han måste vända om hemåt. Hem till Frankrike kom bara 30 000 av alla de soldater som tågat in i Ryssland fem månader tidigare.

 20. Nu reste sig Europa mot Napoleon. 1814 tågade de in i Frankrike och tillfångatog Napoleon. Han fördes till ön Elba och kungadömet återinfördes. Napoleon vägrade ge upp och återvände till Frankrike ett år senare. Ett slag stod vid belgiska Waterloo 1815 där Napoleon på nytt förlorade mot europeiska stater. Denna gången tog man Napoleon till klippön S:t Helena i Atlanten – där han dog 1821. Efter Napoleon infördes kom en rad kungar och kejsare innan Frankrike till sist, 1870, blev den republik det är idag.

 21. Följderna av revolutionen i Frankrike • Kungarnas makt i Europa försvagades • Borgarklassen fick mer att säga till om • Demokratiska tankar fick fäste i Europa • Ett nytt måttsystem infördes – meter,liter, kilo • En ny lag – Code Napoleon • Skola för alla

More Related