1 / 8

Orsaker till den franska revolutionen

Orsaker till den franska revolutionen. Orättvisa klassförhållanden. Det tredje ståndet protesterade mot orättvisorna De kunde lägga ¾ av inkomsten i skatt Kungen, adeln och kyrkan Adeln och kyrkan var skattebefriade. Kungen hade lite makt. Adeln hade mycket makt i sina områden

kera
Download Presentation

Orsaker till den franska revolutionen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Orsaker till den franska revolutionen

  2. Orättvisa klassförhållanden • Det tredje ståndet protesterade mot orättvisorna • De kunde lägga ¾ av inkomsten i skatt • Kungen, adeln och kyrkan • Adeln och kyrkan var skattebefriade

  3. Kungen hade lite makt • Adeln hade mycket makt i sina områden • De hade makt i de lokala parlamenten (domstolar) • Om adeln inte höll med kungen kunde de på olika sätt kringgå hans regler • De fick ta ut skatt på invånarna som bodde på deras mark

  4. Upplysningsidéerna slog igenom i det tredje ståndet • Många rika och välutbildade var intresserade av hur landet styrdes • De var rika och mäktiga men utan någon riktig makt • De var kritiska mot kyrkan och adelns privilegier

  5. Dåliga finanser • Kungahuset kostade mycket pengar • Det tredje ståndet fick betala mer i skatt • Kungahuset tog stora lån för att ha råd med sitt lyxliv

  6. Dåliga finanser • Krigat i det amerikanska inbördeskriget • Förlorat många kolonier • Frankrike stödde USA mot britterna

  7. Depression i Frankrike • Depression: ingen har råd att köpa saker så priserna sjunker = fler blir fattigare • Missväxt i jordbruket under flera år • Priserna på mat steg kraftigt • Den industriella revolutionen slog igenom i Strobritannien • Många blev arbetslösa i Frankrike

  8. Den amerikanska revolutionen • Inspirationskälla för fransmännen • Kampen hade lönat sig i USA • De hade en folkvald president • I teorin var alla lika mycket värda • Landet styrdes utan kung eller kyrka vid makten

More Related