1 / 14

Industriella Revolutionen

Industriella Revolutionen. Vad, var och när?. Det som kännetecknar den industriella produktionen är att den huvudsakligen utnyttjar mekanisk kraft, inte muskelkraft. Den mekaniserade fabriksproduktionen leder till att det är relativt billigt att masstillverka varor.

Download Presentation

Industriella Revolutionen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Industriella Revolutionen

 2. Vad, var och när? • Det som kännetecknar den industriella produktionen är att den huvudsakligen utnyttjar mekanisk kraft, inte muskelkraft. • Den mekaniserade fabriksproduktionen leder till att det är relativt billigt att masstillverka varor.

 3. Den första industrialiseringen uppkommer i Storbritannien på 1750-talet. • På 1830-talet kom industrialiseringen till Väst- och Centraleuropa (främst Frankrike, Preussen och Belgien) och till USA. • Den tredje fasen i industrialiseringens spridning började på 1870-talet, då den spreds till regioner som Skandinavien, Ryssland, Japan och Indien.

 4. Varför blev det en industriell revolution? • För det första: Idéer och teknisk kunskap för att kunna uppfinna och utveckla maskiner som kunde ta över arbetet • För det andra behövdes kapital, dvs pengar för att investera i nya maskiner och fabriker. • För det tredje krävdes råvaror, dels lämpligt bränsle till maskinerna och dels material för det som maskinerna skulle producera.

 5. För det fjärde så behövdes det människor som arbetade med att sköta maskinerna och se till att råvarorna gjordes tillgängliga. • För det femte måste det finnas en marknad för produkterna, dvs människor som kunde och ville köpa de producerade varorna. • För det sjätte så måste det finnas kommunikationer, alltså transportmöjligheter, för att föra råvarorna till fabrikerna och de färdiga produkterna till marknaderna.

 6. Varför startade detta i Storbritannien? • 1: I Storbritannien fanns en stark borgarklass med kommersiella intressen och ett liberalt kapitalistiskt konkurrenstänkande • 2: Storbritannien hade också ett utvecklat bankväsende med möjlighet att låna pengar för att investera i nya tekniker.

 7. 3: Storbritannien hade en stor flotta och kontroll över världshaven • 4: Storbritannien hade kolonier som kunde förse moderlandet med billiga råvaror • 5: I Storbritannien fanns en utvecklad marknad där det fanns avsättning för färdigprodukter

 8. 6: Det viktigaste bränslet under den tidiga industrialiseringen, stenkol, fanns i i stora mängder • 7: Strukturrationalisering inom jordbruket

 9. Vad fick den industriella revolutionen för konsekvenser? • 1: Arbetarklassen och socialismen Bismarck Alexander III Marx

 10. 2: Familjebilden förändras Storfamilj Kärnfamilj Individ

 11. 3: Kvinnorörelsen

 12. 4: Tid och transporter

 13. 5: Militär styrka och konkurrens

 14. 6: Befolkningsökning och miljöförstöring

More Related