1 / 6

Industriella revolutionen

Industriella revolutionen. Startar i mitten av 1700-talet i Storbritannien. Bakgrund. En av de viktigaste förutsättningarna för att den industriella revolutionen skulle kunna ske var Jordbruksrevolutionen (1700-talet) med dessa förändringar:.

maida
Download Presentation

Industriella revolutionen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Industriella revolutionen Startar i mitten av 1700-talet i Storbritannien

  2. Bakgrund En av de viktigaste förutsättningarna för att den industriella revolutionen skulle kunna ske var Jordbruksrevolutionen (1700-talet) med dessa förändringar: skiftet = sammanslagning av många små åkrar till en stor  effektivare jordbruk maskiner i jordbruket = bättre plogar, såningsmaskin  effektivare jordbruk husdjursavel = bättre raser  mer mat växtförädling = framodling av bättre sorters grödor  mer mat gödning = bättre skördar  mer mat växelbruk = att så olika grödor olika år  bättre skördar  mer mat

  3. Vad ledde jordbruksrevolutionen till? Effektivare jordbruk minskat behov av arbetskraft inom jordbruket  fler flyttade från landet till städerna s.k. urbanisering  många människor som kunde arbeta på fabrikerna som behövde arbetskraft Mer mat befolkningen ökade Bättre mat mindre sjukdomar  ökad medellivslängd  befolkningen ökade

  4. Förutsättningarna för att en modern industriskulle kunna uppstå i England: Energi: vatten, vind, arbetskraft och kol Råvaror: ull, kol, malm Kapital (investeringar, pengar): kom från t.ex. slavhandeln, kolonialhandel, storjordsbruk osv. Goda transportmöjligheter: kanaler, vägar, järnväg Marknad: säljare/köpare, kunder, ökande efterfrågan p.g.a. folkökningen och kolonierna Arbetskraft: befolkningsökningen, effektiviseringen inom jordbruket Uppfinningar: ångmaskinen, olika spinn- och vävmaskiner m.m.

  5. Negativt med industriella revolutionen Miljöförstöring: mycket avfall och sopor från både industrier och människor i städerna Dålig arbetsmiljö: farliga maskiner utan skydd = många arbetsolyckor Långa arbetstider: vanlig arbetsdag ofta 14 timmar lång Barnarbete: tog lång tid innan barnarbetet reglerades/förbjöds Dåliga rättigheter för arbetarna: förbud mot fackligt arbete och risk för avskedanden, strejker var förbjudna.

  6. Positivt med industriella revolutionen Nya produkter: många som faktiskt underlättade vardagen Bättre liv: långsamt höjda löner och en stigande levnadsstandard. Ökad livslängd: bättre liv och minskad barnadödlighet En ny teknik: Fler och fler uppfinningar/nyheter som förändrade livet även för vanliga människor.

More Related