1 / 23

RYSKA REVOLUTIONEN

RYSKA REVOLUTIONEN. BAKGRUND. Första riket bildas kring staden Kiev på 800-talet Under 1400-talet började ett Ryssland växa fram med Moskva som huvudstad. 1547 kröntes Ivan IV till tsar (kejsare) Under 1600 och 1700-talen växte Ryssland västerut mot Östersjön. BAKGRUND forts.

bebe
Download Presentation

RYSKA REVOLUTIONEN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. RYSKA REVOLUTIONEN

 2. BAKGRUND • Första riket bildas kring staden Kiev på 800-talet • Under 1400-talet började ett Ryssland växa fram med Moskva som huvudstad. • 1547 kröntes Ivan IV till tsar (kejsare) • Under 1600 och 1700-talen växte Ryssland västerut mot Östersjön

 3. BAKGRUND forts.. • Samtidigt trängde de även västerut • Mot slutet av 1600-talet blev Peter I tsar i Ryssland.

 4. ….forts…. • Han var en moderns ledare som bl grundade staden S:t Petersburg. • Han gjorde Ryssland till stormakt • Under 1800-talet sträckte sig Ryssland från Östersjön till Stilla Havet • Fanns hundratals olika nationaliteter i landet

 5. …forts… • Samhället i Ryssland var väldigt orättvist • Den mesta och den bästa åkerjorden ägdes av kyrkan, staten & adeln • De flesta bönderna var livegna • Tre av fyra vuxna var analfabeter • Missväxt och svält var vanligt

 6. LIVEGEN • Att vara livegen var att vara som slav • Husbonden kunde döma de livegna till spöstraff & fängelse • Om en gård såldes följde de livegna med i köpet • De fick inte flytta från gården utan godsägarens tillstånd

 7. …forts… • 1861 avskaffades livgenskapen • Dock blev friheten en besvikelse för många • De hade inga pengar att köpa jord för, ingenstans att ta vägen så livet förändrades inte så mycket för dom • De levde som förr

 8. ETT UPPDELAT SAMHÄLLE • Tsaren var inte bara härskaren, han var även kyrkans högsta ledare. Han var ansvarig endast inför Gud • Adeln utgjorde 1% ägde hälften av Rysslands jord • Från adeln kom biskopar, höga ämbetsmän mm • Medelklassen var liten & arbetarklass fanns inte

 9. KRAV PÅ FÖRÄNDRINGAR • Under slutet av 1800-talet börjar den ”moderna världen” att knacka på • Ryssland måste industrialiseras och detta kostar mycket pengar. • 1915 blev transibiriska järnvägen klar ( 930 mil lång) • Man börjar utvinna olja

 10. …forts… • Många fattiga sökte sig till Moskva och andra städer för arbete i industri • 1900 fanns mellan 2 och 3 miljoner industriarbetare , inom jordbruket fanns mer än 100 miljoner • Att industrialisera ett land kostar mycket pengar. De högre samhällsklasserna betalade lite skatt. • Vilka fick betala? Bönderna….

 11. …forts… • Nationalismen börjar få fäste i Ryssland vid denna tiden och man krävde förändringar • Var dock inte lätt • Fanns censur i landet. Man fick inte kritisera tsaren bl • Folket var till stor del analfabeter

 12. DEN RYSKA REVOLUTIONEN • 1903 grundar Vladimir Lenin ett parti som kallades bolsjeviker ( betyder majoritet, de många ) • 1914 dras Ryssland in i första världskriget • De ryska järnvägarna utnyttjas dåligt, folk svälter, mat ruttnar i stillastående järnvägsvagnar, soldaterna får inte tillräckligt med mat mm

 13. …forts… • Vintern 1916 -17 vägrar hela truppförband att lyda order • I mars 1917 utbröt revolution. Arbetarkvinnorna i S:t Petersburg demonstrerade och krävde bröd. Fabriksarbetarna ställde upp på deras sida. • Soldaterna som skulle skingra folkmassan sköt sina officerare och gick med demonstranterna

 14. …forts… • Arbetare och soldater bildade sovjeter ( råd ) • Tsaren tvingades avgå och avrättas med sin familj • Lenin, som befann sig i landsflykt i Schweiz, återvände till Ryssland • Han togs emot som en hjälte vid sin återkomst i april 1917. Kring honom samlades bolsjeviker bl Josef Stalin & Leo Trotskij

 15. …forts… • I september fick bolsjevikerna kontroll över sovjeterna i S:t Petersburg. • Man tog kontroll över järnvägar och telegrafstationer • Man tog regeringen till fånga • Händelsen kallas Oktoberrevolutionen

 16. …forts… • 1918 upplöstes parlamentet efter valet pga av att bolsjevikerna bara fick ¼ av platserna • Lenin körde ut de valda med hjälp av beväpnade arbetare och bolsjevikerna antog namnet Ryska kommunistiska partiet • Det fanns allmän rösträtt men det valda parlamentet saknade makt. Den låg hos partiet

 17. …forts… • Man sa sig ha förverkligat Karl Marx idéer men i praktiken hade man infört kommunistisk diktatur • Man skapade världens första kommunistiska stat • Problemen i landet innebar att man ville ha ett snabbt slut på första världskriget och man slöt en fred med Tyskland i Brest-Litovsk 1918. Denna överenskommelse var dock meningslös då Tyskland senare fick skulden för kriget

 18. SOVJETUNIONEN • Bildas 1922 • Ledde till inbördeskrig i Sovjetunionen Vita (godsägare, kyrkan mm ) mot röda (kommunisterna) • De röda segrade i kriget, dels tack vare en skicklig krigsledare Leo Trotskij • Mellan 6-7 miljoner människor dödas i inbördeskriget

 19. …forts… • 1924 dör Lenin, leder till maktkamp om vem som ska styra • Maktkampen vinner Josef Stalin, detta ledde till en enorm rensning i partiet - alla som är emot eller misstänks vara emot ”försvinner” • Stalin styr landet med terror. Människor avlyssnas, miljoner människor förs till Gulager ( arbetsläger ) i norra Sibiren

 20. …forts… • Finns inga säkra siffror på antalet avrättade under Stalins tid, men mellan 1-2 miljoner avrättas, uppåt 20 (!) miljoner dör i arbetsläger, svält, sjukdomar mm

 21. 5-ÅRS PLANER • Stalin lät införa planekonomi, dvs en centralstyrd ekonomi • Han införde 5-årsplaner. Här angavs exakt vad som skulle produceras i fabriker och jordbruk 5 år i taget. • Målet var att industrialisera Sovjetunionen • Det som hade tagit västvärlden 100 år skulle ske på 10 år i Sovjetunionen

 22. …forts… • Jordbruken slogs samman till stora kollektivjordbruk, skkolchoser • Bönderna tvingades att leverera mycket mer än vad som var möjligt för dom. När allt var levererat svalt de ihjäl. • De 3 första 5-årsplanerna var inriktade på tung industri

 23. …forts… • Ställde stora krav på befolkningen. Fanns inga ”lyxprodukter” såsom tvål, nya skor mm • Man exporterade mat för att skaffa pengar till industrialiseringen. Det egna folket svalt. • Stalintidens terror upphörde med Stalins död 1953 men det var som värst under 1930-talet.

More Related