1 / 10

Franska revolutionen 1789-1794

Franska revolutionen 1789-1794. Varför ska vi läsa om franska revolutionen?. Det är starten för vår tids demokrati! Lika värde och jämställdhet föddes genom franska revolutionen. Läroplanen poängterar att ni ska lära er vad demokrati innebär.

eunice
Download Presentation

Franska revolutionen 1789-1794

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Franska revolutionen 1789-1794

  2. Varför ska vi läsa om franska revolutionen? • Det är starten för vår tids demokrati! Lika värde och jämställdhet föddes genom franska revolutionen. Läroplanen poängterar att ni ska lära er vad demokrati innebär. • Franska revolutionen är det första upproret mot det gamla samhället och är därför en viktig del av mänsklighetens historia. • Mycket av det som orsakade franska revolutionen är aktuellt än idag, t ex orättvisor, svält och diktatur.

  3. Frankrike före revolutionen Bönderna • 80 ½ av befolkningen var bönder. • De var fattiga och utan makt. • Betalade avgifter och arrende till adeln. • Gav tiondet till kyrkan. • Betalade skatt till kungen. Ståndssamhället

  4. Prästerna • Hade stor makt eftersom alla var troende. • Sa att det var gud som hade bestämt att adeln skulle härska över bönderna. • Betalade ingen skatt. • Fick tiondet av bönderna • Kyrkan skötte alla skolor

  5. Adeln • Ägde mycket mark. • Betalade ingen skatt. • Fick arrende och avgifter från bönderna. • Ledde armén i krig. • Bara adelsmän fick jobba inom kyrkan och staten.

  6. Ståndsriksdagen • Riksdagen var indelad i de tre stånde. • Varje stånd hade en röst. • Prästerna och adeln samarbetade för att skydda sina privilegier. • Bönderna som utgjorde 98 ½ av befolkningen hade alltså ingen makt!

  7. Upplysningen 1700-talet Så kallade upplysnings-filosofer kritiserade kungen och adelns privilegier. Voltaire Förlöjligade kyrkan och adeln i pjäser och skrifter, t ex Candide! Nya idéer!

  8. Rousseau • Alla skulle vara jämlika och fria. • Orättvisorna i franskrike måste avskaffas. • Alla medborgare skulle få vara med och bestämma. • Folket hade rätt att avsätta en dålig kung.

  9. Montesquieu • Kungen skulle inte bestämma allt utan makten skulle delas med en riksdag. • Landet ska ha rättvisa domstolar som inte styrs av politiker. • Hans tankar finns i USA:s konstitution. O say, does that star-spangled banner yet waveO’er the land of the free and the home of the brave?

  10. Orsakerna till franska revolutionen • Ett orättvist och föråldrat ståndssamhälle. • Upplysningsfilosofernas kritik. • Dyra krig, inflation och missväxt. • En obeslutsam och svag kung. • Industriella revolutionen började göra hantverkare och handelsmän rika men också medvetna om att de saknade makt,

More Related