1 / 10

Industriella Revolutionen

Industriella Revolutionen. 1770 - 1900. Förutsättningar:. Efterfrågan. Arbetare. Politiskt klimat. Teknik o vetenskap. Kapital. Alla behövs!. Industriell Revolution. Marknad måste finnas. Efterfrågan. En vara som många behöver. Textilindustrin blir gigantisk i England. Arbetare.

frieda
Download Presentation

Industriella Revolutionen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Industriella Revolutionen 1770 - 1900

  2. Förutsättningar: Efterfrågan Arbetare Politiskt klimat Teknik o vetenskap Kapital Alla behövs! Industriell Revolution.

  3. Marknad måste finnas. Efterfrågan En vara som många behöver Textilindustrin blir gigantisk i England

  4. Arbetare Bönder Stor befolknings-ökning Det börjar på landet.. Med SKIFTESRÖRELSEN. Jorden räcker inte..

  5. Under åren så delades jorden ut.. Så här såg en by ut innan 1800.. Skiftesrörelsen. Bra betesmark Riktig skitjord. Hus 1 Hus 2 Hus 3 VÄG Bra Jord Bra potatisjord Bajsig Jord Hus 5 Hus 4

  6. Det man nu är att man flyttar jorden Bra betesmark Riktig skitjord. Hus 1 Hus 2 Hus 3 VÄG Bra Jord Bra potatisjord Bajsig Jord Hus 5 Hus 4

  7. Det blev förbjudet att dela upp jorden i nästa generation Vad gör son nr 2?? Gifter sig till jord. Blir lantarbetare Flyttar till staden. Emigrerar. Arbetare

  8. Det måste finnas vissa funktioner i samhället för att det ska funka: Banker Politisk kontroll så att ingångna avtal kan hållas. Kontroll så att adeln inte kan styra för mycket. LIBERALISMEN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING. Politiskt klimat

  9. Teknik o vetenskap När det går att tjäna pengar, och vapen görs av industrier Stater och företagare vill ha teknik

  10. Kapital När ryktet om vinst i industrierna sprider sig i landet så blir fler och fler intresserade att starta industrier. Konkurrensen blir hårdare och den som har bäst teknik vinner. Alltså måste det finnas KAPITALISTER som investerar och som vill starta industrier. Det är också via investeringar som industrialiseringen sprider sig.

More Related